Apte

अनीकः [anīkḥ] कम [kama], कम [अनिति जीवत्यनेन; अन्-ईकन् Uṇ.४.१६-१७]

Army, forces; troop, host; दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् Bg.१.२. महारथानां प्रतिदन्त्यनीकम् Ki.१६.१४. पदातींश्च महीपालः पुरो$- नीकस्य योजयेत् H.३.७३.

A collection, group, mass; नवाम्बुदानीकमुहूर्तलाञ्छने R.३.५३.

Battle, fight, combat.

A row, line, marching column.

Front, head; chief; रथेषु नो$नीकेष्वधिश्रियः Rv.८.२.१२. (सेनामुखेषु); अग्निर्वै देवानामनीकम् Śat. Br.; अग्निमनीकं कृत्वा. cf. अनीकस्तु रेण सैन्ये सन्देहे$पि च कथ्यते Nm.

Face, countenance, ibid (मुखम्) (तस्य प्राणवायुनिस्सारणात् तथात्वम्); splendour; brilliance; form (तेजस्); स्वनीक Rv.७.१.२३,३.६ (mostly Ved. in these two senses)

Edge, point.

Comp. स्थः a warrior, combatant.

a sentinel., (armed) watch. अभिचक्राम भर्तारमनीकस्थः कृताञ्जलिः Rām.६.३२.३४.

an elephantdriver, or its trainer (द्राविडी ऽनेऽ = हत्ती); अनीकस्थप्रमाणैः प्रशस्तव्यञ्जनाचारान् हस्तिनो गृह्णीयुः Kau. A.२.२.

a wardrum or trumpet.

a signal, mark; sign. -स्थानम् a military station; Kau. A.१.१६.

Kalpadruma

अनीकः
, पुं, क्ली, (नास्ति नीः स्वर्गप्रापको यस्मात् । कप्, अर्द्धर्च्चादित्बात् पुंस्त्वं क्लीवत्वञ्च । ) युद्धं, सैन्यं । इति मेदिनी ॥