Shabda Sagara

dvAdasha
mf. (-shaH-shI) Twelfth.
f. (-shI) The twelfth day of the half month E. dvAdashan, and Tach aff.

Capeller Eng

dvAdasha॑ f. I॑ the twelfth, consisting of twelve;
n. the number twelve or an aggregate of 12.

Yates

dvA-dasha (shaH-shI-shaM)
a. Twelve or twelfth
f. Twelfth of the half month.

Wilson

dvAdasha
mfn. (-shaH-shI) Twelfth.
f. (-shI) The twelfth day of the half month.
E. dvAdashan, and Tach aff.

Monier Williams Cologne

dvA—dasha a See below.

1. dvA-dasha॑ mf(I॑)n. the twelfth, VS.; ŚBr.; Mn.; MBh. &c. (du. the eleventh and twelfth, Kāṭh.)

ifc. (f(A). ) forming 12 with (cf. ashvaadd.)

consisting of 12, 12 fold, RV.; ŚBr.

increased by 12 KātyŚr.

dvA-dasha॑ n. a collection or aggregate of 12 ŚBr.

dvA॑-dasha 2 for -dashan in comp.

Spoken Sanskrit

dvAdasha dvAdazaadj.twelfth
dvAdashaka dvAdazakaadj. the twelfth
ashvadvAdasha azvadvAdazaadj. a horse as the twelfth
antya antyan.twelfth sign of the zodiac
sArasvata sArasvatam.twelfth kalpa or day of brahmA
shrAvaNadvAdashI zrAvaNadvAdazIf.twelfth day of the month zrAvaNa
rAshi rAzim. one-twelfth part of the ecliptic
araNyadvAdasi araNyadvAdasif.twelfth day of the month mArgazIrSa
R^itadhAman RtadhAmanm. name of indra in the twelfth manvantara
amama amamam.twelfth jaina saint of a future utsarpiNI
arkAMsha arkAMzam. digit or the twelfth part of the sun.as disc
kR^iShNadvAdashI kRSNadvAdazIf.twelfth day in the dark half of the month aSADha
kUrmadvAdashI kUrmadvAdazIf.twelfth day in the light half of the month pauSa
akhaNDa akhaNDan.twelfth day of the first half of the month mArgazIrSa
vibhUtidvAdashI vibhUtidvAdazIf. vrata or religious observance on a particular twelfth day

dvAdasha dvAdaza adj. increased by 12
dvAdasha dvAdaza adj. forming 12 with
dvAdasha dvAdaza adj. consisting of 12
dvAdasha dvAdaza adj. 12 fold
dvAdasha dvAdaza adj. twelfth
dvAdasha dvAdaza n. collection or aggregate of 12
dvAdasha dvAdaza num. twelve

Macdonell

dvAdasha
dvā-daśá, a. (ī́) twelfth;
consisting of twelve, having twelve parts;
increased by twelve;
-°, making twelve with ī, f. twelfth day of the fortnight.

Benfey

dvA-dasha,
I. ordln. numb., f. shI, Twelfth, Man. 2, 36; 7, 130.
II. f. shI, The twelfth day of the half-month, Kathās. 26, 4.

Mahabharata

Dvādaśa = Śiva (1000 names^2).

Vedic Reference

«pada4» :::: 1:385


Dvādaśa, ‘consisting of twelve,`1 is used of the year in the Rigveda (vii. 103, 9). See nakṣatra.

Foot notes
  1. Cf. Oldenberg, Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 48, 645 et seq.

Kalpadruma

dvAdasha
, [n] tri, (dvyadhikA dasha | “dvyaShTana iti |” 6 | 3 | 47 | iti Atvam |) dvyadhikA dasha | 12 vAra iti bhAShA | dvAdashasaMkhyA tatsaMkhyeyAshcha | ayaM nityabahuvachanAntaH | trili~Nge samAnarUpaH | iti vyAkaraNam || dvAdashavAchakAni yathA | sUryyaH 1 mAsaH 2 rAshiH 3 saMkrAntiH 4 guha- bAhuH 5 sArikoShThaH 6 guhanetram 7 rAja- maNDalam 8 | iti kavikalpalatA ||

dvAdashaH
, tri, (dvAdashAnAM pUraNaH | “tasya pUraNe DaT |” 5 | 2 | 48 | iti DaT |) dvAdashAnAM pUraNaH | iti vyAkaraNam || vArai iti bhAShA | (yathA, manuH | “garbhAShTame.abde kurvvIta brAhmaNasyopanAyanam | garbhAdekAdashe rAj~no garbhAchcha dbAdashe vishaH ||” mahAdevaH | yathA, mahAbhArate | 13 | 17 | 93 | “dvAdashastrAshanashchAdyo yaj~no yaj~nasamAhitaH ||”)

