Shabda Sagara

అనీక
mn. (-కః-కం)
1. An army forces.
2. War, combat.
E. అన్ to live, and ఈకన్ Unādi aff.

Capeller Eng

అ॑నీక n. face, edge, point, front, troop, host.

Yates

అనీక (కః-కం) 1.
m. n. An Army; war, battle.

Wilson

అనీక
mn. (-కః-కం)
1 An army, forces.
2 War, combat.
E. అన్ to live, and ఈకన్ Uṇādi aff.

Apte

అనీకః [anīkḥ] కమ [kama], కమ [అనితి జీవత్యనేన; అన్-ఈకన్ Uṇ.4.16-17]

Army, forces; troop, host; దృష్ట్వా తు పాణ్డవానీకమ్ Bg.1.2. మహారథానాం ప్రతిదన్త్యనీకమ్ Ki.16.14. పదాతీంశ్చ మహీపాలః పురో$- నీకస్య యోజయేత్ H.3.73.

A collection, group, mass; నవామ్బుదానీకముహూర్తలాఞ్ఛనే R.3.53.

Battle, fight, combat.

A row, line, marching column.

Front, head; chief; రథేషు నో$నీకేష్వధిశ్రియః Rv.8.2.12. (సేనాముఖేషు); అగ్నిర్వై దేవానామనీకమ్ Śat. Br.; అగ్నిమనీకం కృత్వా. cf. అనీకస్తు రేణ సైన్యే సన్దేహే$పి చ కథ్యతే Nm.

Face, countenance, ibid (ముఖమ్) (తస్య ప్రాణవాయునిస్సారణాత్ తథాత్వమ్); splendour; brilliance; form (తేజస్); స్వనీక Rv.7.1.23,3.6 (mostly Ved. in these two senses)

Edge, point.

Comp. స్థః a warrior, combatant.

a sentinel., (armed) watch. అభిచక్రామ భర్తారమనీకస్థః కృతాఞ్జలిః Rām.6.32.34.

an elephantdriver, or its trainer (ద్రావిడీ ఽనేఽ = హత్తీ); అనీకస్థప్రమాణైః ప్రశస్తవ్యఞ్జనాచారాన్ హస్తినో గృహ్ణీయుః Kau. A.2.2.

a wardrum or trumpet.

a signal, mark; sign. -స్థానమ్ a military station; Kau. A.1.16.

Monier Williams Cologne

అ॑నీక mn. (√ అన్), face

appearance, splendour, edge, point

front, row, array, march

army, forces

war, combat.

Spoken Sanskrit

అనీకanIkam. row
అనీకanIkam. head
అనీకanIkam. mass
అనీకanIkam. line
అనీకanIkam. splendour
అనీకanIkam. battle
అనీకanIkam. marching column
అనీకanIkam. fight
అనీకanIkam. army
అనీకanIkam. front, head
అనీకanIkam. forces
అనీకanIkam. combat
అనీకanIkam. collection
అనీకanIkam. chief
అనీకanIkam. group
అనీకanIkam. n. face
అనీకanIkam. n. appearance
అనీకanIkam. n. troop

Macdonell

అనీక
án-īka, n. face, front;
middle;
edge, point;
troop, array, army;
i-nī, f. army.

Goldstucker

అనీక
m. n. (-కః-కమ్)
1 The face (ved.).
2 The fore part,
front, the principal or conspicuous part (ved.).
3 The point
(e. g. of an arrow) (ved.).
4 Multitude, assemblage, quan
tity (ved.).
5 An army, a host, forces (according to some,
also: part of an army).
6 War, combat. E. అన్, to breathe
(in 1. 2. 3.) and to go (in 4. 5. 6.), uṇ. aff. ఈకన్, the radical
being కిత్.

Benfey

అన్ + ఈక, m. n.
1. The face (ved.), front (ved.).
2. An army, Rājat. 5, 452.
-Comp.
అగ్ర-, the van of an army, Man. 7, 193. యథా-అనీక + మ్, adv. as far as the host extended, MBh. 3, 15715.

