Shabda Sagara

اَنِیکَ
mn. (-کَح-کَں)
۱. An army forces.
۲. War، combat.
E. اَنْ to live، and اِیکَنْ Unādi aff.

Capeller Eng

اَ॑نِیکَ n. face، edge، point، front، troop، host.

Yates

اَنِیکَ (کَح-کَں) ۱.
m. n. An Army؛ war، battle.

Wilson

اَنِیکَ
mn. (-کَح-کَں)
۱ An army، forces.
۲ War، combat.
E. اَنْ to live، and اِیکَنْ Uṇādi aff.

Apte

اَنِیکَح [anīkḥ] کَمَ [kama]، کَمَ [اَنِتِ جِیوَتْیَنینَ؛ اَنْ-اِیکَنْ Uṇ.۴.۱۶-۱۷]

Army، forces؛ troop، host؛ درِشْٹْوا تُ پانْڈَوانِیکَمْ Bg.۱.۲. مَہارَتھاناں پْرَتِدَنْتْیَنِیکَمْ Ki.۱۶.۱۴. پَداتِیںشْچَ مَہِیپالَح پُرو$- نِیکَسْیَ یوجَییتْ H.۳.۷۳.

A collection، group، mass؛ نَوامْبُدانِیکَمُہُورْتَلانْچھَنے R.۳.۵۳.

Battle، fight، combat.

A row، line، marching column.

Front، head؛ chief؛ رَتھیشُ نو$نِیکیشْوَدھِشْرِیَح Rv.۸.۲.۱۲. (سینامُکھیشُ)؛ اَگْنِرْوَے دیوانامَنِیکَمْ Śat. Br.؛ اَگْنِمَنِیکَں کرِتْوا. cf. اَنِیکَسْتُ رینَ سَینْیے سَنْدیہے$پِ چَ کَتھْیَتے Nm.

Face، countenance، ibid (مُکھَمْ) (تَسْیَ پْرانَوایُنِسّارَناتْ تَتھاتْوَمْ)؛ splendour؛ brilliance؛ form (تیجَسْ)؛ سْوَنِیکَ Rv.۷.۱.۲۳،۳.۶ (mostly Ved. in these two senses)

Edge، point.

Comp. سْتھَح a warrior، combatant.

a sentinel.، (armed) watch. اَبھِچَکْرامَ بھَرْتارَمَنِیکَسْتھَح کرِتانْجَلِح Rām.۶.۳۲.۳۴.

an elephantdriver، or its trainer (دْراوِڈِی َنے = ہَتِّی)؛ اَنِیکَسْتھَپْرَمانَیح پْرَشَسْتَوْیَنْجَناچارانْ ہَسْتِنو گرِہْنِییُح Kau. A.۲.۲.

a wardrum or trumpet.

a signal، mark؛ sign. -سْتھانَمْ a military station؛ Kau. A.۱.۱۶.

Monier Williams Cologne

اَ॑نِیکَ mn. (√ اَنْ)، face

appearance، splendour، edge، point

front، row، array، march

army، forces

war، combat.

Spoken Sanskrit

اَنِیکَanIkam. row
اَنِیکَanIkam. head
اَنِیکَanIkam. mass
اَنِیکَanIkam. line
اَنِیکَanIkam. splendour
اَنِیکَanIkam. battle
اَنِیکَanIkam. marching column
اَنِیکَanIkam. fight
اَنِیکَanIkam. army
اَنِیکَanIkam. front، head
اَنِیکَanIkam. forces
اَنِیکَanIkam. combat
اَنِیکَanIkam. collection
اَنِیکَanIkam. chief
اَنِیکَanIkam. group
اَنِیکَanIkam. n. face
اَنِیکَanIkam. n. appearance
اَنِیکَanIkam. n. troop

Macdonell

اَنِیکَ
án-īka، n. face، front؛
middle؛
edge، point؛
troop، array، army؛
i-nī، f. army.

Goldstucker

اَنِیکَ
m. n. (-کَح-کَمْ)
۱ The face (ved.).
۲ The fore part،
front، the principal or conspicuous part (ved.).
۳ The point
(e. g. of an arrow) (ved.).
۴ Multitude، assemblage، quan
tity (ved.).
۵ An army، a host، forces (according to some،
also: part of an army).
۶ War، combat. E. اَنْ، to breathe
(in ۱. ۲. ۳.) and to go (in ۴. ۵. ۶.)، uṇ. aff. اِیکَنْ، the radical
being کِتْ.

Benfey

اَنْ + اِیکَ، m. n.
۱. The face (ved.)، front (ved.).
۲. An army، Rājat. ۵، ۴۵۲.
-Comp.
اَگْرَ-، the van of an army، Man. ۷، ۱۹۳. یَتھا-اَنِیکَ + مْ، adv. as far as the host extended، MBh. ۳، ۱۵۷۱۵.

