Shabda Sagara

அநீக
mn. (-க​:-கம்ʼ)
1. An army forces.
2. War, combat.
E. அந் to live, and ஈகந் Unādi aff.

Capeller Eng

அ॑நீக n. face, edge, point, front, troop, host.

Yates

அநீக (க​:-கம்ʼ) 1.
m. n. An Army; war, battle.

Wilson

அநீக
mn. (-க​:-கம்ʼ)
1 An army, forces.
2 War, combat.
E. அந் to live, and ஈகந் Uṇādi aff.

Apte

அநீக​: [anīkḥ] கம [kama], கம [அநிதி ஜீவத்யநேந; அந்-ஈகந் Uṇ.4.16-17]

Army, forces; troop, host; த்³ருʼஷ்ட்வா து பாண்ட³வாநீகம் Bg.1.2. மஹாரதா²நாம்ʼ ப்ரதித³ந்த்யநீகம் Ki.16.14. பதா³தீம்ʼஸ்²ச மஹீபால​: புரோ$- நீகஸ்ய யோஜயேத் H.3.73.

A collection, group, mass; நவாம்பு³தா³நீகமுஹூர்தலாஞ்ச²நே R.3.53.

Battle, fight, combat.

A row, line, marching column.

Front, head; chief; ரதே²ஷு நோ$நீகேஷ்வதி⁴ஸ்²ரிய​: Rv.8.2.12. (ஸேநாமுகே²ஷு); அக்³நிர்வை தே³வாநாமநீகம் Śat. Br.; அக்³நிமநீகம்ʼ க்ருʼத்வா. cf. அநீகஸ்து ரேண ஸைந்யே ஸந்தே³ஹே$பி ச கத்²யதே Nm.

Face, countenance, ibid (முக²ம்) (தஸ்ய ப்ராணவாயுநிஸ்ஸாரணாத் ததா²த்வம்); splendour; brilliance; form (தேஜஸ்); ஸ்வநீக Rv.7.1.23,3.6 (mostly Ved. in these two senses)

Edge, point.

Comp. ஸ்த²​: a warrior, combatant.

a sentinel., (armed) watch. அபி⁴சக்ராம ப⁴ர்தாரமநீகஸ்த²​: க்ருʼதாஞ்ஜலி​: Rām.6.32.34.

an elephantdriver, or its trainer (த்³ராவிடீ³ (அ)நே(அ) = ஹத்தீ); அநீகஸ்த²ப்ரமாணை​: ப்ரஸ²ஸ்தவ்யஞ்ஜநாசாராந் ஹஸ்திநோ க்³ருʼஹ்ணீயு​: Kau. A.2.2.

a wardrum or trumpet.

a signal, mark; sign. -ஸ்தா²நம் a military station; Kau. A.1.16.

Monier Williams Cologne

அ॑நீக mn. (√ அந்), face

appearance, splendour, edge, point

front, row, array, march

army, forces

war, combat.

Spoken Sanskrit

அநீகanIkam. row
அநீகanIkam. head
அநீகanIkam. mass
அநீகanIkam. line
அநீகanIkam. splendour
அநீகanIkam. battle
அநீகanIkam. marching column
அநீகanIkam. fight
அநீகanIkam. army
அநீகanIkam. front, head
அநீகanIkam. forces
அநீகanIkam. combat
அநீகanIkam. collection
அநீகanIkam. chief
அநீகanIkam. group
அநீகanIkam. n. face
அநீகanIkam. n. appearance
அநீகanIkam. n. troop

Macdonell

அநீக
án-īka, n. face, front;
middle;
edge, point;
troop, array, army;
i-nī, f. army.

Goldstucker

அநீக
m. n. (-க​:-கம்)
1 The face (ved.).
2 The fore part,
front, the principal or conspicuous part (ved.).
3 The point
(e. g. of an arrow) (ved.).
4 Multitude, assemblage, quan
tity (ved.).
5 An army, a host, forces (according to some,
also: part of an army).
6 War, combat. E. அந், to breathe
(in 1. 2. 3.) and to go (in 4. 5. 6.), uṇ. aff. ஈகந், the radical
being கித்.

Benfey

அந் + ஈக, m. n.
1. The face (ved.), front (ved.).
2. An army, Rājat. 5, 452.
-Comp.
அக்³ர-, the van of an army, Man. 7, 193. யதா²-அநீக + ம், adv. as far as the host extended, MBh. 3, 15715.

