Apte

sevikA [sēvikā], 1 A maid servant.

A kind of sweetmeat (Mar. pheNI).

Monier Williams Cologne

sevikA f. a partic. sweetmeat (a kind of vermicelli made of wheat-flour and boiled in milk and sugar), BhP.

Spoken Sanskrit

sevikA sevikA f. servant
sevikA sevikA f. particular sweetmeat
samAja-sevikA samAja-sevikA f. female social worker

Spoken Sanskrit

sevikAsevikAf.servant
dAshadAzam.servant
sevakasevakam.servant
parijanaparijanam.servant
karaNikakaraNikam.servant
parichArikaparicArikam.maleservant
lADika lADikaservant
AnuyAtrika AnuyAtrikaadj.servant
upajIvaka upajIvakaadj.servant
upasthAtR^i upasthAtRadj.servant
kurvat kurvatadj.servant
pAdopajIvin pAdopajIvinadj.servant
pariveShaka pariveSakaadj.servant
praiShakara praiSakaraadj.servant
sevin sevinadj.servant
parichArikA paricArikAf.servant
anujIvin anujIvinm.servant
dAsa dAsam.servant
ki~Nkara kiGkaram.servant
vidheya vidheyam.servant

Kalpadruma

sevikA
, strI, miShTAnnavisheShaH | seoyA~ni iti bhAShA | yathA, — “samitAvarttikAH kR^itvA susUkShmA yavasannibhAH | shuShkAH kShIreNa saMsAdhyA bhojyA ghR^itasitA- nvitAH ||” asyA guNAH | “sevikA tarpaNI balyA gurvvI pittAnilApahA grAhiNI sandhikR^idruchyA tAM khAdennAtimAtrayayA” iti bhAvaprakAshaH || (dAsI | bhujiShyA | iti kechit ||)

Vachaspatyam

sevikA
strI pakvAnnabhede kR^itAnnashabde 2121 pR^i0 dR^ishyam |

Stchoupak French

sevikA-
f. sorte de vermicelle.