Amarakosha

اَنِیکَ پُں-نَپُں۔

سینا

سَمانارْتھَکَ:بَلَ،دھْوَجِنِی،واہِنِی،سینا،پرِتَنا،اَنِیکِنِی،چَمُو،وَرُوتھِنِی،بَلَ،سَینْیَ،چَکْرَ،اَنِیکَ

۲۔ ۸۔ ۷۸۔ ۲۔ ۵

دھْوَجِنِی واہِنِی سینا پرِتَنانِیکِنِی چَمُوح۔ وَرُوتھِنِی بَلَں سَینْیَں چَکْرَں چانِیکَمَسْتْرِیامْ.۔

اَوَیَوَ : ہَسْتِح،یُوتھَمُکھْیَہَسْتِح،ہَسْتِورِنْدَمْ،نِرْبَلَہَسْتْیَشْوَسَمُوہَح،اَشْوَح،اَشْوَسَمُوہَح،رَتھَح،رَتھَسَمُوہَح،واہَنَمْ،ہَسْتِپَکَح،سارَتھِح،رَتھارُوڈھَیودّھا،اَشْواروہَح،یودّھا،سینارَکْشَکَح،سَہَسْرَبھَٹَنیتا،سینانِیَنْتَح،سَینْیادھِپَتِح،دھرِتَکَوَچَگَنَح،پَداتِسَمُوہَح،آیُدھَجِیوِح،دھَنُرْدھَرَح،بانَدھارِح،شَکْتْیایُدھَدھارِح،یَشْٹِہیتِکَح،پَرْشْوَدھَہیتِکَح،کھَڈْگَدھارِح،پْراسایُدھِح،کُنْتایُدھِح،پھَلَکَدھارَکَح،دھْوَجَدھارِح،سَینْیَپرِشْٹانِیکَح،چَمُوجَگھَنَح

سْوامِی : سَینْیادھِپَتِح

سَمْبَنْدھِ۲ : سَینْیَواسَسْتھانَمْ،سَینْیَرَکْشَنَپْرَہَرِکادِح،سینایاںسَمَویتَح

ورِتِّوانْ : سینارَکْشَکَح،سَینْیادھِپَتِح

: ہَسْتْیَشْوَرَتھَپاداتَسینا، پَداتِح، پَداتِسَمُوہَح، سَینْیَوْیُوہَح، وْیُوہَپرِشْٹَبھاگَح، سَینْیَپرِشْٹانِیکَح، پَتِّسینا، سینامُکھَنامَکَسینا، گُلْمَسینا، گَنَسینا، واہِنِیسینا، پرِتَناسینا، چَمُوسینا، اَنِیکِنِیسینا، اَکْشَوہِنِیسینا، پْرَسْتھِتَسَینْیَح، اَتِسَنْکُلَسَینْیاح

پَدارْتھَ-وِبھاگَح : سَمُوہَح، دْرَوْیَمْ، پرِتھْوِی، چَلَسَجِیوَح، مَنُشْیَح

اَنِیکَ پُں۔

یُدّھَمْ

سَمانارْتھَکَ:یُدّھَ،آیودھَنَ،جَنْیَ،پْرَدھَنَ،پْرَوِدارَنَ،مرِدھَ،آسْکَنْدَنَ،سَنْکھْیَ،سَمِیکَ،سامْپَرایِکَ،سَمَرَ،اَنِیکَ،رَنَ،کَلَہَ،وِگْرَہَ،سَمْپْرَہارَ،اَبھِسَمْپاتَ،کَلِ،سَںسْپھوٹَ،سَںیُگَ،اَبھْیامَرْدَ،سَماگھاتَ،سَنْگْرامَ،اَبھْیاگَمَ،آہَوَ،سَمُدایَ،سَںیَتْ،سَمِتِ،آجِ،سَمِتْ،یُدھْ،آنَرْتَ،سَںوِدْ،سَمْپَرایَ،سَنْگَرَ،ہِلِ،دْوَنْدْوَ

۲۔ ۸۔ ۱۰۴۔ ۲۔ ۲

مرِدھَماسْکَنْدَنَں سَںکھْیَں سَمِیکَں ساںپَرایِکَمْ. اَسْتْرِیاں سَمَرانِیکَرَناح کَلَہَوِگْرَہَو ۔۔

اَوَیَوَ : یُدّھارَمْبھیاَنْتیواپانَکَرْمَح،رَنَوْیاکُلَتا،ہَسْتِسَنْگھَح،چھَلاداکْرَمَنَمْ،وِجَیَح،وَیرَشودھَنَمْ،پَلایَنَمْ،پَراجَیَح،نِرْجِتَح،نِلِینَح،مارَنَمْ

ورِتِّوانْ : رَتھارُوڈھَیودّھا،یودّھا

: باہُیُدّھَمْ، دارُنَرَنَمْ، پَشْوَہِپَکْشِنامْیُدّھَمْ

پَدارْتھَ-وِبھاگَح : ، کْرِیا

Kalpadruma

اَنِیکَح
، پُں، کْلِی، (ناسْتِ نِیح سْوَرْگَپْراپَکو یَسْماتْ ۔ کَپْ، اَرْدّھَرْچّادِتْباتْ پُںسْتْوَں کْلِیوَتْوَنْچَ ۔ ) یُدّھَں، سَینْیَں ۔ اِتِ میدِنِی ۔۔

