Shabda Sagara

အနီက
mn. (-ကး-ကံ)
၁. An army forces.
၂. War, combat.
E. အန် to live, and ဤကန် Unādi aff.

Capeller Eng

အ॑နီက n. face, edge, point, front, troop, host.

Yates

အနီက (ကး-ကံ) ၁.
m. n. An Army; war, battle.

Wilson

အနီက
mn. (-ကး-ကံ)
၁ An army, forces.
၂ War, combat.
E. အန် to live, and ဤကန် Uṇādi aff.

Apte

အနီကး [anīkḥ] ကမ [kama], ကမ [အနိတိ ဇီဝတျနေန; အန်-ဤကန် Uṇ.၄.၁၆-၁၇]

Army, forces; troop, host; ဒၖၐ္ဋွာ တု ပါဏ္ဍဝါနီကမ် Bg.၁.၂. မဟာရထာနာံ ပြတိဒန္တျနီကမ် Ki.၁၆.၁၄. ပဒါတီံၑ္စ မဟီပါလး ပုရော$- နီကသျ ယောဇယေတ် H.၃.၇၃.

A collection, group, mass; နဝါမ္ဗုဒါနီကမုဟူရ္တလာဉ္ဆနေ R.၃.၅၃.

Battle, fight, combat.

A row, line, marching column.

Front, head; chief; ရထေၐု နော$နီကေၐွဓိၑြိယး Rv.၈.၂.၁၂. (သေနာမုခေၐု); အဂ္နိရွဲ ဒေဝါနာမနီကမ် Śat. Br.; အဂ္နိမနီကံ ကၖတွာ. cf. အနီကသ္တု ရေဏ သဲနျေ သန္ဒေဟေ$ပိ စ ကထျတေ Nm.

Face, countenance, ibid (မုခမ်) (တသျ ပြာဏဝါယုနိဿာရဏာတ် တထာတွမ်); splendour; brilliance; form (တေဇသ်); သွနီက Rv.၇.၁.၂၃,၃.၆ (mostly Ved. in these two senses)

Edge, point.

Comp. သ္ထး a warrior, combatant.

a sentinel., (armed) watch. အဘိစကြာမ ဘရ္တာရမနီကသ္ထး ကၖတာဉ္ဇလိး Rām.၆.၃၂.၃၄.

an elephantdriver, or its trainer (ဒြာဝိဍီ 'နေ' = ဟတ္တီ); အနီကသ္ထပြမာဏဲး ပြၑသ္တဝျဉ္ဇနာစာရာန် ဟသ္တိနော ဂၖဟ္ဏီယုး Kau. A.၂.၂.

a wardrum or trumpet.

a signal, mark; sign. -သ္ထာနမ် a military station; Kau. A.၁.၁၆.

Monier Williams Cologne

အ॑နီက mn. (√ အန်), face

appearance, splendour, edge, point

front, row, array, march

army, forces

war, combat.

Spoken Sanskrit

အနီကanIkam. row
အနီကanIkam. head
အနီကanIkam. mass
အနီကanIkam. line
အနီကanIkam. splendour
အနီကanIkam. battle
အနီကanIkam. marching column
အနီကanIkam. fight
အနီကanIkam. army
အနီကanIkam. front, head
အနီကanIkam. forces
အနီကanIkam. combat
အနီကanIkam. collection
အနီကanIkam. chief
အနီကanIkam. group
အနီကanIkam. n. face
အနီကanIkam. n. appearance
အနီကanIkam. n. troop

Macdonell

အနီက
án-īka, n. face, front;
middle;
edge, point;
troop, array, army;
i-nī, f. army.

Goldstucker

အနီက
m. n. (-ကး-ကမ်)
၁ The face (ved.).
၂ The fore part,
front, the principal or conspicuous part (ved.).
၃ The point
(e. g. of an arrow) (ved.).
၄ Multitude, assemblage, quan
tity (ved.).
၅ An army, a host, forces (according to some,
also: part of an army).
၆ War, combat. E. အန်, to breathe
(in ၁. ၂. ၃.) and to go (in ၄. ၅. ၆.), uṇ. aff. ဤကန်, the radical
being ကိတ်.

Benfey

အန် + ဤက, m. n.
၁. The face (ved.), front (ved.).
၂. An army, Rājat. ၅, ၄၅၂.
-Comp.
အဂြ-, the van of an army, Man. ၇, ၁၉၃. ယထာ-အနီက + မ်, adv. as far as the host extended, MBh. ၃, ၁၅၇၁၅.