Vachaspatyam

dvAdasha
tri0 dvAdashAnAM pUraNaH dvAdashan + uT | dvAdashasaMkhyApUraNe striyAM ~NIp | sA cha dvAdashyAH chandrakalAyAH sUryakiraNa- praveshanirgamayogyAyAM kriyArUpAyAM tadpalakShita kAlarU- pAyAM vA tithau tasyAM vratakAlanirNayaH kAlamA0 ukto yathA “atha dvAdashI nirNIyate | sA cha yugmAdishAstreNa pUrva- viddhA grAhyA | skandapurANe.api “dvAdashI cha prakarttavyA ekAdashyA yutA vibho! | sadA kAryyA cha bidvadbhirviShNu bhaktaishcha mAnavaiH” iti | uttaraviddhAM pratiShedhati vR^ihadva- siShThaH | “dvitIyA pa~nchamI vedhAddashamI cha trayodashI | chaturddashI chopavAse hanyuH pUrvottare tithI” iti | nanvevaM satyamekAdashyupavAso dvAdashyupavAsashchetyubhayamekasmindine prApnoti satyam tathApi chobhayasyAnyo.anyaM virodhA- bhAvAt sahaivAnuShThAnaM bhaviShyati | nanvekaM vratamasamApya vratAntaramanuShThAtumashakyam | asamApte vrate pUrve naiva ku- ryAdvratAntaram” iti shAstrAt maivam idaM hi shAstra- mekavratasya madhye vratAntaropakramaM niShedhati prakR^ite tu vratadvayasyApi sahaivIpakrama iti tantreNAnuShThAnaM bhavi- Shyati | nanvastvevaM khaNDatithau, sampUrNatithau tvekAdashI dvAdagyu pavAsau dvau nairantaryeNa prApnutaH | tatra pAraNa- mantareNa prathamopavAsasyAsamAptatvAt | dvitIyopavAsasya prakramo na sambhavatIti chet maivam adbhiH pAraNaM kR^itvA dvitIyopavAsasya prakramayituM | shakyatvAt | tAdR^ishaM tu pAraNamashitAnashitobhayAtmakam | tatrAshitarUpatvAt pUrvopavAsaM parisamApayati | anashitarUpatvenottaropa- vAsaM na vihanti | etachcha dvyAtmakatvaM darshapUrNamAsapraka- raNe yAjamAnavrAhmaNe shrUyate “yadAnashnanupavaset kShaudhukaHsyAdyadashnIyAt rudrosya pashUnabhimanyetApo.ashnAti tannaivAshitaM na kShaudhuko bhavati nAsya rudraH pashR^inabhima- nyate” iti | tasmAdudakapAraNenopavAsadvayanirvAhaH | etachcha sarvatithisAdhAraNam | prakR^ite hyekAdashIdvAdashyordai- vataikyAdudakapAraNamantareNApi na kashchiddoShaH | ataeva smaryate “ekAdashImupoShyaiva dvAdashIM samupIShayet | na tatra vidhilopaH syAdubhayordaivataM hariH” iti | upavAsadvayAshakto kevaladvAdashyupavAsenobhayoH phalaM sidhyati tathA cha smR^itiH “evamekAdashIM muktvA dvAdashIM samupoShayet | pUrvopavAsajaM puNyaM sarvaM prApto- tyasaMshayam” iti | dvAdashyAM tu kAmyopavAso mArkaNDe- yena darshitaH “dvAdashyAmupavAsena siddhArthA mUpa! sarvashaH | chakravartitvamatulaM saMprAptA atulAH shriyaH” iti | athAShTau mahAdvAdashyaH, shuddhaikAdashIyutA dvAdashI unmI- linosaMj~nA 1 dvAdashyeva shuddhAdhikA varddhate chet sA va~nju- lI 2 vAsaratrayasparshinI trispR^ishA 3 agre parvaNaH sampU- rNAdhikatve pakShavarddhinI 4 | jayAdayashchatasra ityaShTau nirNa0 si0 uktA jayAdikAshchatasrashcha hemA0 vra0 uktA yathA “jayA 1 cha vijayA 2 chaiva jayantI 3 pApanAshinI 4 | sarva- pApaharA chaiShA kartavyA phalakA~NkShibhiH | ekAdashyAM shuklapakShe yadA R^ikShaM punarvasuH | sA nAmnA cha jayA 1 khyAtA tithonAmuttamA tithiH | samupoShya vratI pApAt muchyate nAtra saMshayaH | agniShTomasya yaj~nasya phalamApnoti mAnavaH 1 | yadA shukle tu dvAdashyAM nakShatraM shravaNaM bhavet | vijayA 2 sA tathA proktA tithInAmuttamA tithiH | tasyAM svAtaH sarvatIrthe snAto bhavati mAnavaH | dAnaM sahasra- guNitaM tathA chaiva payovratam | homajapovavAsaishcha saha- srANAM phalaM labhet | yadA cha shukladvAdashyAM rohiNI cha prajAyate | jayantI 3 nAma sA proktA sarvapApaharA- tithiH | saptajanmakR^itaM pApaM svalpaM vA yadi vA bahu | tat kShAlayati govindastasthAmabhyarchitastathA | yadA cha shukR^idbAdashyA puShyaM bhavati karhichit | tadA