Shabda Sagara

ਅਨੀਕ
mn. (-ਕਃ-ਕੰ)
੧. An army forces.
੨. War, combat.
E. ਅਨ੍ to live, and ਈਕਨ੍ Unādi aff.

Capeller Eng

ਅ॑ਨੀਕ n. face, edge, point, front, troop, host.

Yates

ਅਨੀਕ (ਕਃ-ਕੰ) ੧.
m. n. An Army; war, battle.

Wilson

ਅਨੀਕ
mn. (-ਕਃ-ਕੰ)
੧ An army, forces.
੨ War, combat.
E. ਅਨ੍ to live, and ਈਕਨ੍ Uṇādi aff.

Apte

ਅਨੀਕਃ [anīkḥ] ਕਮ [kama], ਕਮ [ਅਨਿਤਿ ਜੀਵਤ੍ਯਨੇਨ; ਅਨ੍-ਈਕਨ੍ Uṇ.੪.੧੬-੧੭]

Army, forces; troop, host; ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਤੁ ਪਾਣ੍ਡਵਾਨੀਕਮ੍ Bg.੧.੨. ਮਹਾਰਥਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤਿਦਨ੍ਤ੍ਯਨੀਕਮ੍ Ki.੧੬.੧੪. ਪਦਾਤੀਂਸ਼੍ਚ ਮਹੀਪਾਲਃ ਪੁਰੋ$- ਨੀਕਸ੍ਯ ਯੋਜਯੇਤ੍ H.੩.੭੩.

A collection, group, mass; ਨਵਾਮ੍ਬੁਦਾਨੀਕਮੁਹੂਰ੍ਤਲਾਞ੍ਛਨੇ R.੩.੫੩.

Battle, fight, combat.

A row, line, marching column.

Front, head; chief; ਰਥੇਸ਼਼ੁ ਨੋ$ਨੀਕੇਸ਼਼੍ਵਧਿਸ਼੍ਰਿਯਃ Rv.੮.੨.੧੨. (ਸੇਨਾਮੁਖੇਸ਼਼ੁ); ਅਗ੍ਨਿਰ੍ਵੈ ਦੇਵਾਨਾਮਨੀਕਮ੍ Śat. Br.; ਅਗ੍ਨਿਮਨੀਕੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ. cf. ਅਨੀਕਸ੍ਤੁ ਰੇਣ ਸੈਨ੍ਯੇ ਸਨ੍ਦੇਹੇ$ਪਿ ਚ ਕਥ੍ਯਤੇ Nm.

Face, countenance, ibid (ਮੁਖਮ੍) (ਤਸ੍ਯ ਪ੍ਰਾਣਵਾਯੁਨਿੱਸਾਰਣਾਤ੍ ਤਥਾਤ੍ਵਮ੍); splendour; brilliance; form (ਤੇਜਸ੍); ਸ੍ਵਨੀਕ Rv.੭.੧.੨੩,੩.੬ (mostly Ved. in these two senses)

Edge, point.

Comp. ਸ੍ਥਃ a warrior, combatant.

a sentinel., (armed) watch. ਅਭਿਚਕ੍ਰਾਮ ਭਰ੍ਤਾਰਮਨੀਕਸ੍ਥਃ ਕ੍ਰੁʼਤਾਞ੍ਜਲਿਃ Rām.੬.੩੨.੩੪.

an elephantdriver, or its trainer (ਦ੍ਰਾਵਿਡੀ (ਅ)ਨੇ(ਅ) = ਹੱਤੀ); ਅਨੀਕਸ੍ਥਪ੍ਰਮਾਣੈਃ ਪ੍ਰਸ਼ਸ੍ਤਵ੍ਯਞ੍ਜਨਾਚਾਰਾਨ੍ ਹਸ੍ਤਿਨੋ ਗ੍ਰੁʼਹ੍ਣੀਯੁਃ Kau. A.੨.੨.

a wardrum or trumpet.

a signal, mark; sign. -ਸ੍ਥਾਨਮ੍ a military station; Kau. A.੧.੧੬.

Monier Williams Cologne

ਅ॑ਨੀਕ mn. (√ ਅਨ੍), face

appearance, splendour, edge, point

front, row, array, march

army, forces

war, combat.

