Yates

seva (R^i, ~Na) sevate 1.
d. To serve.

Wilson

seva (R^i) sevR^i r. 1st cl. (sevate) To serve, to gratify by service: preferably ShevR^i|

Apte

seva [sēva], See sevana, sevi (2).

Monier Williams Cologne

seva n. (either fr. √ sev or siv) g. pacAdi = sevi1, an apple, L.

Spoken Sanskrit

sevasevan. apple

Kalpadruma

seva
, ~na ~Na R^i sevane | iti kavikalpadrumaH || (bhvA0- ubha0-Atma0-cha-saka0-seT |) ~na, sevati sevate | ~Na, sevate | R^i, asisevat | sevanaM ArAdhanaM upabhogaH AshrayaNa~ncha | viShNuM sevate | sukhaM sevate | tIrthaM sevate sAdhuH | anye tvasmAt parasmaipadamamanyamAnAH | nIchaM samR^iddhamapi sevati nIcha eva | svAdhIne vibhave.apyaho narapatiM sevanti kiM mAninaH || ityAdau gaNakR^itAnitya- tvamAhuH | iti durgAdAsaH ||

sevaM
, klI, (sevyate yaditi | seva + gha~n |) sevi- phalam | iti rAjanirghaNTaH || (asya paryyAyo guNAshcha yathA — “muShTipramANaM vadaraM sevaM sivitikAphalam | sevaM samIrapittaghnaM vR^iMhaNaM kaphakR^idguruH | rase pAke cha madhuraM shishiraM ruchishukrakR^it ||” iti bhAvaprakAshasya pUrvvakhaNDe prathame bhAge ||)

Vachaspatyam

seva
na0 seva—karmaNi gha~narthe ka | seviphale (seo) rAjani0