Shabda Sagara

karkoTaka
m. (-kaH)
1. A plant, (Ægle marmelos:) see mAlUra.
2. A Naga or serpent: see the preceding.
3. A kind of gourd, (Momordica charantia:) in this sense; also karkoTikA.
5. Sugar-cane.

Capeller Eng

karkoTaka॑ m. N. of sev. plants;
pl. = prec. pl.

Yates

karkoTaka (kaH) 1.
m. A plant (Ægle marmelos); a serpent; a gourd.

Wilson

karkoTaka
m. (-kaH)
1 A plant, (Ægle marmelos:) see mAlUra|
2 A Nāga or serpent: see the preceding.
3 A kind of gourd, (Momordica charantia:) in this sense; also karkoTikA|
5 Sugar cane.

Monier Williams Cologne

karkoTaka m. Momordica Mixta, Suśr.

Aegle Marmelos, L.

the sugar-cane, L.

N. of a Nāga, MBh.; Hariv. &c.

karkoTaka m. pl. N. of a people, MBh. viii, 2066

karkoTaka n. the fruit of Momordica Mixta, Suśr. i, 222, 1.

Spoken Sanskrit

karkoTaka karkoTaka m. spiny bitter gourd plant  [ Momordica Cochinchinensis Spreng - bot. ]
karkoTaka karkoTaka m. wood apple  [ Aegle Marmelos - Bot. ]
karkoTaka karkoTaka m. sugar-cane
karkoTaka karkoTaka n. spiny bitter gourd plant  [ Momordica Cochinchinensis Spreng - bot. ]

Benfey

karkoTaka,
I. m.
1. The name of a Nāga or snake, Nal. 14, 4.
2. A plant, Momordica mixta, Suśr. 1, 137, 15.
II. n. Its fruit, 2, 343, 1.

Mahabharata

Karkoṭaka, a serpent. § 47 (Sarpanāmak.): I, 35, 1550 (º-Dhanañjayau, enumeration).--§ 191 (Arjuna): I, 123, 4828 (sarpaḥ, present at the birth of Arjuna).--§ 268 (Varuṇasabhāv.): II, 9, 361 (ºDhanañjayau, in the palace of Varuṇa).--§ 348 (Nalopākhyānāp.): III, 66, 2611 (nāgaṁ), 2617 (nāgaḥ), 2621 (do., Nala is bitten by K.).-§ 352 (do.): III, 72, 2838 (ºvishaṁ; Kali, who had possessed Nala, vomited the poison of K.).--§ 355 (do.): III, 79, 3072 (nāgasya).--§ 564 (Mātalīyop.): III, 103, 3625 (ºDhanañjayau, enumeration).--§ 606 (Tripurākhyāna): VIII, 34, 1483 (do., among the serpents who became the vālabandhanāḥ of Śiva.as horses).--§ 793 (Mausalap.): XVI, 4, †119.

Karkoṭaka, pl. (ºāḥ), a people. § 607 (Karṇap.): VIII, 44, 2066 (among the peoples who have no religion-durdharmān).

Purana


karkoTaka


KARKOṬAKA . A terrible serpent.
1) Birth. This serpent was born to kaśyapa by his wife kadrū.
2) The curse. Once karkoṭaka cheated the sage nārada. The angry sage cursed him and said that he would have to remain without the power of movements in the forest till nala came to rescue him. From that day karkoṭaka lived in that forest, awaiting the arrival of nala.
3) nala and karkoṭaka. Once a wild fire spread all over the forest. karkoṭaka whose power of movement was destroyed by Nārada.as curse, cried aloud, calling upon nala to come and save him. It was at this time that nala arrived at the spot after leaving damayantī in the forest. nala came to him, on hearing his cries. The serpent informed nala about the story of Nārada.as curse and reducing himself to the size of a thumb sat on the ground. nala removed him to a safe spot away from the fire. The serpent asked nala to walk a few steps counting his footsteps. nala did so and at the tenth step, karkoṭaka stung him and his whole body was turned blue. Suddenly karkoṭaka assumed his own original shape and spoke to nala as follows:--“I have changed your appearance so that people may not be able to recognize you. kali who is troubling you, still lives within you. It is he who is affected by my poison. You need not fear danger from poison any more. You will never be defeated in battle. Go and engage yourself as the charioteer of ṛtuparṇa, King of ayodhyā. You will teach him aśvahṛdaya mantra. In return for it he will teach you akṣahṛdaya mantra. Here are two garments which I give you. If you put them on, you will be restored to your own shape. May you be blessed again with a happy family life.” After saying this, karkoṭaka vanished. (M.B. Vana Parva, Chapter 66).