Spoken Sanskrit

ਅਨੀਕanIkam. row
ਅਨੀਕanIkam. head
ਅਨੀਕanIkam. mass
ਅਨੀਕanIkam. line
ਅਨੀਕanIkam. splendour
ਅਨੀਕanIkam. battle
ਅਨੀਕanIkam. marching column
ਅਨੀਕanIkam. fight
ਅਨੀਕanIkam. army
ਅਨੀਕanIkam. front, head
ਅਨੀਕanIkam. forces
ਅਨੀਕanIkam. combat
ਅਨੀਕanIkam. collection
ਅਨੀਕanIkam. chief
ਅਨੀਕanIkam. group
ਅਨੀਕanIkam. n. face
ਅਨੀਕanIkam. n. appearance
ਅਨੀਕanIkam. n. troop

Macdonell

ਅਨੀਕ
án-īka, n. face, front;
middle;
edge, point;
troop, array, army;
i-nī, f. army.

Goldstucker

ਅਨੀਕ
m. n. (-ਕਃ-ਕਮ੍)
੧ The face (ved.).
੨ The fore part,
front, the principal or conspicuous part (ved.).
੩ The point
(e. g. of an arrow) (ved.).
੪ Multitude, assemblage, quan
tity (ved.).
੫ An army, a host, forces (according to some,
also: part of an army).
੬ War, combat. E. ਅਨ੍, to breathe
(in ੧. ੨. ੩.) and to go (in ੪. ੫. ੬.), uṇ. aff. ਈਕਨ੍, the radical
being ਕਿਤ੍.

Benfey

ਅਨ੍ + ਈਕ, m. n.
੧. The face (ved.), front (ved.).
੨. An army, Rājat. ੫, ੪੫੨.
-Comp.
ਅਗ੍ਰ-, the van of an army, Man. ੭, ੧੯੩. ਯਥਾ-ਅਨੀਕ + ਮ੍, adv. as far as the host extended, MBh. ੩, ੧੫੭੧੫.

Amarakosha

ਅਨੀਕ ਪੁੰ-ਨਪੁੰ|

ਸੇਨਾ

ਸਮਾਨਾਰ੍ਥਕ:ਬਲ,ਧ੍ਵਜਿਨੀ,ਵਾਹਿਨੀ,ਸੇਨਾ,ਪ੍ਰੁʼਤਨਾ,ਅਨੀਕਿਨੀ,ਚਮੂ,ਵਰੂਥਿਨੀ,ਬਲ,ਸੈਨ੍ਯ,ਚਕ੍ਰ,ਅਨੀਕ

੨| ੮| ੭੮| ੨| ੫

ਧ੍ਵਜਿਨੀ ਵਾਹਿਨੀ ਸੇਨਾ ਪ੍ਰੁʼਤਨਾਨੀਕਿਨੀ ਚਮੂਃ| ਵਰੂਥਿਨੀ ਬਲੰ ਸੈਨ੍ਯੰ ਚਕ੍ਰੰ ਚਾਨੀਕਮਸ੍ਤ੍ਰਿਯਾਮ੍.|

ਅਵਯਵ : ਹਸ੍ਤਿਃ,ਯੂਥਮੁਖ੍ਯਹਸ੍ਤਿਃ,ਹਸ੍ਤਿਵ੍ਰੁʼਨ੍ਦਮ੍,ਨਿਰ੍ਬਲਹਸ੍ਤ੍ਯਸ਼੍ਵਸਮੂਹਃ,ਅਸ਼੍ਵਃ,ਅਸ਼੍ਵਸਮੂਹਃ,ਰਥਃ,ਰਥਸਮੂਹਃ,ਵਾਹਨਮ੍,ਹਸ੍ਤਿਪਕਃ,ਸਾਰਥਿਃ,ਰਥਾਰੂਢਯੋੱਧਾ,ਅਸ਼੍ਵਾਰੋਹਃ,ਯੋੱਧਾ,ਸੇਨਾਰਕ੍ਸ਼਼ਕਃ,ਸਹਸ੍ਰਭਟਨੇਤਾ,ਸੇਨਾਨਿਯਨ੍ਤਃ,ਸੈਨ੍ਯਾਧਿਪਤਿਃ,ਧ੍ਰੁʼਤਕਵਚਗਣਃ,ਪਦਾਤਿਸਮੂਹਃ,ਆਯੁਧਜੀਵਿਃ,ਧਨੁਰ੍ਧਰਃ,ਬਾਣਧਾਰਿਃ,ਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਾਯੁਧਧਾਰਿਃ,ਯਸ਼਼੍ਟਿਹੇਤਿਕਃ,ਪਰ੍ਸ਼੍ਵਧਹੇਤਿਕਃ,ਖਡ੍ਗਧਾਰਿਃ,ਪ੍ਰਾਸਾਯੁਧਿਃ,ਕੁਨ੍ਤਾਯੁਧਿਃ,ਫਲਕਧਾਰਕਃ,ਧ੍ਵਜਧਾਰਿਃ,ਸੈਨ੍ਯਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਾਨੀਕਃ,ਚਮੂਜਘਨਃ

