Yates

සේව (ඍ, ඞ) සේවතේ 1.
d. To serve.

Wilson

සේව (ඍ) සේවෘ r. 1st cl. (සේවතේ) To serve, to gratify by service: preferably ෂේවෘ|

Apte

සේව [sēva], See සේවන, සේවි (2).

Monier Williams Cologne

සේව n. (either fr. √ සේව් or සිව්) g. pacAdi = සේවි1, an apple, L.

Spoken Sanskrit

සේවsevan. apple

Kalpadruma

සේව
, ඤ ඞ ඍ සේවනේ | ඉති කවිකල්පද්‍රුමඃ || (භ්වා0- උභ0-ආත්ම0-ච-සක0-සේට් | ) ඤ, සේවති සේවතේ | ඞ, සේවතේ | ඍ, අසිසේවත් | සේවනං ආරාධනං උපභෝගඃ ආශ්‍රයණඤ්ච | විෂ්ණුං සේවතේ | සුඛං සේවතේ | තීර්ථං සේවතේ සාධුඃ | අන්‍යේ ත්වස්මාත් පරස්මෛපදමමන්‍යමානාඃ | නීචං සමෘද්ධමපි සේවති නීච ඒව | ස්වාධීනේ විභවේ(අ)ප්‍යහෝ නරපතිං සේවන්ති කිං මානිනඃ || ඉත්‍යාදෞ ගණකෘතානිත්‍ය- ත්වමාහුඃ | ඉති දුර්ගාදාසඃ ||

සේවං
, ක්ලී, (සේව්‍යතේ යදිති | සේව + ඝඤ් | ) සේවි- ඵලම් | ඉති රාජනිර්ඝණ්ටඃ || (අස්‍ය පර‍්‍ය්‍යායෝ ගුණාශ්ච යථා — “මුෂ්ටිප්‍රමාණං වදරං සේවං සිවිතිකාඵලම් | සේවං සමීරපිත්තඝ්නං වෘංහණං කඵකෘද්ගුරුඃ | රසේ පාකේ ච මධුරං ශිශිරං රුචිශුක්‍රකෘත් || ” ඉති භාවප්‍රකාශස්‍ය පූර්ව්වඛණ්ඩේ ප්‍රථමේ භාගේ || )

Vachaspatyam

සේව
න0 සේව—කර්මණි ඝඤර්ථේ ක | සේවිඵලේ (සේඕ) රාජනි0