Shabda Sagara

sevadhi
m. (-dhiH) A divine treasure, a substance considered as the treasure of KUVERA.
E. seva service, dhA to have, aff. ki; also shevadhi |

Yates

sevadhi (dhiH) 2.
m. A divine treasure owned by
Kuvera.

Wilson

sevadhi
m. (-dhiH) A divine treasure, a substance considered as the treasure of KUVERA.
E. seva service, dhA to have, aff. ki; also shevadhi|

Apte

sevadhi [sēvadhi], See shevadhi under sheva.

Monier Williams Cologne

seva-dhi w.r. for sheva-dhi.

Benfey

sevadhi, also shevadhi, q. cf., m.
1. A divine treasure owned by Kuvera, the god of wealth.
2. A treasure, Man. 2, 114.

Kalpadruma

sevadhiH
, puM, (sevaH sevanaM dhIyate.asminniti | sevAM vinA nidhilAbhAbhAvAdityarthaH | dhA + kiH |) nidhiH | ityamaraTIkAyAM bharataH || tAlavya- shakArAdirapyayam ||

Vachaspatyam

sevadhi
pu0 sevaM sevanaM dadhAti dhA—ki | sha~NkhaprabhR^itau nidhau bharataH |

Burnouf French

sevadhi
sevadhi m. (dhA) trésor de Kuvera.