Amarakosha

అనీక పుం-నపుం|

సేనా

సమానార్థక:బల,ధ్వజినీ,వాహినీ,సేనా,పృతనా,అనీకినీ,చమూ,వరూథినీ,బల,సైన్య,చక్ర,అనీక

2| 8| 78| 2| 5

ధ్వజినీ వాహినీ సేనా పృతనానీకినీ చమూః| వరూథినీ బలం సైన్యం చక్రం చానీకమస్త్రియామ్.|

అవయవ : హస్తిః,యూథముఖ్యహస్తిః,హస్తివృన్దమ్,నిర్బలహస్త్యశ్వసమూహః,అశ్వః,అశ్వసమూహః,రథః,రథసమూహః,వాహనమ్,హస్తిపకః,సారథిః,రథారూఢయోద్ధా,అశ్వారోహః,యోద్ధా,సేనారక్షకః,సహస్రభటనేతా,సేనానియన్తః,సైన్యాధిపతిః,ధృతకవచగణః,పదాతిసమూహః,ఆయుధజీవిః,ధనుర్ధరః,బాణధారిః,శక్త్యాయుధధారిః,యష్టిహేతికః,పర్శ్వధహేతికః,ఖడ్గధారిః,ప్రాసాయుధిః,కున్తాయుధిః,ఫలకధారకః,ధ్వజధారిః,సైన్యపృష్టానీకః,చమూజఘనః

స్వామీ : సైన్యాధిపతిః

సమ్బన్ధి2 : సైన్యవాసస్థానమ్,సైన్యరక్షణప్రహరికాదిః,సేనాయాంసమవేతః

వృత్తివాన్ : సేనారక్షకః,సైన్యాధిపతిః

: హస్త్యశ్వరథపాదాతసేనా, పదాతిః, పదాతిసమూహః, సైన్యవ్యూహః, వ్యూహపృష్టభాగః, సైన్యపృష్టానీకః, పత్తిసేనా, సేనాముఖనామకసేనా, గుల్మసేనా, గణసేనా, వాహినీసేనా, పృతనాసేనా, చమూసేనా, అనీకినీసేనా, అక్షౌహిణీసేనా, ప్రస్థితసైన్యః, అతిసఙ్కులసైన్యాః

పదార్థ-విభాగః : సమూహః, ద్రవ్యమ్, పృథ్వీ, చలసజీవః, మనుష్యః

అనీక పుం|

యుద్ధమ్

సమానార్థక:యుద్ధ,ఆయోధన,జన్య,ప్రధన,ప్రవిదారణ,మృధ,ఆస్కన్దన,సఙ్ఖ్య,సమీక,సామ్పరాయిక,సమర,అనీక,రణ,కలహ,విగ్రహ,సమ్ప్రహార,అభిసమ్పాత,కలి,సంస్ఫోట,సంయుగ,అభ్యామర్ద,సమాఘాత,సఙ్గ్రామ,అభ్యాగమ,ఆహవ,సముదాయ,సంయత్,సమితి,ఆజి,సమిత్,యుధ్,ఆనర్త,సంవిద్,సమ్పరాయ,సఙ్గర,హిలి,ద్వన్ద్వ

2| 8| 104| 2| 2

మృధమాస్కన్దనం సంఖ్యం సమీకం సాంపరాయికమ్. అస్త్రియాం సమరానీకరణాః కలహవిగ్రహౌ ||

అవయవ : యుద్ధారమ్భేఅన్తేవాపానకర్మః,రణవ్యాకులతా,హస్తిసఙ్ఘః,ఛలాదాక్రమణమ్,విజయః,వైరశోధనమ్,పలాయనమ్,పరాజయః,నిర్జితః,నిలీనః,మారణమ్

