Shabda Sagara

nidarshana
n. (-naM)
1. An example or illustration.
2. Injunction, precept.
3. Tenour, purport.
4. Authority, text.
5. A sign.
6. A scheme.
7. View.
8. Evidence.
E. ni fully or certainly, darshana showing, or ni + dR^isha lyuT |

Capeller Eng

nidarshana f. I pointing at, proclaiming, teaching (—°). f. A a cert. comparison ((rh.));
n. pointing or looking at, evidence, example, symptom, omen, °nArtham for instance.

Yates

ni-darshana (naM) 1.
n. An example, pattern; precept; text.

Wilson

nidarshana
n. (-naM)
1 An example or illustration.
2 Injunction, precept.
3 Tenour, purport.
4 Authority, text.
E. ni fully or certainly, darshana showing.

Apte

nidarshana [nidarśana], a.

Pointing, showing.

Proclaiming, declaring announcing.

Teaching.

nam View, insight, looking into, sight, vision; shuddhAtmA brAhmaNo rAtrau nidarshanamapashyata Mb.12.217.14.

Pointing to, showing.

Proof, evidence; balinA saha yoddhavyamiti nAsti nidarshanam Pt.3.23.

An instance, example, illustration; nanu prabhureva nidarshanam Ś.2; nidarshanasArANAM laghurbahutR^iNaM naraH Śi.2.5; R.8.45; janakasya nR^ipendrasya tapasaH sannidarshanam Pratimā 4.14.

Injunction.

Authority, text.

A scheme, system.

A precept, scriptural authority, an injunction.

The third member of an Indian syllogism (usually called udAharaNa q. v.). -nA A figure of speech (in Rhetoric) thus defined: nidarshanA | abhavanvastusaMbandha upamAparikalpakaH K. P.1; e. g. R.1.2.

Monier Williams Cologne

ni-°darshana mf(I)n. pointing to, showing, indicating, announcing, proclaiming, teaching, Hariv.; BhP.

suiting, pleasing (sarva-loka-nid°; v.l. °ka-nidarshin and -vidarshin), R. ii, 108, 18

ni-°darshana n. seeing, view, appearance, sight, vision (cf. svapna-nid°), MBh.; Suśr. &c.

pointing to, showing, indicating, Mn.; MBh.

proof, evidence, Pañc.

ni-°darshana n. instance, example, illustration, ŚrS.; Mn.; MBh.; Kāv. &c. (-tva n., Naiṣ.; °nArTam ind. for instance, MBh.)

ni-°darshana n. refutation of a stated argument, Sāh.

N. of the third member of a complete syllogism (= udAharaNa), MW.

ni-°darshana n. a prognostic, sign, mark, omen, MBh.; Hariv.; Suśr. (ifc. f(A). , showing, betraying, R.)

ni-°darshana n. a scheme, system, Suśr.

injunction, precept, ordinance, authority, text, W.

Spoken Sanskrit

nidarshana nidarzana n. paradigm   [ computer ]
rUDhachintana rUDhacintana n. paradigm   [ computer ]
nAyaka nAyaka m. paradigm or example
shabdarUpaprakAshikA zabdarUpaprakAzikA f. collection of paradigms of declension
shabdAvali zabdAvali f. collection of paradigms of declension
shabdapATha zabdapATha m. collection of paradigms of declension

nidarshana nidarzana adj. announcing
shaMsin zaMsin adj. announcing
Avedaka Avedaka adj. announcing
Avedin Avedin adj. announcing
AshaMsin AzaMsin adj. announcing
nivedana nivedana adj. announcing
vij~nApin vijJApin adj. announcing
vedaka vedaka adj. announcing
vedin vedin adj. announcing
shaMsivas zaMsivas adj. announcing
samprakAshaka samprakAzaka adj. announcing
nidarshaka nidarzaka adj. announcing
vedana vedana adj. announcing
Adish Adiz ind. announcing
Adishya Adizya ind. announcing
prakIrtaNa prakIrtaNa m. announcing
Avedana Avedana n. announcing
parikIrtana parikIrtana n. announcing
prakathana prakathana n. announcing
pradAna pradAna n. announcing
vikhyApana vikhyApana n. announcing
shrAvaNa zrAvaNa n. announcing
vinivedana vinivedana n. act of announcing
dUra Adish dUra Adiz adj. announcing far and wide
priyAkhya priyAkhya adj. announcing good tidings
nAmAdesham nAmAdezam ind. by announcing one.as name
priyAkhyAyin priyAkhyAyin m. teller announcing good news
sushaMsin suzaMsin adj. announcing or wishing good things
vinipAtashaMsin vinipAtazaMsin adj. announcing misfortune or destruction
udghoSha udghoSa m. act of announcing or proclaiming aloud