Amarakosha

அநீக பும்ʼ-நபும்ʼ|

ஸேநா

ஸமாநார்த²க:ப³ல,த்⁴வஜிநீ,வாஹிநீ,ஸேநா,ப்ருʼதநா,அநீகிநீ,சமூ,வரூதி²நீ,ப³ல,ஸைந்ய,சக்ர,அநீக

2| 8| 78| 2| 5

த்⁴வஜிநீ வாஹிநீ ஸேநா ப்ருʼதநாநீகிநீ சமூ​:| வரூதி²நீ ப³லம்ʼ ஸைந்யம்ʼ சக்ரம்ʼ சாநீகமஸ்த்ரியாம்.|

அவயவ : ஹஸ்தி​:,யூத²முக்²யஹஸ்தி​:,ஹஸ்திவ்ருʼந்த³ம்,நிர்ப³லஹஸ்த்யஸ்²வஸமூஹ​:,அஸ்²வ​:,அஸ்²வஸமூஹ​:,ரத²​:,ரத²ஸமூஹ​:,வாஹநம்,ஹஸ்திபக​:,ஸாரதி²​:,ரதா²ரூட⁴யோத்³தா⁴,அஸ்²வாரோஹ​:,யோத்³தா⁴,ஸேநாரக்ஷக​:,ஸஹஸ்ரப⁴டநேதா,ஸேநாநியந்த​:,ஸைந்யாதி⁴பதி​:,த்⁴ருʼதகவசக³ண​:,பதா³திஸமூஹ​:,ஆயுத⁴ஜீவி​:,த⁴நுர்த⁴ர​:,பா³ணதா⁴ரி​:,ஸ²க்த்யாயுத⁴தா⁴ரி​:,யஷ்டிஹேதிக​:,பர்ஸ்²வத⁴ஹேதிக​:,க²ட்³க³தா⁴ரி​:,ப்ராஸாயுதி⁴​:,குந்தாயுதி⁴​:,ப²லகதா⁴ரக​:,த்⁴வஜதா⁴ரி​:,ஸைந்யப்ருʼஷ்டாநீக​:,சமூஜக⁴ந​:

ஸ்வாமீ : ஸைந்யாதி⁴பதி​:

ஸம்ப³ந்தி⁴2 : ஸைந்யவாஸஸ்தா²நம்,ஸைந்யரக்ஷணப்ரஹரிகாதி³​:,ஸேநாயாம்ʼஸமவேத​:

வ்ருʼத்திவாந் : ஸேநாரக்ஷக​:,ஸைந்யாதி⁴பதி​:

: ஹஸ்த்யஸ்²வரத²பாதா³தஸேநா, பதா³தி​:, பதா³திஸமூஹ​:, ஸைந்யவ்யூஹ​:, வ்யூஹப்ருʼஷ்டபா⁴க³​:, ஸைந்யப்ருʼஷ்டாநீக​:, பத்திஸேநா, ஸேநாமுக²நாமகஸேநா, கு³ல்மஸேநா, க³ணஸேநா, வாஹிநீஸேநா, ப்ருʼதநாஸேநா, சமூஸேநா, அநீகிநீஸேநா, அக்ஷௌஹிணீஸேநா, ப்ரஸ்தி²தஸைந்ய​:, அதிஸங்குலஸைந்யா​:

பதா³ர்த²-விபா⁴க³​: : ஸமூஹ​:, த்³ரவ்யம், ப்ருʼத்²வீ, சலஸஜீவ​:, மநுஷ்ய​:

அநீக பும்ʼ|

யுத்³த⁴ம்

ஸமாநார்த²க:யுத்³த⁴,ஆயோத⁴ந,ஜந்ய,ப்ரத⁴ந,ப்ரவிதா³ரண,ம்ருʼத⁴,ஆஸ்கந்த³ந,ஸங்க்²ய,ஸமீக,ஸாம்பராயிக,ஸமர,அநீக,ரண,கலஹ,விக்³ரஹ,ஸம்ப்ரஹார,அபி⁴ஸம்பாத,கலி,ஸம்ʼஸ்போ²ட,ஸம்ʼயுக³,அப்⁴யாமர்த³,ஸமாகா⁴த,ஸங்க்³ராம,அப்⁴யாக³ம,ஆஹவ,ஸமுதா³ய,ஸம்ʼயத்,ஸமிதி,ஆஜி,ஸமித்,யுத்⁴,ஆநர்த,ஸம்ʼவித்³,ஸம்பராய,ஸங்க³ர,ஹிலி,த்³வந்த்³வ

2| 8| 104| 2| 2

ம்ருʼத⁴மாஸ்கந்த³நம்ʼ ஸம்ʼக்²யம்ʼ ஸமீகம்ʼ ஸாம்ʼபராயிகம். அஸ்த்ரியாம்ʼ ஸமராநீகரணா​: கலஹவிக்³ரஹௌ ||

அவயவ : யுத்³தா⁴ரம்பே⁴அந்தேவாபாநகர்ம​:,ரணவ்யாகுலதா,ஹஸ்திஸங்க⁴​:,ச²லாதா³க்ரமணம்,விஜய​:,வைரஸோ²த⁴நம்,பலாயநம்,பராஜய​:,நிர்ஜித​:,நிலீந​:,மாரணம்

