Yates

seva (R, Ga) sevate 1.
d. To serve.

Wilson

seva (R) sevR r. 1st cl. (sevate) To serve, to gratify by service: preferably SevR|

Apte

seva [sēva], See sevana, sevi (2).

Monier Williams Cologne

seva n. (either fr. √ sev or siv) g. pacAdi = sevi1, an apple, L.

Spoken Sanskrit

sevasevan. apple

Kalpadruma

seva
, Ja Ga R sevane | iti kavikalpadrumaH || (bhvA0- ubha0-Atma0-ca-saka0-seT |) Ja, sevati sevate | Ga, sevate | R, asisevat | sevanaM ArAdhanaM upabhogaH AzrayaNaJca | viSNuM sevate | sukhaM sevate | tIrthaM sevate sAdhuH | anye tvasmAt parasmaipadamamanyamAnAH | nIcaM samRddhamapi sevati nIca eva | svAdhIne vibhave'pyaho narapatiM sevanti kiM mAninaH || ityAdau gaNakRtAnitya- tvamAhuH | iti durgAdAsaH ||

sevaM
, klI, (sevyate yaditi | seva + ghaJ |) sevi- phalam | iti rAjanirghaNTaH || (asya paryyAyo guNAzca yathA — “muSTipramANaM vadaraM sevaM sivitikAphalam | sevaM samIrapittaghnaM vRMhaNaM kaphakRdguruH | rase pAke ca madhuraM ziziraM rucizukrakRt ||” iti bhAvaprakAzasya pUrvvakhaNDe prathame bhAge ||)

Vachaspatyam

seva
na0 seva—karmaNi ghaJarthe ka | seviphale (seo) rAjani0