sA.atimahA- puNyA kathitA pApanAshinI 4 | yo dadAti cha yat- puNyaM nityaM saMvatsare naraH | upavAsantu tasyAM cha yaH karoti mahatphalam | tasyAM jagatpartidevaH sarvalokeshvaro hariH | pratyakShatAM prayAtyAshu tadanantaphalaM smR^itam” ekAdashIvratayoH sA~NkaryyAdau pAraNe cha visheShaH ni0 si0 ukto yathA “ekAdashIdvAdashyorekatve tantreNopavAsaH pArthakye tu shaktasyopavAsadvayam “ekAdashImupoShyaiva dvAdashIM samupo- Shayet” iti viShNurahasyAt ashaktau tu dvAdashyAmeva “evamekAdashIM tyaktvA dvAdashIM samupoShayet | pUrvavAsarajaM puNyaM sarvaM prApnotyasaMshayam” iti tatraivokteH yadAtva- lpA dvAdashI tadoktaM mAtsye “yadA bhavati alpApi dvAdashI pAraNAdine | UShaHkAle dvayaM kUryyAt prAtarmA- vyAhnikaM tadA” nAradIye.api “alpAyAmatha viprendra! dvAdashyAmaruNodaye | snAnArchanakriyAH kAryyA dAnaho- nAdi saMyutAH” iti sa~NkaTe tu mAdhavIye devalaH “saMkaTe viShame prAptaM dvAdashyAM pAravetkatham | adbhistu pAraNaM kuryyAt punarbhaktaM na doShakR^it” iti sa~NkaTe trayodashIshrAddha- pradoShAdau atra kechidAhuH “apakarShavAkyAnyanAhi- tAgniviShayANi agnihotrAdInAM shrautatvenApakarShA- yogAditi | dvAdashyAM cha prathamapAdamatikramya pAraNaM kAryam “dvAdashyAH prathamaH pAdo harivAsarasaMj~ni- taH | tamatikramya kurvIta pAraNaM viShNutatparaH” iti nirNayAmR^ite madanaratne cha viShNudharmokteH | atra kechit sa~Ngirante “yadA bhUyasI dvAdashI tadApi prAtarmuhUrtta- traye pAraNaM kAryam “sarveShAmupavAsAsAM prAtareva hi pAraNamiti vachanAditi” | asmadguravastu bahUnAM karma- kAlAnAM vinA kAraNaM bAdhApatteH prAgudagvachanaishcha alpa- dvAdashyAmevApakarShavidhAnAdaparAhva eva kAryam prAtaH shabdastu “sAyaM prAtardvijAtInAmashanaM shrutichoditamiti” vadaparAhNaShAchitve.apyupapannaH na cha vAkyavaiyarthyaM punarbho- janasAyaMpAraNanivR^ittyarthatvAttasyetyAhuH | pramAdena ekA- dashyupavAsAtikrame aparArke vArAhe “ekAdashI viplutA cheddvAdashI parataHsthitA | upoShyA dvAdashI tatra yadI- chChetparamaM padam” | ni0 si0 sthAnAntare bhAdrapadashukladvAdashyAM shravaNayogarahitAyAM pAraNaM kuryyAt AbhAkAsitapakSheShviti divodAsodAhR^itavachanAt | “upoShyekAdashIM mohAt pAraNaM shravaNe yadi | karoti hanti tatpuNyaM dvAdashadvAdashIbhavam” iti tatraiva skA- ndAchcha | asya tatraiva pratiprasavaH mArkaNDeyoktaH “visheSheNa mahIpAla! shravaNaM varddhate yadi | tithikShayeNa bhoktavyaM dvAdashIM la~Nghayenna hi” iti | kechittu yadA tvaparihAryyo- yogastadA shravaNanakShatre tredhAvibhakte madhyamaviMshatighaTi- kAyogaM tyaktvA pAraNaM kAryaM taduktaM viShNudharme “shruteshcha madhye parivartameti suptiprabodhaparivartanamambuvarjyamiti” | kechichchaturdhA vibhajya madhyapAdadvayaM varjyamAhuH atra mUlaM chintyam | atraiva viShNuparivartanotsavaM kuryyAt | sandhyAyAM viShNuM saMpUjya prArthayeta mantrastu tithitattve uktaH | oM “vAsudeva! jagannAtha! prApteyaM dvAdashI tava | prArshvena parivartasva sukhaM svapihi mAdhava!” iti atraiva shakradhva- jotthApanamuktamaparArke gargeNa “dvAdashyAM tu site pakShe mAsi prauShThapade tathA | shakramutthApayedrAjA vishvashravaNavA- save” iyameva shravaNadvAdashI tatraikAdashyAM dvAdashIshra- vaNayoge saivopAShyA “ekAdashI dvAdashI cha vaiShNavyamapi tatra chet | tadviShNushR^i~NalaM nAma viShNusAyujyakR^idbha- vet” iti viShNudharmokteH nAradIye.api “saMspR^ishyai- kAdashIM rAjan dvAdashIM yadi saMspR^ishet | shravaNaM jyo- tiShAM shreShThaM brahmahatyAM vyapohati | dvAdashI shravaNaspR^iShTA spR^ishedekAdashIM yadi | sa eva vaiShNavoyogo viShNushR^i- ~NkalasaMj~nitaH” iti