Shabda Sagara

අනීක
mn. (-කඃ-කං)
1. An army forces.
2. War, combat.
E. අන් to live, and ඊකන් Unādi aff.

Capeller Eng

අ॑නීක n. face, edge, point, front, troop, host.

Yates

අනීක (කඃ-කං) 1.
m. n. An Army; war, battle.

Wilson

අනීක
mn. (-කඃ-කං)
1 An army, forces.
2 War, combat.
E. අන් to live, and ඊකන් Uṇādi aff.

Apte

අනීකඃ [anīkḥ] කම [kama], කම [අනිති ජීවත්‍යනේන; අන්-ඊකන් Uṇ.4.16-17]

Army, forces; troop, host; දෘෂ්ට්වා තු පාණ්ඩවානීකම් Bg.1.2. මහාරථානාං ප්‍රතිදන්ත්‍යනීකම් Ki.16.14. පදාතීංශ්ච මහීපාලඃ පුරෝ$- නීකස්‍ය යෝජයේත් H.3.73.

A collection, group, mass; නවාම්බුදානීකමුහූර්තලාඤ්ඡනේ R.3.53.

Battle, fight, combat.

A row, line, marching column.

Front, head; chief; රථේෂු නෝ$නීකේෂ්වධිශ්‍රියඃ Rv.8.2.12. (සේනාමුඛේෂු); අග්නිර්වෛ දේවානාමනීකම් Śat. Br.; අග්නිමනීකං කෘත්වා. cf. අනීකස්තු රේණ සෛන්‍යේ සන්දේහේ$පි ච කථ්‍යතේ Nm.

Face, countenance, ibid (මුඛම්) (තස්‍ය ප්‍රාණවායුනිස්සාරණාත් තථාත්වම්); splendour; brilliance; form (තේජස්); ස්වනීක Rv.7.1.23,3.6 (mostly Ved. in these two senses)

Edge, point.

Comp. ස්ථඃ a warrior, combatant.

a sentinel., (armed) watch. අභිචක්‍රාම භර්තාරමනීකස්ථඃ කෘතාඤ්ජලිඃ Rām.6.32.34.

an elephantdriver, or its trainer (ද්‍රාවිඩී (අ)නේ(අ) = හත්තී); අනීකස්ථප්‍රමාණෛඃ ප්‍රශස්තව්‍යඤ්ජනාචාරාන් හස්තිනෝ ගෘහ්ණීයුඃ Kau. A.2.2.

a wardrum or trumpet.

a signal, mark; sign. -ස්ථානම් a military station; Kau. A.1.16.

Monier Williams Cologne

අ॑නීක mn. (√ අන්), face

appearance, splendour, edge, point

front, row, array, march

army, forces

war, combat.

Spoken Sanskrit

අනීකanIkam. row
අනීකanIkam. head
අනීකanIkam. mass
අනීකanIkam. line
අනීකanIkam. splendour
අනීකanIkam. battle
අනීකanIkam. marching column
අනීකanIkam. fight
අනීකanIkam. army
අනීකanIkam. front, head
අනීකanIkam. forces
අනීකanIkam. combat
අනීකanIkam. collection
අනීකanIkam. chief
අනීකanIkam. group
අනීකanIkam. n. face
අනීකanIkam. n. appearance
අනීකanIkam. n. troop

Macdonell

අනීක
án-īka, n. face, front;
middle;
edge, point;
troop, array, army;
i-nī, f. army.

Goldstucker

අනීක
m. n. (-කඃ-කම්)
1 The face (ved.).
2 The fore part,
front, the principal or conspicuous part (ved.).
3 The point
(e. g. of an arrow) (ved.).
4 Multitude, assemblage, quan
tity (ved.).
5 An army, a host, forces (according to some,
also: part of an army).
6 War, combat. E. අන්, to breathe
(in 1. 2. 3.) and to go (in 4. 5. 6.), uṇ. aff. ඊකන්, the radical
being කිත්.

Benfey

අන් + ඊක, m. n.
1. The face (ved.), front (ved.).
2. An army, Rājat. 5, 452.
-Comp.
අග්‍ර-, the van of an army, Man. 7, 193. යථා-අනීක + ම්, adv. as far as the host extended, MBh. 3, 15715.