nidarshana nidarzana n. prognostic
shaMsati { shaMs } zaMsati { zaMs } verb prognosticate
shakuna zakuna n. omen or prognostic
naimitta naimitta m. interpreter of prognostics
vaijayantI vaijayantI f. kind of garland prognosticating victory
pallIpatana pallIpatana n. prognostication by observing the falling of house-lizards

nidarshana nidarzana n. example
udAharaNa udAharaNa n. example
vichAraNA vicAraNA f. examination
parIkShA parIkSA f. examination
vimarsha vimarza m. examination
marshana marzana n. examination
vimarshana vimarzana n. examination
phalitAMsha phalitAMza m. examination result
parIkShA kathaM AsIt? parIkSA kathaM AsIt? sent. How was the exam.?
parIkShArtham paTha parIkSArtham paTha sent. learn for the examination!
parIkShA agre gatA parIkSA agre gatA sent. The examination is postponed.
velApatrikA AgatA vA? velApatrikA AgatA vA? sent. Has the examination time table come?
parIkShArambhaH kadA iti j~nAtaH vA? parIkSArambhaH kadA iti jJAtaH vA? sent. Do you know when is the examination going to begin?
evaM chet parIkShAyAM kiM karoti? evaM cet parIkSAyAM kiM karoti? sent. At this rate how are you going to face examination?
parIkShA kadA iti smarati kila? parIkSA kadA iti smarati kila? sent. You remember when your examination commences, don.at you?
yadi bhavAn na paThati tarhi parIkShAyAm uttIrNaH no bhavati yadi bhavAn na paThati tarhi parIkSAyAm uttIrNaH no bhavati sent. If you dont study then you will not pass the examination
prashneShu vikalpaH eva nAsIt prazneSu vikalpaH eva nAsIt sent. Among the questions [in the examination], there was no option to choose at all.  [ i.e., all had to be answered ]
udAhR^iti udAhRti f. example
dR^iShTAnta dRSTAnta m. example
uddeshaka uddezaka m. example

Spoken Sanskrit

nidarshananidarzanan.example
udAharaNaudAharaNan.example
udAhR^iti udAhRtif.example
dR^iShTAnta dRSTAntam.example
uddeshaka uddezakam.example
upodghAta upodghAtam.example
pradesha pradezam.example
prayoga prayogam.example
pradarshana pradarzanan.example
lakShya lakSyan.example
tadyathA tadyathA for example
dR^iShTAntatas dRSTAntatasindecl. for example
dR^iShTAntarUpena dRSTAntarUpenaindecl. instr. for example
tathA hi tathA hiphrase for example
udAharANi vyAgarati { vyA- hR^i } udAharANi vyAgarati { vyA- hR }verb 1 state examples
apUrva apUrvaadj. without example
pratidR^iShTAnta pratidRSTAntam. counter example
dR^iShTAntashataka dRSTAntazatakan. hundred examples
nAyaka nAyakam. paradigm or example
dR^iShTAntayati { dR^iShTAntaya } dRSTAntayati { dRSTAntaya }verb offer as an example