Amarakosha

အနီက ပုံ-နပုံ၊

သေနာ

သမာနာရ္ထက:ဗလ,ဓွဇိနီ,ဝါဟိနီ,သေနာ,ပၖတနာ,အနီကိနီ,စမူ,ဝရူထိနီ,ဗလ,သဲနျ,စကြ,အနီက

၂၊ ၈၊ ၇၈၊ ၂၊ ၅

ဓွဇိနီ ဝါဟိနီ သေနာ ပၖတနာနီကိနီ စမူး၊ ဝရူထိနီ ဗလံ သဲနျံ စကြံ စာနီကမသ္တြိယာမ်.၊

အဝယဝ : ဟသ္တိး,ယူထမုချဟသ္တိး,ဟသ္တိဝၖန္ဒမ်,နိရ္ဗလဟသ္တျၑွသမူဟး,အၑွး,အၑွသမူဟး,ရထး,ရထသမူဟး,ဝါဟနမ်,ဟသ္တိပကး,သာရထိး,ရထာရူဎယောဒ္ဓါ,အၑွာရောဟး,ယောဒ္ဓါ,သေနာရက္ၐကး,သဟသြဘဋနေတာ,သေနာနိယန္တး,သဲနျာဓိပတိး,ဓၖတကဝစဂဏး,ပဒါတိသမူဟး,အာယုဓဇီဝိး,ဓနုရ္ဓရး,ဗာဏဓာရိး,ၑက္တျာယုဓဓာရိး,ယၐ္ဋိဟေတိကး,ပရ္ၑွဓဟေတိကး,ခဍ္ဂဓာရိး,ပြာသာယုဓိး,ကုန္တာယုဓိး,ဖလကဓာရကး,ဓွဇဓာရိး,သဲနျပၖၐ္ဋာနီကး,စမူဇဃနး

သွာမီ : သဲနျာဓိပတိး

သမ္ဗန္ဓိ၂ : သဲနျဝါသသ္ထာနမ်,သဲနျရက္ၐဏပြဟရိကာဒိး,သေနာယာံသမဝေတး

ဝၖတ္တိဝါန် : သေနာရက္ၐကး,သဲနျာဓိပတိး

: ဟသ္တျၑွရထပါဒါတသေနာ, ပဒါတိး, ပဒါတိသမူဟး, သဲနျဝျူဟး, ဝျူဟပၖၐ္ဋဘာဂး, သဲနျပၖၐ္ဋာနီကး, ပတ္တိသေနာ, သေနာမုခနာမကသေနာ, ဂုလ္မသေနာ, ဂဏသေနာ, ဝါဟိနီသေနာ, ပၖတနာသေနာ, စမူသေနာ, အနီကိနီသေနာ, အက္ၐော်ဟိဏီသေနာ, ပြသ္ထိတသဲနျး, အတိသင်္ကုလသဲနျား

ပဒါရ္ထ-ဝိဘာဂး : သမူဟး, ဒြဝျမ်, ပၖထွီ, စလသဇီဝး, မနုၐျး

အနီက ပုံ၊

ယုဒ္ဓမ်

သမာနာရ္ထက:ယုဒ္ဓ,အာယောဓန,ဇနျ,ပြဓန,ပြဝိဒါရဏ,မၖဓ,အာသ္ကန္ဒန,သင်္ချ,သမီက,သာမ္ပရာယိက,သမရ,အနီက,ရဏ,ကလဟ,ဝိဂြဟ,သမ္ပြဟာရ,အဘိသမ္ပာတ,ကလိ,သံသ္ဖောဋ,သံယုဂ,အဘျာမရ္ဒ,သမာဃာတ,သင်္ဂြာမ,အဘျာဂမ,အာဟဝ,သမုဒါယ,သံယတ်,သမိတိ,အာဇိ,သမိတ်,ယုဓ်,အာနရ္တ,သံဝိဒ်,သမ္ပရာယ,သင်္ဂရ,ဟိလိ,ဒွန္ဒွ

၂၊ ၈၊ ၁၀၄၊ ၂၊ ၂

မၖဓမာသ္ကန္ဒနံ သံချံ သမီကံ သာံပရာယိကမ်. အသ္တြိယာံ သမရာနီကရဏား ကလဟဝိဂြဟော် ။

အဝယဝ : ယုဒ္ဓါရမ္ဘေအန္တေဝါပါနကရ္မး,ရဏဝျာကုလတာ,ဟသ္တိသင်္ဃး,ဆလာဒါကြမဏမ်,ဝိဇယး,ဝဲရၑောဓနမ်,ပလာယနမ်,ပရာဇယး,နိရ္ဇိတး,နိလီနး,မာရဏမ်