Amarakosha

අනීක පුං-නපුං|

සේනා

සමානාර්ථක:බල,ධ්වජිනී,වාහිනී,සේනා,පෘතනා,අනීකිනී,චමූ,වරූථිනී,බල,සෛන්‍ය,චක්‍ර,අනීක

2| 8| 78| 2| 5

ධ්වජිනී වාහිනී සේනා පෘතනානීකිනී චමූඃ| වරූථිනී බලං සෛන්‍යං චක්‍රං චානීකමස්ත්‍රියාම්.|

අවයව : හස්තිඃ,යූථමුඛ්‍යහස්තිඃ,හස්තිවෘන්දම්,නිර්බලහස්ත්‍යශ්වසමූහඃ,අශ්වඃ,අශ්වසමූහඃ,රථඃ,රථසමූහඃ,වාහනම්,හස්තිපකඃ,සාරථිඃ,රථාරූඪයෝද්ධා,අශ්වාරෝහඃ,යෝද්ධා,සේනාරක්‍ෂකඃ,සහස්‍රභටනේතා,සේනානියන්තඃ,සෛන්‍යාධිපතිඃ,ධෘතකවචගණඃ,පදාතිසමූහඃ,ආයුධජීවිඃ,ධනුර්ධරඃ,බාණධාරිඃ,ශක්ත්‍යායුධධාරිඃ,යෂ්ටිහේතිකඃ,පර්ශ්වධහේතිකඃ,ඛඩ්ගධාරිඃ,ප්‍රාසායුධිඃ,කුන්තායුධිඃ,ඵලකධාරකඃ,ධ්වජධාරිඃ,සෛන්‍යපෘෂ්ටානීකඃ,චමූජඝනඃ

ස්වාමී : සෛන්‍යාධිපතිඃ

සම්බන්ධි2 : සෛන්‍යවාසස්ථානම්,සෛන්‍යරක්‍ෂණප්‍රහරිකාදිඃ,සේනායාංසමවේතඃ

වෘත්තිවාන් : සේනාරක්‍ෂකඃ,සෛන්‍යාධිපතිඃ

: හස්ත්‍යශ්වරථපාදාතසේනා, පදාතිඃ, පදාතිසමූහඃ, සෛන්‍යව්‍යූහඃ, ව්‍යූහපෘෂ්ටභාගඃ, සෛන්‍යපෘෂ්ටානීකඃ, පත්තිසේනා, සේනාමුඛනාමකසේනා, ගුල්මසේනා, ගණසේනා, වාහිනීසේනා, පෘතනාසේනා, චමූසේනා, අනීකිනීසේනා, අක්‍ෂෞහිණීසේනා, ප්‍රස්ථිතසෛන්‍යඃ, අතිසඞ්කුලසෛන්‍යාඃ

පදාර්ථ-විභාගඃ : සමූහඃ, ද්‍රව්‍යම්, පෘථ්වී, චලසජීවඃ, මනුෂ්‍යඃ

අනීක පුං|

යුද්ධම්

සමානාර්ථක:යුද්ධ,ආයෝධන,ජන්‍ය,ප්‍රධන,ප්‍රවිදාරණ,මෘධ,ආස්කන්දන,සඞ්ඛ්‍ය,සමීක,සාම්පරායික,සමර,අනීක,රණ,කලහ,විග්‍රහ,සම්ප්‍රහාර,අභිසම්පාත,කලි,සංස්ඵෝට,සංයුග,අභ්‍යාමර්ද,සමාඝාත,සඞ්ග්‍රාම,අභ්‍යාගම,ආහව,සමුදාය,සංයත්,සමිති,ආජි,සමිත්,යුධ්,ආනර්ත,සංවිද්,සම්පරාය,සඞ්ගර,හිලි,ද්වන්ද්ව

2| 8| 104| 2| 2

මෘධමාස්කන්දනං සංඛ්‍යං සමීකං සාංපරායිකම්. අස්ත්‍රියාං සමරානීකරණාඃ කලහවිග්‍රහෞ ||

අවයව : යුද්ධාරම්භේඅන්තේවාපානකර්මඃ,රණව්‍යාකුලතා,හස්තිසඞ්ඝඃ,ඡලාදාක්‍රමණම්,විජයඃ,වෛරශෝධනම්,පලායනම්,පරාජයඃ,නිර්ජිතඃ,නිලීනඃ,මාරණම්