Kalpadruma

karkoTakaH
puM, (karkaM kaNTakamayatvAt kaThoraM aTati prApnoti tadrUpatayA kAyati prakAshate | pR^iShodarA- ditvAt okArAdeshe sAdhuH |) vilvavR^ikShaH | (karkoTa + saMj~nAyAM kan |) kadruputtranAgarAja- visheShaH | iti medinI || (yathA, mahAbhArate | 1 | AstIke | 35 | 5 | “airAvatastakShakashcha karkoTakadhana~njayau” ||) ikShuH | iti rAjanirghaNTaH || phalalatAvisheShaH || kA.Nkarola iti bhAShA | tatparyyAyaH | kilA- saghnaH 2 tiktapatraH 3 sugandhakaH 4 | iti hema- chandraH || asya guNAH | shukrakaphapittanAshitvam | ruchikAritva~ncha | iti rAjavallabhaH || (“tadvat karkoTakaM proktam” || iti sushrute | shUtre | 46 adhyAye || visheShashchAsyairvvArukashabde pradarshitaH ||)

Vachaspatyam

karkoTaka is an alternate of karkoTa. karkoTa(ka)
pu0 karka—oTa | 1 nAgabhede sa cha aShTanAgAntargataH | “anantovAsukiH padmo mahApadmo.api takShakaH | karkoTaH kulikaH sha~Nkha ityaShTau nAganAyakAH” trikA0 | ti0 ta0 purANAntare gAruDe cha dvitIyArddhe “kulikaH karkaTaH sha~Nkha iti pAThaH | aya~ncha nAgapa~nchamyAM pUjyaH yathAha tatraiva | “sheShaH padmo mahApadmaH kulikaH sha~NkhapAlakaH: vAsukiH sha~Nkhakashchaiva kAliyo maNibhadrakaH | airAvato dhR^itarAShTraM karkoTakadhana~njayau” iti | aya~ncha kadruputrabhedaH | “sheShaH prathamatojAtovAsukistadanantarama | airAvatastakShakashcha ka- rkoTakadhana~njayau” bhA0 A0 35 a0 nAganAmakathane | karkoTakanAgasya nAradashApena jaDatAprAptikathA nalena saha saMvAdashcha bhA0 va0 66 a0 “utsR^ijya damayantIntu nalo rAjA vishAmpate! | dadarsha dAvaM dahyantaM mahAntaM gahane vane | tatra shushrAva shabdaM vai madhye bhUtasya kasyachit | abhidhAva naletyuchchaiH puNyashloketi chAsakR^it | mA bhairiti nalashchoktvA madhya- magneH pravishya tam | dadarsha nAgarAjAnaM shayAnaM ku- NDalIkR^itam | sa nAgaH prA~njalirbhUtvA vepamAno nala- ntantA | uvAcha viddhi mAM nAmnA nAgaM karkoTakaM nR^ipa! | mayA pralubdho maharShirnAradaH sumahAtapAH | tena manyuparItena shapto.asmi manujAdhipa! | tiShTha tvaM sthAvara iva yAvadeva nalaH kvachit | ito netA hi tatra tvaM shApAnmokShyasi matkR^itAt | tasya shApAnna shaknomi padAdvichalituM padam | upadekShyAmi te shre- yastrAtumarhati mAM bhavAn | sakhA cha te bhaviShyAmi matsamo nAsti pannagaH | lathashcha te bhaviShyAmi shIghra- mAdAya gachCha mAm | evamuktvA sa nAgendro vabhuvA- ~NguShThamAtrakaH | taM gR^ihItvA nalaH prAyAddeshaM dAvaviva- rjitam | AkAshadeshamAsAdya vimuktaM kR^iShNavartmanA | utsraShTukAmaM taM nAgaH punaH karkoTako.abravIt | pa- dAni