Vachaspatyam

اَنِیکَ
پُ۰ نَ۰ اَنِتْیَنینَ اَنَ—اِیکَنْ اَرْدّھَرْچادِ ۔ سَیتْیے، تَسْیَ ہِ جِیوَنَرَکْشَکَتْوَمْ ۔ نَ نِییَتے اَپَسارْیَّتےسْماتْ ۔ نِی—کْوِپْ بَ۰ کَپْ ہْرَسْوابھاوَح ۔ یُدّھے، تَتوہِ پْرایومَرَنا- نَّپُنَراورِتِّح ۔ “رَتھیشُوونِیکیشْوَدھِشْرِیَ” اِتِ رِ۰ ۸، ۲۰، ۱۲ اَنِیکیشُ سینامُکھیشْوِتِ بھا۰ ۔ “درِشْٹْوا تُ پانْڈَوانِیکَں وْیُوڈھَں دُرْیّودھَنَسْتَدیتِ” گِیتا مُکھے، تَسْیَ پْرانَوایُنِحسا- رَنَدْوارَتْواتْ تَتھاتْوَمْ “اَگْنیرَنِیکَمَپَآوِویشاپامِتِ” یَجُ۰ ۸، ۲۴، “اَنِیکَں مُکھَمِتِ” ویدَدِیپَح ۔

Capeller Germany

اَ॑نِیکَ
n. Antlitz، Front؛
Heer، Schaar.

Grassman Germany

اَ॑نِیکَ
ánīka، n.، ursprünglich wol der Mund als der athmende [an]، aber stets vom ganzen Angesicht gebraucht، und zwar theils ۱) im eigentlichen Sinne، theils bildlich، indem ۲) der angezündete Agni oder ۳) die strahlende Morgenröthe oder ۴) Sonne، als den Menschen mit ihrem Angesicht anblickend، dargestellt werden. So wird auch ۵) Agni als Angesicht der Opferfeier، ۶) Uschas als Angesicht der Aditi aufgefasst. Bisweilen tritt dabei das Bildliche zurück und es erscheint dann ۷) in der Bedeutung Glanzerscheinung، jedoch nur von Agni. Ferner wird ۸) als Angesicht des Beiles (paraśú) oder der Pfeile، deren Schärfe oder Spitze، aufgefasst. ۹) Endlich wird eine der Erscheinung sich darbietende Reihe oder ein Zug (der Maruts oder der rothschimmernden Kühe، die die Morgenröthe herauftreibt u. s. w.) als Angesicht (Front) aufgefasst. ۱۰) Der Loc. ánīke scheint auch in der Bedeutung coram vorzukommen، vor = im Angesicht.
-am ۱) máma (d. Indra) ۸۷۴،۳. — ۲) (agnés) ۲۲۶،۱۱؛ ۳۰۱،۱۵؛ ۳۰۷،۱؛ ۳۰۸،۲؛ ۳۵۶،۱؛ ۶۰۴،۲؛ ۸۳۳،۳. — ۳) (uṣásas) ۲۶۴،۱۳؛ ۴۳۰،۱. — ۴) (sū́ryasya) ۴۹۲،۱؛ vgl. ۸۷۴،۳. — ۵) adhvarā́nām ۸۲۸،۶ (agním). — ۶) ádites ۱۱۳،۱۹ (uṣā́s). — ۷) (agnés) ۵۱۷،۸. ۹؛ ۸۹۵،۳. — ۸) paraśós ۴۰۲،۴. — ۹) devā́nām ۱۱۵،۱؛ usríyānām ۱۲۱، ۴؛ gávām aruṇā́nām ۱۲۴،۱۱؛ marútām ۱۶۸، ۹؛ ۳۰۱،۹؛ ۴۸۸،۲۸؛ ۷۰۵، ۹؛ (sómānām) ۸۶۹،۴.
-e ۲) ۶۸۳،۴؛ ۵۲۰،۳. — ۳) ۴۸۸،۵. — ۱۰) apā́m ۳۵۴،۱۱؛ vāyós ۷۱۱،۱۳؛ kṣós ۸۰۹،۲۲.
-ā ۷) ۲۵۳،۴. — ۸) ۳۱۹،۷ tétikte tigmā́ ….
-ais ۷) ۲۳۵،۱۵؛ ۳۰۶،۳؛ ۵۲۴،۵.
-aiṣu ۱) ۶۴۰،۱۲.

Burnouf French

اَنِیکَ
اَنِیکَ m. n. armée.
اَنِکَسْتھَ m. soldat، guerrier؛ garde royal.
Cornac.
Tambour de guerre.
اَنِکِنِی f. armée؛ un ۱۰e de lَکْشَوہِنِی۔

Stchoupak French

اَنِیکَ-
nt. armée؛
masse؛
-اِنِی- f. armée.
اَنِیکاگْرَ- nt. front de larmée.