වෘත්තිවාන් : රථාරූඪයෝද්ධා,යෝද්ධා

: බාහුයුද්ධම්, දාරුණරණම්, පශ්වහිපක්‍ෂිනාම්‍යුද්ධම්

පදාර්ථ-විභාගඃ : , ක්‍රියා

Kalpadruma

අනීකඃ
, පුං, ක්ලී, (නාස්ති නීඃ ස්වර්ගප්‍රාපකෝ යස්මාත් | කප්, අර්ද්ධර්ච්චාදිත්බාත් පුංස්ත්වං ක්ලීවත්වඤ්ච | ) යුද්ධං, සෛන්‍යං | ඉති මේදිනී ||

Vachaspatyam

අනීක
පු0 න0 අනිත්‍යනේන අන—ඊකන් අර්ද්ධර්චාදි | සෛත්‍යේ, තස්‍ය හි ජීවනරක්‍ෂකත්වම් | න නීයතේ අපසාර‍්‍ය්‍යතේ(අ)ස්මාත් | නී—ක්විප් බ0 කප් හ්‍රස්වාභාවඃ | යුද්ධේ, තතෝහි ප්‍රායෝමරණා- න්නපුනරාවෘත්තිඃ | “රථේෂුවෝ(අ)නීකේෂ්වධිශ්‍රිය” ඉති ඍ0 8, 20, 12 අනීකේෂු සේනාමුඛේෂ්විති භා0 | “දෘෂ්ට්වා තු පාණ්ඩවානීකං ව්‍යූඪං දුර‍්‍ය්‍යෝධනස්තදේති” ගීතා මුඛේ, තස්‍ය ප්‍රාණවායුනිඃසා- රණද්වාරත්වාත් තථාත්වම් “අග්නේරනීකමපආවිවේශාපාමිති” යජු0 8, 24, “අනීකං මුඛමිති” වේදදීපඃ |

Capeller Germany

අ॑නීක
n. Antlitz, Front;
Heer, Schaar.

Grassman Germany

අ॑නීක
ánīka, n., ursprünglich wol der Mund als der athmende [an], aber stets vom ganzen Angesicht gebraucht, und zwar theils 1) im eigentlichen Sinne, theils bildlich, indem 2) der angezündete Agni oder 3) die strahlende Morgenröthe oder 4) Sonne, als den Menschen mit ihrem Angesicht anblickend, dargestellt werden. So wird auch 5) Agni als Angesicht der Opferfeier, 6) Uschas als Angesicht der Aditi aufgefasst. Bisweilen tritt dabei das Bildliche zurück und es erscheint dann 7) in der Bedeutung Glanzerscheinung, jedoch nur von Agni. Ferner wird 8) als Angesicht des Beiles (paraśú) oder der Pfeile, deren Schärfe oder Spitze, aufgefasst. 9) Endlich wird eine der Erscheinung sich darbietende Reihe oder ein Zug (der Marut(අ)s oder der rothschimmernden Kühe, die die Morgenröthe herauftreibt u. s. w.) als Angesicht (Front) aufgefasst. 10) Der Loc. ánīke scheint auch in der Bedeutung coram vorzukommen, vor = im Angesicht.
-am 1) máma (d. Indra) 874,3. — 2) (agnés) 226,11; 301,15; 307,1; 308,2; 356,1; 604,2; 833,3. — 3) (uṣásas) 264,13; 430,1. — 4) (sū́ryasya) 492,1; vgl. 874,3. — 5) adhvarā́nām 828,6 (agním). — 6) ádites 113,19 (uṣā́s). — 7) (agnés) 517,8. 9; 895,3. — 8) paraśós 402,4. — 9) devā́nām 115,1; usríyānām 121, 4; gávām aruṇā́nām 124,11; marútām 168, 9; 301,9; 488,28; 705, 9; (sómānām) 869,4.
-e 2) 683,4; 520,3. — 3) 488,5. — 10) apā́m 354,11; vāyós 711,13; kṣós 809,22.
-ā 7) 253,4. — 8) 319,7 tétikte tigmā́ ….
-ais 7) 235,15; 306,3; 524,5.
-aiṣu 1) 640,12.

Burnouf French

අනීක
අනීක m. n. armée.
අනිකස්ථ m. soldat, guerrier; garde royal.
Cornac.
Tambour de guerre.
අනිකිනී f. armée; un 10e de l(අ)ක්‍ෂෞහිණී|

Stchoupak French

අනීක-
nt. armée;
masse;
-ඉනී- f. armée.
අනීකාග්‍ර- nt. front de l(අ)armée.