Apte

sevatI [sēvatī], 1 A needle.

A seam.

A suture or seam-like union of parts of the body.

Monier Williams Cologne

sevatI f. the Indian white rose, L.

Kalpadruma

sevatI
, strI, puShyavisheShaH | se.NutI iti bhAShA | tatparyyAyaguNAH | “shatapatrI taruNyuktA karNikA chArukesarA | mahAkumArI gandhADhyA lakShapuShpAtima~njulA || shatapatrI himA hR^idyA grAhiNI shukralA laghuH | doShatrayAsrajidvarNyA tiktA kaTvI cha pAchanI ||” iti bhAvaprakAshaH ||