nidarshananidarzanan.instance
nidarshananidarzanan.protest
nidarshananidarzanan.example
nidarshananidarzanan.paradigm  [ computer ]
nidarshananidarzanan.illustration
nidarshananidarzanaadj. announcing
nidarshananidarzanaadj. proclaiming
nidarshananidarzanaadj. teaching
nidarshananidarzanaadj. pointing to
nidarshananidarzanaadj. suiting
nidarshananidarzanaadj. pleasing
nidarshananidarzanaadj. indicating
nidarshananidarzanan. mark
nidarshananidarzanan. text
nidarshananidarzanan. prognostic
nidarshananidarzanan. image
nidarshananidarzanan. sight
nidarshananidarzanan. omen
nidarshananidarzanan. view
nidarshananidarzanan. proof
nidarshananidarzanan. authority
nidarshananidarzanan. indication
nidarshananidarzanan. sign
nidarshananidarzanan. ordinance
nidarshananidarzanan. appearance
nidarshananidarzanan. vision
nidarshananidarzanan. refutation of a stated argument
nidarshananidarzanan. evidence
nidarshananidarzanan. showing
nidarshananidarzanan. scheme
nidarshananidarzanan. injunction
nidarshananidarzanan. system
nidarshananidarzanan. precept
nidarshananidarzanan. picture
nidarshananidarzanan. seeing
abhinata-nidarshana abhinata-nidarzanan. biased sampling  [ Statistics ]
savichAra nidarshana savicAra nidarzanan. deliberate sampling  [ Statistics ]
savichAra nidarshana savicAra nidarzanan. conscious sampling  [ Statistics ]

Benfey

nidarshana, i. e. ni-dR^ish + ana,
I. adj., f. nI|
1. Showing, Bhāg. P. 2, 5, 1.
2. Announcing, Hariv. 12815.
3. Teaching, Bhāg. P. 5, 18, 33.
II. n.
1. Seeing, sight, MBh. 9, 62.
2. Evidence, Man. 11, 45.
3. Example, 9, 20; MBh. 8, 1882.
4. Foreboding, Hariv. 9885.
5. Prognostic, MBh, 5, 1235.
6. Symptom, 12, 11718.

Kalpadruma

nidarshanaM
, klI, (nidR^ishyate.aneneti | ni + dR^ish + lyuT |) dR^iShTAntaH | udAharaNam | yathA, — “vyaktaH prAj~ne.api dR^iShTAntAvubhe shAstranidarshane ||” iti nAnArthaTIkAyAM bharataH || (“dR^iShTAntenArthaH prasAdhyate yatra tannidarshanam || yathAgnirvAyunAsahitaH koShThe vR^iddhi~NgachChati tathA vAtapittakaphaduShTo vraNa iti ||” ityuttaratantre pa~ncha- ShaShTitame.adhyAye sushrutenoktam ||)

Vachaspatyam

nidarshana
na0 ni + dR^isha—lyuT | 1 udAharaNe dR^iShTAnte “AtmA hyAkAshavajjIvairghaTAkAshairivoditam | ghaTAdivachcha sa~NghA- tairjAtAvetannidarshanamiti” | yadA manvabuddhipratipiShAdAya- ShayA shrutyAtmano jAtiruchyate jIvAdonAM tadA jAtA- yupagamyamAnAyAmetannidarshanaM dR^iShTAnto yathodita mAkAsha- vadityAdIni bhAShyam” shabdArthachi0 | 2 arShAla~NkArabhede strI TAp | arthAla~NkArashabde 399 pR^i0 dR^isyam |

Grammar

nidarshana illustration; cf. paryApto hyokaH pulAka: sthAlyA nidarshanAya M.Bh. on I. 4. 23 Vart. 15; cf also ilA sAlhA chAtra nidarshanAni R. Pr. I. 22.

Capeller Germany

nidarshana
f. I andeutend, verkündend, lehrend (—°). f. A Art Gleichnis (rh.). n. das Sehen, Gesicht;
Hinweisung, Beleg, Beispiel.

Burnouf French

nidarshana
nidarshana n. (dR^ish) exemple; démonstration.

Stchoupak French

ni-darshana-
-I- ag. qui montre, indique, annonce, enseigne;
qui convient ou plaīt à (ifc.) ;
nt. vue, vision, aspect, apparence ;
fait de montrer, indication;
évidence, preuve, exemple, indice, pronostic, symptôme.
nidarshanArtham adv. par exemple, à titre d.aexemple.