ਸ੍ਵਾਮੀ : ਸੈਨ੍ਯਾਧਿਪਤਿਃ

ਸਮ੍ਬਨ੍ਧਿ੨ : ਸੈਨ੍ਯਵਾਸਸ੍ਥਾਨਮ੍,ਸੈਨ੍ਯਰਕ੍ਸ਼਼ਣਪ੍ਰਹਰਿਕਾਦਿਃ,ਸੇਨਾਯਾਂਸਮਵੇਤਃ

ਵ੍ਰੁʼੱਤਿਵਾਨ੍ : ਸੇਨਾਰਕ੍ਸ਼਼ਕਃ,ਸੈਨ੍ਯਾਧਿਪਤਿਃ

: ਹਸ੍ਤ੍ਯਸ਼੍ਵਰਥਪਾਦਾਤਸੇਨਾ, ਪਦਾਤਿਃ, ਪਦਾਤਿਸਮੂਹਃ, ਸੈਨ੍ਯਵ੍ਯੂਹਃ, ਵ੍ਯੂਹਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਭਾਗਃ, ਸੈਨ੍ਯਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਾਨੀਕਃ, ਪੱਤਿਸੇਨਾ, ਸੇਨਾਮੁਖਨਾਮਕਸੇਨਾ, ਗੁਲ੍ਮਸੇਨਾ, ਗਣਸੇਨਾ, ਵਾਹਿਨੀਸੇਨਾ, ਪ੍ਰੁʼਤਨਾਸੇਨਾ, ਚਮੂਸੇਨਾ, ਅਨੀਕਿਨੀਸੇਨਾ, ਅਕ੍ਸ਼਼ੌਹਿਣੀਸੇਨਾ, ਪ੍ਰਸ੍ਥਿਤਸੈਨ੍ਯਃ, ਅਤਿਸਙ੍ਕੁਲਸੈਨ੍ਯਾਃ

ਪਦਾਰ੍ਥ-ਵਿਭਾਗਃ : ਸਮੂਹਃ, ਦ੍ਰਵ੍ਯਮ੍, ਪ੍ਰੁʼਥ੍ਵੀ, ਚਲਸਜੀਵਃ, ਮਨੁਸ਼਼੍ਯਃ

ਅਨੀਕ ਪੁੰ|

ਯੁੱਧਮ੍

ਸਮਾਨਾਰ੍ਥਕ:ਯੁੱਧ,ਆਯੋਧਨ,ਜਨ੍ਯ,ਪ੍ਰਧਨ,ਪ੍ਰਵਿਦਾਰਣ,ਮ੍ਰੁʼਧ,ਆਸ੍ਕਨ੍ਦਨ,ਸਙ੍ਖ੍ਯ,ਸਮੀਕ,ਸਾਮ੍ਪਰਾਯਿਕ,ਸਮਰ,ਅਨੀਕ,ਰਣ,ਕਲਹ,ਵਿਗ੍ਰਹ,ਸਮ੍ਪ੍ਰਹਾਰ,ਅਭਿਸਮ੍ਪਾਤ,ਕਲਿ,ਸੰਸ੍ਫੋਟ,ਸੰਯੁਗ,ਅਭ੍ਯਾਮਰ੍ਦ,ਸਮਾਘਾਤ,ਸਙ੍ਗ੍ਰਾਮ,ਅਭ੍ਯਾਗਮ,ਆਹਵ,ਸਮੁਦਾਯ,ਸੰਯਤ੍,ਸਮਿਤਿ,ਆਜਿ,ਸਮਿਤ੍,ਯੁਧ੍,ਆਨਰ੍ਤ,ਸੰਵਿਦ੍,ਸਮ੍ਪਰਾਯ,ਸਙ੍ਗਰ,ਹਿਲਿ,ਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵ

੨| ੮| ੧੦੪| ੨| ੨

ਮ੍ਰੁʼਧਮਾਸ੍ਕਨ੍ਦਨੰ ਸੰਖ੍ਯੰ ਸਮੀਕੰ ਸਾਂਪਰਾਯਿਕਮ੍. ਅਸ੍ਤ੍ਰਿਯਾਂ ਸਮਰਾਨੀਕਰਣਾਃ ਕਲਹਵਿਗ੍ਰਹੌ ||

ਅਵਯਵ : ਯੁੱਧਾਰਮ੍ਭੇਅਨ੍ਤੇਵਾਪਾਨਕਰ੍ਮਃ,ਰਣਵ੍ਯਾਕੁਲਤਾ,ਹਸ੍ਤਿਸਙ੍ਘਃ,ਛਲਾਦਾਕ੍ਰਮਣਮ੍,ਵਿਜਯਃ,ਵੈਰਸ਼ੋਧਨਮ੍,ਪਲਾਯਨਮ੍,ਪਰਾਜਯਃ,ਨਿਰ੍ਜਿਤਃ,ਨਿਲੀਨਃ,ਮਾਰਣਮ੍

ਵ੍ਰੁʼੱਤਿਵਾਨ੍ : ਰਥਾਰੂਢਯੋੱਧਾ,ਯੋੱਧਾ

: ਬਾਹੁਯੁੱਧਮ੍, ਦਾਰੁਣਰਣਮ੍, ਪਸ਼੍ਵਹਿਪਕ੍ਸ਼਼ਿਨਾਮ੍ਯੁੱਧਮ੍

ਪਦਾਰ੍ਥ-ਵਿਭਾਗਃ : , ਕ੍ਰਿਯਾ

Kalpadruma

ਅਨੀਕਃ
, ਪੁੰ, ਕ੍ਲੀ, (ਨਾਸ੍ਤਿ ਨੀਃ ਸ੍ਵਰ੍ਗਪ੍ਰਾਪਕੋ ਯਸ੍ਮਾਤ੍ | ਕਪ੍, ਅਰ੍ੱਧਰ੍ੱਚਾਦਿਤ੍ਬਾਤ੍ ਪੁੰਸ੍ਤ੍ਵੰ ਕ੍ਲੀਵਤ੍ਵਞ੍ਚ | ) ਯੁੱਧੰ, ਸੈਨ੍ਯੰ | ਇਤਿ ਮੇਦਿਨੀ ||

Vachaspatyam

ਅਨੀਕ
ਪੁ੦ ਨ੦ ਅਨਿਤ੍ਯਨੇਨ ਅਨ—ਈਕਨ੍ ਅਰ੍ੱਧਰ੍ਚਾਦਿ | ਸੈਤ੍ਯੇ, ਤਸ੍ਯ ਹਿ ਜੀਵਨਰਕ੍ਸ਼਼ਕਤ੍ਵਮ੍ | ਨ ਨੀਯਤੇ ਅਪਸਾਰ੍ੱਯਤੇ(ਅ)ਸ੍ਮਾਤ੍ | ਨੀ—ਕ੍ਵਿਪ੍ ਬ੦ ਕਪ੍ ਹ੍ਰਸ੍ਵਾਭਾਵਃ | ਯੁੱਧੇ, ਤਤੋਹਿ ਪ੍ਰਾਯੋਮਰਣਾ- ੰਨਪੁਨਰਾਵ੍ਰੁʼੱਤਿਃ | “ਰਥੇਸ਼਼ੁਵੋ(ਅ)ਨੀਕੇਸ਼਼੍ਵਧਿਸ਼੍ਰਿਯ” ਇਤਿ ਰੁʼ੦ ੮, ੨੦, ੧੨ ਅਨੀਕੇਸ਼਼ੁ ਸੇਨਾਮੁਖੇਸ਼਼੍ਵਿਤਿ ਭਾ੦ | “ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਤੁ ਪਾਣ੍ਡਵਾਨੀਕੰ ਵ੍ਯੂਢੰ ਦੁਰ੍ੱਯੋਧਨਸ੍ਤਦੇਤਿ” ਗੀਤਾ ਮੁਖੇ, ਤਸ੍ਯ ਪ੍ਰਾਣਵਾਯੁਨਿਃਸਾ- ਰਣਦ੍ਵਾਰਤ੍ਵਾਤ੍ ਤਥਾਤ੍ਵਮ੍ “ਅਗ੍ਨੇਰਨੀਕਮਪਆਵਿਵੇਸ਼ਾਪਾਮਿਤਿ” ਯਜੁ੦ ੮, ੨੪, “ਅਨੀਕੰ ਮੁਖਮਿਤਿ” ਵੇਦਦੀਪਃ |