hemAdrau dinadvaye dvAdashIshravaNayoge- .api pUrvA, nirNayAmR^ite tvasya pUrvArddhamanyathA paThitam | “dvAdashI shravaNarkShaM cha spR^ishedekAdashIM yadi” iti tena hemAdrimate ekAdashyAH shravaNayogAbhAve.api tadyukta dvA- dashIyogamAtreNa viShNushR^i~NkhalaM bhavati nirNayAmR^itamate tu shravaNasyaikAdashIdvAdashIbhyAM yoga eva viShNushR^i~NgalaM nAnyatheti | yadA nishIthAnantaraM sUryodayAvadhi dvikalA- mAtramapi shravaNarkShaM bhavati tadApi pUrvaiva taduktaM tatraiva nAradIye imAM prakR^itya “tithinakShapayoryogoyogashchaiva narAdhipa! | dvikalo yadi mabhyeta sa j~neyo hyaShTayA- mikaH” iti “dvAdashI shravaNaspR^iShTA kR^itsnA puNyatamA tithiH | na tu sA tena saMyuktA tAvatyeva prashasyate” iti madanaratne mAtsyAchcha | divadosIye tu “rAtreH prathamapAde chechChravaNaM harivAsare | tadA pUrvAmupavasetprAtarbhAnte cha pAraNam” ityuktam | idaM tu nirmUlatvAt pUrvavirodhAchcho- pekShyaM iyaM budhavAre.atiprashastA “budhashravaNasaMyuktA saiva ched- dvAdashI bhavet | atyantamahatI sA syAddattaM bhavati chA- kShayam” iti hemAdrau skAndAt | yAni tu paThanti “uttarAShADhasaMyuktA shroNAmadhyAhnagApi vA | AsurI saiva tArA syAddhanti puNyaM purAkR^itam | udayavyApinI grAhyA shroNAdvAdashikA yutA | vishvarkShasaMyutA sA cha naivopoShyA shubhepshubhiH” ityAdIni viShNudharmaskAnda maviShyAdIni vachanAni tAni nirmUlAni | yadapi smR^i- tyarthasAre udayavyApinI grAhyetyuktaM yachcha vR^ihannAradIye “udayavyApinI grAhyA shravaNadvAdashIvrate” iti tadyadA shuddhAdhikA dvAdashI paradina evodaye shravaNayogaH pUrve.ahni cha tadbhinne kAle yogastatparam | dinadvaye udayayoge pUrvaiva bahukarmakAlavyApterityuktaM madanaratne | yadA tve- kAdashyeva shravaNayutA na dvAdashI tadApi pUrvaiva “yadA na prApyata R^ikShaM dvAdashyAM vaiShNavaM kvachit | ekAdashI tado- poShyA pApaghnI shravaNAnvitA” iti madanaratnenAradIyokteH yadA paraivarkShayutA tadA parA tatra shaktenopavAsadvayaM kAryam “ekAdashImupoShyaiva dvAdashIM samupoShayet | na chAtra vidhilopaH syAdubhayordaivataM hariH” iti bhavi- ShyokteH yattu viShNudharme “pAraNAntaM vrataM j~neyaM vra- tAnte viprabhojanam | asamApte vrate pUrve naiva kuryAd- vratAntaram” iti tadetadbhinnaparam atra gauDAH “shR^iNu rAjan paraM kAmya shravaNadvAdashIvratam” iti sthUla- shIrShavachanAt kAmyamevedam tenAshaktasya nityaikAda- shIvratameveti manyante “dvAdashyAmuShavAsena shuddhAtmA nR^ipa sarvashaH | chakravartitvasatulaM saMprApnotyuttamAM shriyam” iti gauDanibandhe mArkaNDeyokteshcha | dAkShiNAtyAstu “ekAdashyAM naro bhuktvA dvAdashyAM samupoShaNAt | vrata- dvayakR^itaM puNyaM sarvaM prAptotyasaMshayam” iti varAhavAmana purANokteH shravaNadvAdashIvratamevetyAhuH bhuktveti phalA- dyAhAraparam natvannaparam “annAshritAni pApAnIti” niShedhAt “upavAsadvayaM kartuM na shaknoti naro yadi | prathame.ahni phalAhArI nirAhArI pare.ahani” iti dibodAsIye bhaviShyokteshcha ashaktau tu gR^ihItaikAdashI- vratoyastaM pratyuktaM mAtsye “dvAdashyAM shuklapakShe tu na- kShatraM shravaNaM yadi | upoShyaikAdashIM tatra dvAdashyAM pUjayeddharim” iti pUjayenna tUpavasedityarthaH | agR^ihItaikA- dashIvratashchedekAdashyAM bhuktvA dvAdashyAmupavaset “evamekA- dashIM bhuktvA dvAdashIM samupoShayet | pUrvavAsarajaM puNya sarvaM prApnotyasaMshayam” iti nAradIyokteH | pAraNaM tUbhayAnte.anyataragate vA kuryAt “tithinakShatraniyame tithi- bhAnte cha pAraNamiti” skAndAt “tithinakShatrasaMyoge upavAso yadA bhavet | pAraNaM tu na kartavyaM yAvannaikasya saMkShayaH” iti nAradIyAditi hemAdriH | yadyapyatra