Apte

ನಿದದ್ರುಃ [nidadruḥ], ೧ A man.

One without herpes.

Kalpadruma

ನಿದದ್ರುಃ
, ಪುಂ, (ನಿದಾತ್ ವಿಷಾತ್ ದ್ರಾತಿ ಪಲಾಯತೇ ಇತಿ | ದ್ರಾ + ಮೃಗಯ್ವಾದಿತ್ವಾತ್ ಕುಪ್ರತ್ಯಯೇನ ಸಾಧುಃ | ) ಮನುಷ್ಯಃ | ಇತಿ ಶಬ್ದಚನ್ದ್ರಿಕಾ || (ನಿರ್ನಾಸ್ತಿ ದದ್ರು- ರ್ಯಸ್ಯೇತಿ ವಿಗ್ರಹೇ | ದದ್ರುರೋಗರಹಿತೇ, ತ್ರಿ || )