Shabda Sagara

পূযরক্ত
n. (-ক্তং)
১. Ichor, sanies.
২. Discharge of sanies from the nostrils.
m. (-ক্তঃ) A kind of disease of the nose.
E. পূয, and রক্ত blood.

Yates

পূয-রক্ত (ক্তং) ১.
n. Ichor, sanies.

Wilson

পূযরক্ত
n. (-ক্তং)
১ Ichor, sanies.
২ Discharge of sanies from the nostrils.
E. পূয, and রক্ত blood.

Monier Williams Cologne

pUya—rakta m. (sc. রোগ) ‘having purulent blood’, a kind of disease of the nose with discharge of p° blood, Suśr.

Spoken Sanskrit

পূযরক্তpUyaraktam. having purulent blood
পূযরক্তpUyaraktam. kind of disease of the nose with discharge of purulent blood

Kalpadruma

পূযরক্তঃ
, পুং, (পূযৱিশিষ্টং রক্তমস্মিন্ | ) নাসা- রোগভেদঃ | তস্য লক্ষণম্ | যথাহ মাধৱকরঃ | “দোষৈর্ৱিদগ্ধৈরথৱাপি জন্তো- র্ললাটদেশেঽভিহতস্য তৈস্তৈঃ | নাসা স্রৱেৎ পূযমসৃগ্ৱিমিশ্রং তং পূযরক্তং প্রৱদন্তি রোগম্ || ” (ক্লীৱলিঙ্গেঽপি দৃশ্যতে | যথা, — “নিচযাদভিঘাতাদ্ৱা পূযাসৃঙ্মাসিকা স্রৱেৎ | তৎ পূযরক্তমাখ্যাতং শিরোদাহরুজাকরম্ || ” ইতি ৱাভটে উত্তরস্থানে ঊনৱিংশেঽধ্যাযে || চিকিৎসাস্য যথা, — “ৱক্ষ্যামূর্দ্ধং রক্তপিত্তোপশান্তিং নাডীৱৎস্যাৎ পূযরক্তে চিকিৎসা | ৱান্তে সম্যক্ চাৱপীডং ৱদন্তি তীক্ষ্ণং ধূমং শোধনঞ্চাত্র নস্যম্ || ” ইত্যুত্তরতন্ত্রে ত্রযোৱিংশেঽধ্যাযে সুশ্রুতেনোক্তম্ || )

Vachaspatyam

পূযরক্ত
পু০ পূযযুক্তং রক্তমত্র | “দোষৈর্ৱিদগ্ধৈরথ ৱাপি জন্তোর্ললাটদেশেঽভিহতস্য তৈস্তু | নাসা স্রৱেৎ পূয- মসৃগ্ৱিমিশ্রং তং পূযরক্তং প্রৱদন্তি রোগম্” সুশ্রুতোক্তে নাসারোগভেদে পূযশোণিতাদযোঽপ্যত্র |