nakShatra- mAtrAnte.api pAraNaM pratibhAti tathApi tithimAtrAnte j~neyam natvR^ikShAnte tithimadhye.api “yAH kAshchittithayaH proktAH puNyA nakShatrayogataH | R^ikShAnte pAraNaM kuryyAd vinA shravaNarohiNIm” iti viShNudharme shravaNAntamAtre pAraNaniShedhAt “rohiNyAntu bhAnte kuryAttithervApi” iti vahnipurANAt tadante.apyastu na tvatraivamastIti na, R^ikShAnto.anukalpa iti madanaratne | asambhave tu “tithyante tithibhAnte vA pAraNaM yatra choditam | yAmatrayorddhagA- minyAM prAtareva hi pAraNam” iti j~neyam | yattu madana- ratne dvAdashIvR^iddhau shravaNavR^iddhau vA shravaNAnta eva pAraNaM kuryAt “pAraNaM tithivR^iddhau tu dvAdashyAmuDusaMkShayAt | vR^iddhau kuryyAttrayodashyAM tatra doSho na vidyate” iti vahnipurANAdityuktam tatprakaraNAdetasyAmeva shravaNa- yuktaikAdashyAM vihitavijayaikAdashIvratapraraM na tu shravaNa- dvAdashIparamiti madanaratne | gauDAstu shravaNadvAdashIpara- mAhuH atravidhirmadanaratne viShNudharme “tasmin dine tathA snAnaM yatra kvachana sa~Ngame | dadhyodanayutaM tasyAM jalapUrNaM ghaTaM dvije | vastrasaMveShTitaM dattvA ChatropAna hameva cha | na durgatimavApnoti gatimagryAM cha vindati” | dashAvatAradvAdashyo hemA0 vra0 ukto yathA viShNupu0
“mArgashIrShe site pakShe dvAdashyAM samajAyata | matsyo viShNuH samAhAtmyaH tasyeShTeyaM sadA tithiH | ekAdashyA- mupoShyAdau paThan matsyAvatArakam | shR^iNvan sauparNa mantraM cha kArayitvA vadedidam |” viShNurme prIyatAM matsya ityuktvA brAhmaNAya tam | yo dadyAt sa sukhI bhUtvA viShNulokaM vrajechChubham | pauShe mAsi site pakShe dvAdashyAM samajAyata | kUrmarUpI sa bhagavAn tasyeShTeyaM sadA tithiH | ekAdashyAmupoShyAdau paThan kUrma~ncha tArakam | shR^iNvan sauvarNaM kUrma~ncha kAra- yitvA vadedidam | viShNurme prIyatAM kUrma ityuktvA brAhma- NAya tam | yo dadyAtsa sukhI bhUtvA viShNuloke mahI- yate | yo martyo mAghashuklasya dvAdashyAM tu visheShataH | upoShpa bhaktyA vAbhyarchya varAhaM rukmanirmitam | dadyA- tpaThechcha charitaM bArAhaM harimuttamam | varAhajanmadibase viprAya shraddhayAnvitaH | surametaM samAsAdya modate kAla- makShayam | varAhaviShNupIti~ncha kUrmadevaM yathAtatham | nArasiMhaM kAlgune tu ekAdashyAM site shuchiH | upo- ShyAbhyarchayedbhaktyA nArasiMhabhave dine | sauvarNaM nAra- siMhaM cha kR^itvA shaktyA dvijAya tu | dadyAnnR^isiMhachari- tamidaM shR^iNvan paThaMshcha vA | shatrUn vijityeha lakShmIM prApya nityaM narottamaH | pAtAlasvargamApnoti nAga- daityA~NganAyutam | chaitre mAsi site pakShe ekAdashyAmu- poShitaH | vAmanasya dine.abhyarchya vAmanaM puruShottamam | sauvarNaM vAmanaM dadyAt paThedbhaktyA cha yo naraH | sa chiraM vAmanasyedaM shR^iNuyAdvApyupoShitaH | sa dhanairanvito bhuktvA bhogAniha cha mAnuShAn | brahmalokamavApnoti vidvAnnA- mAnutatparaH | vaishAkhashuklaikAdashyAmupoShyAbhyarchayechChuchiH | jAmadagnyaM tathA rAmaM dadyAdviprAya rukmajam | jyaiShTha- shuklaikAdashyAmupoShya dvAdashIdine | rAmaM dAsharathiM raukmaM pUjayedbhaktibhAvataH | idaM cha rAmacharitaM shR^iNu- yAdvA paThennaraH | rAmasya janmadivase (kalpabhedAdavi- ruddham) tathA dAsharatherdvijaH | sItArAmantu sauvarNaM yo viprAya prayachChati | dvAdashyAM rAmacharitamidaM shR^iNvan paThaMshcha vA | sa indralokaM labhate rAmasyaiva prasA- dataH | iha kIrttimavApnoti dhanaM putrAMshcha jIvitam | AShADhamAsi shuklAM ya upoShyaikAdashIM dvijaH | dvAda- shyAmarchchayedrAmaM rauhiNeyaM mahAbalam | rauhiNeyasya rAmasya tithau janmani sUttame | sauvarNaM brAhmaNAyApi rAmaM dadyAtsapAtrakam | sa nAgalokamApnoti yovadindrA- shchaturdasha | iha