Shabda Sagara

sevaka
mfn. (-kaH-kA-kaM)
1. Servile, dependent.
2. Practising.
3. Serving.
m. (-kaH)
1. A sack.
2. A servant.
3. A votary.
E. Shev to serve, or viv to sew, Nvul aff.

Capeller Eng

sevaka (—°) inhabiting, serving, revering, practising;
m. inhabitant etc.

Yates

sevaka (kaH-kA-kaM)
a. Servile, dependant.
m. A servant; a sack.

Wilson

sevaka
mfn. (-kaH-kA-kaM) Servile, dependant.
m. (-kaH)
1 A sack.
2 A servant.
E. Sheva to serve, or Shiva to sew, Nvul aff.

Apte

sevaka [sēvaka], a. [sev-Nvul]

Serving, worshipping, honouring.

Practising, following.

Dependent, servile.

kaH A servant, dependant; sevayA dhanamichChadbhiH sevakaiH pashya kiM kR^itam | svAtantryaM yachCharIrasya mUDhaistadapi hAritam || H.2. 2.

A votary, worshipper.

A sewer.

A sack.

Monier Williams Cologne

sevaka a See 2. sev° s.v.

1. sevaka mfn. (for 2. See col.2) dwelling in, inhabiting (comp.), MBh.

practising, using, employing (comp.), Kāv.; Kathās.

revering, worshipping (mostly comp.), Yājñ.; BhP.

sevaka m. a servant, attendant, follower, R.; VarBṛS.; Rājat.

a votary, worshipper, Hariv.; Pañcar.

2. sevaka m. (fr. √ siv; for 1. sevaka See col.1) one that sews, a sewer, L.

a sack, L.

Spoken Sanskrit

sevakasevakam.servant
sevakasevakaadj. dwelling in
sevakasevakaadj. using
sevakasevakaadj. employing
sevakasevakaadj. worshipping
sevakasevakaadj. inhabiting
sevakasevakaadj. practising
sevakasevakaadj. revering
sevakasevakam. sack
sevakasevakam. sewer
sevakasevakam. attendant
sevakasevakam. votary
sevakasevakam. follower
sevakasevakam. follower
sevakasevakam. worshipper
sevakasevakam. one that sews
sevakasevakam. attender
achirasthAyI sevaka acirasthAyI sevakam. temporary employee

sevaka sevaka m. attender

Macdonell

sevaka
seva-ka, a. (-°) inhabiting;
practising, indulging in, addicted to, employing;
tending (a plant);
honouring;
m. servant;
votary, worshipper of (-°).

Benfey

A. sev + aka,
I. adj. Servile, dependent,
II. m. A servant, Pañc. 217, 25; Rājat. 5, 51 (read deva sevakaH, ‘O king, a servant of the minister Śūra, hold by him like a son...`).
B. i. e. siv + aka, A sack.
-Comp.
kula-, m. an excellent servant, Pañc. i. d. 399.

Hindi

(mITara) naukara

Amarakosha

sevaka puM|

sevakaH

samAnArthaka:sevaka,arthin,anujIvin

2|8|9|1|3

shaNDho varShavarastulyau sevakArthyanujIvinaH| viShayAnantaro rAjA shatrurmitramataH param.|

svAmI : rAjA

sambandhi1 : rAjA

vaishiShTyavat : sevA

vR^itti : sevA

: dvArapAlakaH, rAj~naH_rakShigaNam, antaHpurachAriNanapuMsakAH, chArapuruShaH, jyautiShikaH, lekhakaH, prAtarjAgaraNakAriH, ghaNTikAvAdayaH, vaMshaparamparAshaMsakAH, rAjAdistutipAThakaH

padArtha-vibhAgaH : , dravyam, pR^ithvI, chalasajIvaH, manuShyaH

Kalpadruma

sevakaH
, puM, (sevate iti | seva + Nvul |) prase- vakaH | iti medinI ||

sevakaH
, tri, (sevate iti | sevR^i sevane + Nvul |) anujIvI | bhR^ityaH | iti medinI shabdaratnAvalyau || (yathA, bR^ihatsaMhitAyAm | 5 | 34 | “pUrvveNa salilapUrNAM karoti vasudhAM samAgato daityaH | pashchAt karShakasevakabIjavinAshAya nirddiShTaH ||”) tasya prabhusannidhau prashnakaraNakShamatvaM yathA, — “ki~NkaraH ki~NkarI vApi sarvvathA praShTumIshvaraH | yo yasya sevAnirataH sa kaM pR^ichChati taM vinA ||” iti brahmavaivartte shrIkR^iShNajanmakhaNDe 13 adhyAyaH || (AshrayitA | yathA, bhAgavate | 4 | 16 | 16 | “dR^iDhavrataH satyasandho brahmaNyo vR^iddhasevakaH | sharaNyaH sarvvabhUtAnAM mAnado dInavatsalaH ||”)

Vachaspatyam

sevaka
pu0 sIvyati siva—Nvul | 1 sIvanakarttari (darajI) seva—Nvul | 2 bhR^itye 3 dAse 4 anuchare cha tri0 medi0 |

Capeller Germany

sevaka
bewohnend, dienend, erhrend, hegend, übend (—°);
m. Diener, Verehrer.

Burnouf French

sevaka
sevaka m. (sfx. aka) serviteur; aide. — (siv) sac.

Stchoupak French

sevaka-
ag. (ord. ifc.) qui habite ;
qui s.aoccupe de ;
qui révère, honore ;
m. servant, courtisan, adepte.