Apte

ସେୱନମ୍ [sēvanam], [ସିୱ୍-ସେୱ୍-ଲ୍ୟୁଟ୍]

The act of serving, service, attendance upon, worship; ପାତ୍ରୀକୃତାତ୍ମା ଗୁରୁସେୱନେନ R.୧୮.୩; Pt.୧.୧୧.

Following, practising, employing; ଇନ୍ଦ୍ରିଯାଣାଂ ପ୍ରସଙ୍ଗେନ ଧର୍ମସ୍ୟାସେୱନେନ ଚ | ପାପାନ୍ ସଂଯାନ୍ତି ସଂସାରାନୱଦ୍ୱାଂସୋ ନରାଧମାଃ || Ms.୧୨.୫୨.

Using, enjoying.

Enjoying carnally; ଯତ୍ କରୋତ୍ୟେକଂରାତ୍ରେଣ ୱୃଷଲୀସେୱନାଦ୍ ଦ୍ୱିଜଃ Ms.୧୧.୧୭୮.

Devotion to, fondness for.

Frequenting, dwelling in.

Binding, fastening.

Sewing, stitching.

A sack.