strIbhogamApnoti valavAnnIrujo bhavet | shrAvaNe mAsi shuklAM ya upoShyaikAdashIM dvijaH | dvAda- shyAmarchayet kR^iShNaM rukmiNIsahitaM shuchiH | rukmapratikR^iti kR^itvA dadyAchcha brAhmaNAya cha | paThechcha kR^iShNacharitaM kR^iShNa- janmadine (kalpabhedAdaviruddham) shuchiH | shrAvaNe shR^iNu- yAdvApi ya idaM puruShottamaH | sa muchyate.asmAt saMsArAt bhuktvA bhogamanuttamam | yastu bhAdrapade mAsi ekAdashyAmu- pIShitaH | shuklAyAmarchayet kalkiM viShNuM sauvarNama- chyuyam | dvAdashyAM janmadivase kalkiviShNuH sureshvaraH | dadyAdviprAya taM vApi bhaktyAnuShThAnatI mudA | paThedidaM kalkiviShNoshcharitaM shR^iNuyAttataH | janalokamavApnoti kR^ite janma labhedyuge | tasmi.NstasmiMstu divase dattaM biShNva- vatArakam | archayantu surAH sarve bhaveyuH sarvadArchitAH” | ti0 ta0 nAradIye ‘vaishAkhashuklapakShe tu dvAdashI vaiShNavI tithiH | tasyAM shItalatoyena snApayet keshavaM shuchiH` | iyaM pipI- takI dvAdashI | atra ‘ShaShThIsametA kartavyA saptamI nAShTamIyu tA | pata~NgopAsanAyeha ShaShThyAmAhurupoShaNam | ekAdashyAM prakurvanti upavAmaM manIShiNaH | upAsanAya dvAdashyAM viShNoryadvadiyaM tathA` | iti bhaviShyapurANena ekAda- shyupavAsAnantaraM dvAdashyAM viShNUpAsanAyA uktatvAdatrApi tathA vyavaharantIti nAtra yugmAdaraH | dvAdashIkShayetUpa- vAmAnantaryyaM vinApi pUjeti | iyaM pUrvavachanoktaShaShThIyutA saptamIvat | AShADhadvAdashyAdiShu shayanAdikaM prAguktavachanAt bhaviShyAMttare ‘dvAdashI shravaNopetA sarvapApaharA tithiH | vudhavArasamAyuktA tataH shataguNA bhavet | tAmupoShya samApnoti dvAdashadvAdashIphalam` | ubhayadine tallAbhe tu ekAdashIyutA grAhyA | ‘dvAdashI cha prakartavyA ekAdashyA- yutA vibho | sadA kAryyA cha vidvadbhirviShNubhaktaishcha mAnavaiH” iti skAndAt | yadA tvakAdashyAmeva shravaNA tadA tAmupavaset tathAcha nAradaH “yAH kAshchittithayaH proktAH puNyA nakShatrayogataH | tAsveva tadvataM kuryyAt shravaNadvAdashIM vinA” | bhaviShyottare ‘ekAdashI yadA tu syAt shravaNena samanvitA | vijayA sA tadA proktA bhaktAnAM vijayapradA | tithinakShatrasaMyoge upavAso yadA bhavet | tAvadeva na bhoktavyaM yAvannaikasyasaMkShayaH | visheSheNa mahIpAla! shravaNaM varddhate yadi | tithikShayeNa noktavyaM ptAdashIM naiva la~Nghagyet` | tithikShayeNa ekAdashIkShayeNa bhoktavyaM dvAdashyAM pArayedityarthaH | atra hetuH dvAdashI- mityAdiH | yadA tvekAdashyupavAsadine shravaNaM nAsti paradine dvAdashyAM tat tadopavAsadvayamAha brahmavaivarttaH ‘ekAdashImupoShyaiva dvAdashI samupoShayet | na chAtra vidhi- lopaH syAdubhayordevatA hariH` | atra cha ‘asamApte vrate pUrve naiva kuryAt vratAntaram` sati smR^iteH vAraNasyAkaraNena pUrvopavAsAsamAptAvupavAsAntarArambhe vidhilopena bhave- dityarthaH | hetumAha ubhayorityAdiH | ubhayopavAlA- sAmarthye tu shravaNadvAdashyevopoShyA tathAcha smR^itiH ‘vara- mekAdashIM bhuktA dvAdashIM samupoShayet | pUrvopavAsajaM puNyaM sarkaM prApnotyasaMshayaH` | tathA ‘upoShya dAdashIM puNyAM viShNuR^ikSheNa saMyutAm | ekAdashyudbhavaM puNyaM naraH prApnotyasaMshayam” | dvAdashyupavAsaHvAmyaH | tathAha mArka- NDeyaH “dvAdashyAmupavAsena siddhAtmA nR^ipa sarvashaH | chakravarttitvamatulaM saMprApnotyatulAM shriyam” tithita0 kashchidvisheSho.anayordeshabhedAdvyavasthA | mAsabhede dvAdashadvAdashIvratabhedA agnipu0 188 a0 uktA yathA agniruvAcha | dvAdashIvratakaM vakShye bhuktinuktipradAyakam | ekabhaktena naktena tathaivAyAchitena cha | upavAsena bhai- kShyeNa chaivaM dvAdashikavratI | chaitre mAsi site pakShe dvAdashyAM madanaM harim | pUjayed bhuktimuktyarthI mada- nadvAdashIvratI 