வ்ருʼத்திவாந் : ரதா²ரூட⁴யோத்³தா⁴,யோத்³தா⁴

: பா³ஹுயுத்³த⁴ம், தா³ருணரணம், பஸ்²வஹிபக்ஷிநாம்யுத்³த⁴ம்

பதா³ர்த²-விபா⁴க³​: : , க்ரியா

Kalpadruma

அநீக​:
, பும்ʼ, க்லீ, (நாஸ்தி நீ​: ஸ்வர்க³ப்ராபகோ யஸ்மாத் | கப், அர்த்³த⁴ர்ச்சாதி³த்பா³த் பும்ʼஸ்த்வம்ʼ க்லீவத்வஞ்ச | ) யுத்³த⁴ம்ʼ, ஸைந்யம்ʼ | இதி மேதி³நீ ||

Vachaspatyam

அநீக
பு0 ந0 அநித்யநேந அந—ஈகந் அர்த்³த⁴ர்சாதி³ | ஸைத்யே, தஸ்ய ஹி ஜீவநரக்ஷகத்வம் | ந நீயதே அபஸார்ய்யதே(அ)ஸ்மாத் | நீ—க்விப் ப³0 கப் ஹ்ரஸ்வாபா⁴வ​: | யுத்³தே⁴, ததோஹி ப்ராயோமரணா- ந்நபுநராவ்ருʼத்தி​: | “ரதே²ஷுவோ(அ)நீகேஷ்வதி⁴ஸ்²ரிய” இதி ருʼ0 8, 20, 12 அநீகேஷு ஸேநாமுகே²ஷ்விதி பா⁴0 | “த்³ருʼஷ்ட்வா து பாண்ட³வாநீகம்ʼ வ்யூட⁴ம்ʼ து³ர்ய்யோத⁴நஸ்ததே³தி” கீ³தா முகே², தஸ்ய ப்ராணவாயுநி​:ஸா- ரணத்³வாரத்வாத் ததா²த்வம் “அக்³நேரநீகமபஆவிவேஸா²பாமிதி” யஜு0 8, 24, “அநீகம்ʼ முக²மிதி” வேத³தீ³ப​: |

Capeller Germany

அ॑நீக
n. Antlitz, Front;
Heer, Schaar.

Grassman Germany

அ॑நீக
ánīka, n., ursprünglich wol der Mund als der athmende [an], aber stets vom ganzen Angesicht gebraucht, und zwar theils 1) im eigentlichen Sinne, theils bildlich, indem 2) der angezündete Agni oder 3) die strahlende Morgenröthe oder 4) Sonne, als den Menschen mit ihrem Angesicht anblickend, dargestellt werden. So wird auch 5) Agni als Angesicht der Opferfeier, 6) Uschas als Angesicht der Aditi aufgefasst. Bisweilen tritt dabei das Bildliche zurück und es erscheint dann 7) in der Bedeutung Glanzerscheinung, jedoch nur von Agni. Ferner wird 8) als Angesicht des Beiles (paraśú) oder der Pfeile, deren Schärfe oder Spitze, aufgefasst. 9) Endlich wird eine der Erscheinung sich darbietende Reihe oder ein Zug (der Marut(அ)s oder der rothschimmernden Kühe, die die Morgenröthe herauftreibt u. s. w.) als Angesicht (Front) aufgefasst. 10) Der Loc. ánīke scheint auch in der Bedeutung coram vorzukommen, vor = im Angesicht.
-am 1) máma (d. Indra) 874,3. — 2) (agnés) 226,11; 301,15; 307,1; 308,2; 356,1; 604,2; 833,3. — 3) (uṣásas) 264,13; 430,1. — 4) (sū́ryasya) 492,1; vgl. 874,3. — 5) adhvarā́nām 828,6 (agním). — 6) ádites 113,19 (uṣā́s). — 7) (agnés) 517,8. 9; 895,3. — 8) paraśós 402,4. — 9) devā́nām 115,1; usríyānām 121, 4; gávām aruṇā́nām 124,11; marútām 168, 9; 301,9; 488,28; 705, 9; (sómānām) 869,4.
-e 2) 683,4; 520,3. — 3) 488,5. — 10) apā́m 354,11; vāyós 711,13; kṣós 809,22.
-ā 7) 253,4. — 8) 319,7 tétikte tigmā́ ….
-ais 7) 235,15; 306,3; 524,5.
-aiṣu 1) 640,12.

Burnouf French

அநீக
அநீக m. n. armée.
அநிகஸ்த² m. soldat, guerrier; garde royal.
Cornac.
Tambour de guerre.
அநிகிநீ f. armée; un 10e de l(அ)க்ஷௌஹிணீ|

Stchoupak French

அநீக-
nt. armée;
masse;
-இநீ- f. armée.
அநீகாக்³ர- nt. front de l(அ)armée.