gaNayan gachCha svAni naiShadha! kAnichit | tatra- te.ahaM mahAvAho! shreyo dhAsyAmi yat param | tataH sa~NkhyAtumArabdhamadashaddashame pade | tasya daShTasya rUpaM tat kShipramantaradhIyata | sa dR^iShTvA vismitastasthAvAtmAnaM vikR^ita nalaH | svarUpadhAriNaM nAgaM dadarsha sa mahIpatiH | tataH karkoTako nAgaH sAntvayan nalamabravIt | mayA te.antarhitaM rUpaM na tvAM vidyurjanA iti | yatkR^ite chAsi nikR^ito duH khena mahatA nala! | viSheNa sa ma- dIyena duH khaM tvayi nivatsyati | viSheNa saMvR^itairgAtrai- ryAvattvAM na vimIkShyati | tAvattvayi mahArAja! duHkhaM vai sa nivatsyati | anAgA yena nikR^itastvamanarho ja- nAdhipa! | krodhAdasUyayitvA taM rakShA me bhavataH kR^itA | na te bhayaM naravyAghra! daMShTribhyaH shatruto.api vA | brahmadviDbhyashcha bhavitA mataprasAdAnnarAdhipa! | rAjan! vi- ShanimittA cha na te pIDA bhaviShyati | saMgrAmeShu cha rAjendra! shashvajjayamavAspyasi | gachCha rAjannitaH sUto vAhuko.ahamiti bruvan | samIpamR^ituparNasya sa hi vaivAkShanai puNaH | ayodhyAM nagarIM ramyAmadya vai niShadheshvara! | sa te.akShahR^idayaM dAtA rAjAshvahR^idayena vai | ikShvAkukulajaH shrImAn mitra~nchaiva bhaviShyati | bhaviShyasi yadAkShaj~naH shre- yasA yokShyase tadA | sameShyasi cha dAraistvaM mA sma shoke manaH kR^ithAH | rAjyena tanayAbhyA~ncha satyameta- dbravImi te | svaMrUpa~ncha yadA draShTumichChethAstvaM narA- dhipa! | saMsmarttavyastadA te.ahaM vAsashchedaM nivAsayeH | anena vAsasAchChannaH svaM rUpaM pratipatsyase | ityuktvA pradadau tasmai divyaM vAsoyugaM tadA | evaM nalaM sa- mAdishya vAso dattvA cha kaurava! | nAgarAjastato rAjaM- statraivAntaradhIyata” | 72 a0 “tasyAkShahR^idayaj~nasya sharIrAnniHsR^itaH kaliH | karkoTakaviShaM tIkShNaM mukhAt satatasudvaman” | 79 a0 | “karko- Takasya nAgasya damayantyA nalasya cha | R^ituparNasya rAj~nashcha kIrttanaM kalinAshanam” saMj~nAyAM kan 2 vilvavR^ikShe pu0 rAjani0 | 3 phalalatAbhede (kA.NkuDa) gaurA0 ~NISh “karkoTakIphalaM kuShThahR^illAsAruchinAshanam | shvAsakAsajva- rAn hanti kaTupAka~ncha dIpanam | IShadvibhinnamarichaH pari- pUrNNagarbhaM tailena randhitasusaindhavapAtayogam | bAhlIkayukta- payasA vihitAbhiShekaM karkoTakIphalamidaM ruchikR^ittarU- ttham” | vaidyake tadguNapAkAdi | 4 pItaghoShAvR^ikShe strI rA- jani0 | svArthe kan ata ittvam | karkoTikA (kAkarola) vR^ikShe (kA.NkuDa) 5 kuShmANDyA~ncha strI rAjani0 |

Capeller Germany

karkoTaka॑
m. N. einer Pflanze;
Pl. Volksname.

Stchoupak French

karkoTaka-
m. n. d.aun Nāga ;
pl. n. d.aun peuple du Sud.