1 | mAghashukle tu dvAdashyAM bhImadvAdashika- vratI | namo nArAyaNAyeti yajedviShNuM sa sarvabhAk 2 | phAlgune cha lite pakShe govindadvAdashIvratI 3 | vishoka- dvAdashIkArI yajedAshvayuje harim 4 | sagaNaM mArga- shIrShe 5 tu kR^iShNamamparchchya yo naraH | dadAti shukla- dvAdashyAM sa sarvarasadAyakaH | govatsaM pUjayed bhAdre govatsadvAdashIvratI 6 | mAdhyAntu samatItAyAM shravaNena tu saMyutA | dvAdashI 7 yA bhanes kR^iShNA proktA sA tiladvAdashI | tilaiH snAnantilairhomo naivedyantilamoda- kam | dIpashcha tilatailena tathA deyaM tilodakam | tilAshcha deyA viprebhyaH phalaM homopavAsataH | oM namo bhagavate.atho vAsudevAya vai yajet | sakulaH svarnamApnoti ShaTtiladvAdashIvratI | manorathadvAdashIkR^it phAlgune tu site.archchayet 8 | nAmadvAdashIvratakR^it kesha- vAdyaishcha nAmabhiH | varShaM yajeddhariM svargI na bhaven nArakI naraH | phAlgunasya site.abhyarchchya sumatidvA- dashIvratI 9 | mAsi bhAdrapade shukle 10 anantadvAdashIvratI | ashleSharkShe tu mUle vA mAghe 11 kR^iShNAya vai namaH | yajettilAMshcha juhuyAttiladvAdashIkR^innaraH | sugatidvAda- shIkArI phAlgune tu site yajet | jaya kR^iShNa nama- stubhyaM varShaM syAd bhuktimuktigaH | pauShashukle tu dvAdashyAM 12 samprAptidvAdashIvratI” | dvAdashIniyamA taddharmabhedaniShedhAshcha ekA0 ta0 uktA yathA “dvAdashIniyamAH | dvAdashyAmapi viShNupUjanam “ekAdashyAM prakurvanti upavAsaM manIShiNaH | upA- lanAya dvAdashyAM viShNoryadvadiyantathA” iti bhaviShya- purANAt | yadvat yathA dvAdashyAM viShNUpAsanAya ekAdashyAmupavAsaM prakurvanti tathA iyamapi ShaShThIyuktA saptamI upoShyA saptamyAM sUryyopAsanAyetyarthaH | tatra brahmANDapurANam | “kAMsyaM mAMsaM surAM kShauraM lobhaM vitathamAShaNam | vyAyAma~ncha vyavAya~ncha divAsvapnaM tathA~njanam | shilApiShTaM masUrAMshcha dvAdashaitAni vai- ShNavaH | dvAdashyAM varjjayennityaM sarvapApaiH pramuchyate | punarbhojanamadhyAnaM yAnamAyAlamaithune, upavAsaphalaM hanyu- rdivA nidrA cha pa~nchamI” | vR^iddhashAtAtapaH “upa- vAsaM dvijaH kR^itvA tatobrAhmaNabhojanam | kuryyAtta- thAsya saguNa upavAso hi jAyate” | saguNaH sA~NgaH | nArAyaNamantrajapashcha pAshchAtyanirNayAmR^ite kAtyAyanaH “mithyAvAde divAsvapne vahushojalasevane | aShTAkSharaM vatI jatsA shatamaShTottaraM shuchiH” tathA “mantraM nivedya haraye nivedyopoShaNaM vratI | dvAdashyAM pAraNaM kuryyAdvarja- yitvA pyupodakIm” | upodakIm pUtikAshAkam | kUrmapurANe “kAMsyaM mAMsaM surAM kShaudraM hiMsAM taila masatyatAm | dyUtakrIDAM divAnidrAM vyAyAmaM krogha maithunam | dbAdashyAM dvAdashaitAni vaiShNavaH parivarjayet” savatsarapradIpe “abhya~Nga~ncha parAnna~ncha tailaM nirmAlya- la~Nghanam | tulasIchayanaM dyUtaM punarbhojanameva cha | vastrapIDAM tathA kShAraM dvAdashyAM varjayedbudhaH” | abhya~Ngoyena kenApi, tailaM tilatailaM mArShTAvapi niShiddham | smR^itiH “ghR^ita~ncha sArShapaM tailaM yattailaM puShpavAsitam | aduShTaM pakvataila~ncha snAnAbhya~NgeShu nityashaH” iti abhya~Ngo dvAdashI- taraparaH | nityasha iti parvavArAdAbapi | vAre dravyadA- nenApi pratiprasavamAha smR^itiH “ravau puShpaM gurau dUrvAM bhUbhiM bhUmijavAsare | bhArgave gomayaM dadyAttailadoShopa- shAntaye” | dadyAttaile iti sheShaH | sUrisantoShe “kAMsyaM mAMsaM masUra~ncha chaNakaM koradUShakam | shAkaM madhu parAnna~ncha tyajedupavasan striyam” | nirmAlyala~Nghana- manyatrApi niShiddhamatrAdhikadoShakaraM vratahAnikaraM vA | kShAraM vastrasya | “mandama~NgalaShaShThIShu dvAdashyAM shrAddha- vAsare! vastrANAM ArasaMyomodahatyAsaptamaM kulam” | iti yamavachanAt” |