వృత్తివాన్ : రథారూఢయోద్ధా,యోద్ధా

: బాహుయుద్ధమ్, దారుణరణమ్, పశ్వహిపక్షినామ్యుద్ధమ్

పదార్థ-విభాగః : , క్రియా

Kalpadruma

అనీకః
, పుం, క్లీ, (నాస్తి నీః స్వర్గప్రాపకో యస్మాత్ | కప్, అర్ద్ధర్చ్చాదిత్బాత్ పుంస్త్వం క్లీవత్వఞ్చ | ) యుద్ధం, సైన్యం | ఇతి మేదినీ ||

Vachaspatyam

అనీక
పు0 న0 అనిత్యనేన అన—ఈకన్ అర్ద్ధర్చాది | సైత్యే, తస్య హి జీవనరక్షకత్వమ్ | న నీయతే అపసార్య్యతేఽస్మాత్ | నీ—క్విప్ బ0 కప్ హ్రస్వాభావః | యుద్ధే, తతోహి ప్రాయోమరణా- న్నపునరావృత్తిః | “రథేషువోఽనీకేష్వధిశ్రియ” ఇతి ఋ0 8, 20, 12 అనీకేషు సేనాముఖేష్వితి భా0 | “దృష్ట్వా తు పాణ్డవానీకం వ్యూఢం దుర్య్యోధనస్తదేతి” గీతా ముఖే, తస్య ప్రాణవాయునిఃసా- రణద్వారత్వాత్ తథాత్వమ్ “అగ్నేరనీకమపఆవివేశాపామితి” యజు0 8, 24, “అనీకం ముఖమితి” వేదదీపః |

Capeller Germany

అ॑నీక
n. Antlitz, Front;
Heer, Schaar.

Grassman Germany

అ॑నీక
ánīka, n., ursprünglich wol der Mund als der athmende [an], aber stets vom ganzen Angesicht gebraucht, und zwar theils 1) im eigentlichen Sinne, theils bildlich, indem 2) der angezündete Agni oder 3) die strahlende Morgenröthe oder 4) Sonne, als den Menschen mit ihrem Angesicht anblickend, dargestellt werden. So wird auch 5) Agni als Angesicht der Opferfeier, 6) Uschas als Angesicht der Aditi aufgefasst. Bisweilen tritt dabei das Bildliche zurück und es erscheint dann 7) in der Bedeutung Glanzerscheinung, jedoch nur von Agni. Ferner wird 8) als Angesicht des Beiles (paraśú) oder der Pfeile, deren Schärfe oder Spitze, aufgefasst. 9) Endlich wird eine der Erscheinung sich darbietende Reihe oder ein Zug (der Marutఽs oder der rothschimmernden Kühe, die die Morgenröthe herauftreibt u. s. w.) als Angesicht (Front) aufgefasst. 10) Der Loc. ánīke scheint auch in der Bedeutung coram vorzukommen, vor = im Angesicht.
-am 1) máma (d. Indra) 874,3. — 2) (agnés) 226,11; 301,15; 307,1; 308,2; 356,1; 604,2; 833,3. — 3) (uṣásas) 264,13; 430,1. — 4) (sū́ryasya) 492,1; vgl. 874,3. — 5) adhvarā́nām 828,6 (agním). — 6) ádites 113,19 (uṣā́s). — 7) (agnés) 517,8. 9; 895,3. — 8) paraśós 402,4. — 9) devā́nām 115,1; usríyānām 121, 4; gávām aruṇā́nām 124,11; marútām 168, 9; 301,9; 488,28; 705, 9; (sómānām) 869,4.
-e 2) 683,4; 520,3. — 3) 488,5. — 10) apā́m 354,11; vāyós 711,13; kṣós 809,22.
-ā 7) 253,4. — 8) 319,7 tétikte tigmā́ ….
-ais 7) 235,15; 306,3; 524,5.
-aiṣu 1) 640,12.

Burnouf French

అనీక
అనీక m. n. armée.
అనికస్థ m. soldat, guerrier; garde royal.
Cornac.
Tambour de guerre.
అనికినీ f. armée; un 10e de lఽక్షౌహిణీ|

Stchoupak French

అనీక-
nt. armée;
masse;
-ఇనీ- f. armée.
అనీకాగ్ర- nt. front de lఽarmée.