Capeller Germany

ਅ॑ਨੀਕ
n. Antlitz, Front;
Heer, Schaar.

Grassman Germany

ਅ॑ਨੀਕ
ánīka, n., ursprünglich wol der Mund als der athmende [an], aber stets vom ganzen Angesicht gebraucht, und zwar theils ੧) im eigentlichen Sinne, theils bildlich, indem ੨) der angezündete Agni oder ੩) die strahlende Morgenröthe oder ੪) Sonne, als den Menschen mit ihrem Angesicht anblickend, dargestellt werden. So wird auch ੫) Agni als Angesicht der Opferfeier, ੬) Uschas als Angesicht der Aditi aufgefasst. Bisweilen tritt dabei das Bildliche zurück und es erscheint dann ੭) in der Bedeutung Glanzerscheinung, jedoch nur von Agni. Ferner wird ੮) als Angesicht des Beiles (paraśú) oder der Pfeile, deren Schärfe oder Spitze, aufgefasst. ੯) Endlich wird eine der Erscheinung sich darbietende Reihe oder ein Zug (der Marut(ਅ)s oder der rothschimmernden Kühe, die die Morgenröthe herauftreibt u. s. w.) als Angesicht (Front) aufgefasst. ੧੦) Der Loc. ánīke scheint auch in der Bedeutung coram vorzukommen, vor = im Angesicht.
-am ੧) máma (d. Indra) ੮੭੪,੩. — ੨) (agnés) ੨੨੬,੧੧; ੩੦੧,੧੫; ੩੦੭,੧; ੩੦੮,੨; ੩੫੬,੧; ੬੦੪,੨; ੮੩੩,੩. — ੩) (uṣásas) ੨੬੪,੧੩; ੪੩੦,੧. — ੪) (sū́ryasya) ੪੯੨,੧; vgl. ੮੭੪,੩. — ੫) adhvarā́nām ੮੨੮,੬ (agním). — ੬) ádites ੧੧੩,੧੯ (uṣā́s). — ੭) (agnés) ੫੧੭,੮. ੯; ੮੯੫,੩. — ੮) paraśós ੪੦੨,੪. — ੯) devā́nām ੧੧੫,੧; usríyānām ੧੨੧, ੪; gávām aruṇā́nām ੧੨੪,੧੧; marútām ੧੬੮, ੯; ੩੦੧,੯; ੪੮੮,੨੮; ੭੦੫, ੯; (sómānām) ੮੬੯,੪.
-e ੨) ੬੮੩,੪; ੫੨੦,੩. — ੩) ੪੮੮,੫. — ੧੦) apā́m ੩੫੪,੧੧; vāyós ੭੧੧,੧੩; kṣós ੮੦੯,੨੨.
-ā ੭) ੨੫੩,੪. — ੮) ੩੧੯,੭ tétikte tigmā́ ….
-ais ੭) ੨੩੫,੧੫; ੩੦੬,੩; ੫੨੪,੫.
-aiṣu ੧) ੬੪੦,੧੨.

Burnouf French

ਅਨੀਕ
ਅਨੀਕ m. n. armée.
ਅਨਿਕਸ੍ਥ m. soldat, guerrier; garde royal.
Cornac.
Tambour de guerre.
ਅਨਿਕਿਨੀ f. armée; un ੧੦e de l(ਅ)ਕ੍ਸ਼਼ੌਹਿਣੀ|

Stchoupak French

ਅਨੀਕ-
nt. armée;
masse;
-ਇਨੀ- f. armée.
ਅਨੀਕਾਗ੍ਰ- nt. front de l(ਅ)armée.