Capeller Germany

dvAdasha॑
f. ri॑ der zwölfte, aus zwölf bestehend, zwölffach (vom Jahre);
n. Zwölfzahl.

Grassman Germany

dvAdasha॑
dvādaśá, a., aus zwölfen bestehend, zwölftheilig [von dvā́daśan].
-ásya (des Zwölftheiligen Jahres) 619,9 (deváhitim).

Burnouf French

dvAdasha
dvAdasha a. [f. I] douzième.
— F. le 12e jour de la quinzaine lunaire.
dvAdashakara m. (kara main) Bṛhaspati;
Kārttikeya.
dvAdashan a. douze.
Gr. lat. duodecim.
dvAdashalochana m. Kārttikeya aux 12 yeux.
dvAdashAMshu m. (aMshu) Bṛhaspati aux 12 rayons.
dvAdashAkSha m. (akSha) Kārttikeya aux 12 yeux.
dvAdashA~Ngula m. mesure de 12 doigts.
dvAdashAtman m. (Atman) le Soleil, douze fois personnifié dans les Ādityas.
dvAdashAyus m. (Ayus) chien, qui vit 12 ans.
dvAdashArchis m. (archis) Bṛhaspati aux 12 rayons.
dvAdashin a. douzième, formé de 12.

Stchoupak French

dvA-dasha(n)-
num. pl. 12;
a. (f. -I-) 12me;
ifc. (f. -A-) formant 12 avec;
f. -I- 12me jour de la quinzaine;
-ka-I- a. 12me;
(amende) de 12 paṇa;
-ma-I- a. 12me;
-ika- a. qui a lieu le 12me jour ou le 12me jour de la quinzaine .
°pada- a. de 12 mots.
°varSha- °vĂrShika- a. āgé de 12 ans;
qui dure 12 ans.
°shatatama- a. 112me.
°sAhasra- -I- a. de 12.000.
dvAdashAkR^iti- a. ayant 12 formes.
dvAdashAtman- (id.) m. soleil.
dvAdashAra- a. (roue) à 12 rayons (symbolisant l.aannée).
dvAdashAha- m. période ou cérémonie de 12 jours.
dvAdashI-vrata- nt. n. d.aune observance pratiquée le 12me jour de la quinzaine.