ဝၖတ္တိဝါန် : ရထာရူဎယောဒ္ဓါ,ယောဒ္ဓါ

: ဗာဟုယုဒ္ဓမ်, ဒါရုဏရဏမ်, ပၑွဟိပက္ၐိနာမျုဒ္ဓမ်

ပဒါရ္ထ-ဝိဘာဂး : , ကြိယာ

Kalpadruma

အနီကး
, ပုံ, က္လီ, (နာသ္တိ နီး သွရ္ဂပြာပကော ယသ္မာတ် ၊ ကပ်, အရ္ဒ္ဓရ္စ္စာဒိတ္ဗာတ် ပုံသ္တွံ က္လီဝတွဉ္စ ၊ ) ယုဒ္ဓံ, သဲနျံ ၊ ဣတိ မေဒိနီ ။

Vachaspatyam

အနီက
ပု၀ န၀ အနိတျနေန အန—ဤကန် အရ္ဒ္ဓရ္စာဒိ ၊ သဲတျေ, တသျ ဟိ ဇီဝနရက္ၐကတွမ် ၊ န နီယတေ အပသာရျျတေ'သ္မာတ် ၊ နီ—ကွိပ် ဗ၀ ကပ် ဟြသွာဘာဝး ၊ ယုဒ္ဓေ, တတောဟိ ပြာယောမရဏာ- န္နပုနရာဝၖတ္တိး ၊ “ရထေၐုဝေါ'နီကေၐွဓိၑြိယ” ဣတိ ၒ၀ ၈, ၂၀, ၁၂ အနီကေၐု သေနာမုခေၐွိတိ ဘာ၀ ၊ “ဒၖၐ္ဋွာ တု ပါဏ္ဍဝါနီကံ ဝျူဎံ ဒုရျျောဓနသ္တဒေတိ” ဂီတာ မုခေ, တသျ ပြာဏဝါယုနိးသာ- ရဏဒွါရတွာတ် တထာတွမ် “အဂ္နေရနီကမပအာဝိဝေၑာပါမိတိ” ယဇု၀ ၈, ၂၄, “အနီကံ မုခမိတိ” ဝေဒဒီပး ၊

Capeller Germany

အ॑နီက
n. Antlitz, Front;
Heer, Schaar.

Grassman Germany

အ॑နီက
ánīka, n., ursprünglich wol der Mund als der athmende [an], aber stets vom ganzen Angesicht gebraucht, und zwar theils ၁) im eigentlichen Sinne, theils bildlich, indem ၂) der angezündete Agni oder ၃) die strahlende Morgenröthe oder ၄) Sonne, als den Menschen mit ihrem Angesicht anblickend, dargestellt werden. So wird auch ၅) Agni als Angesicht der Opferfeier, ၆) Uschas als Angesicht der Aditi aufgefasst. Bisweilen tritt dabei das Bildliche zurück und es erscheint dann ၇) in der Bedeutung Glanzerscheinung, jedoch nur von Agni. Ferner wird ၈) als Angesicht des Beiles (paraśú) oder der Pfeile, deren Schärfe oder Spitze, aufgefasst. ၉) Endlich wird eine der Erscheinung sich darbietende Reihe oder ein Zug (der Marut's oder der rothschimmernden Kühe, die die Morgenröthe herauftreibt u. s. w.) als Angesicht (Front) aufgefasst. ၁၀) Der Loc. ánīke scheint auch in der Bedeutung coram vorzukommen, vor = im Angesicht.
-am ၁) máma (d. Indra) ၈၇၄,၃. — ၂) (agnés) ၂၂၆,၁၁; ၃၀၁,၁၅; ၃၀၇,၁; ၃၀၈,၂; ၃၅၆,၁; ၆၀၄,၂; ၈၃၃,၃. — ၃) (uṣásas) ၂၆၄,၁၃; ၄၃၀,၁. — ၄) (sū́ryasya) ၄၉၂,၁; vgl. ၈၇၄,၃. — ၅) adhvarā́nām ၈၂၈,၆ (agním). — ၆) ádites ၁၁၃,၁၉ (uṣā́s). — ၇) (agnés) ၅၁၇,၈. ၉; ၈၉၅,၃. — ၈) paraśós ၄၀၂,၄. — ၉) devā́nām ၁၁၅,၁; usríyānām ၁၂၁, ၄; gávām aruṇā́nām ၁၂၄,၁၁; marútām ၁၆၈, ၉; ၃၀၁,၉; ၄၈၈,၂၈; ၇၀၅, ၉; (sómānām) ၈၆၉,၄.
-e ၂) ၆၈၃,၄; ၅၂၀,၃. — ၃) ၄၈၈,၅. — ၁၀) apā́m ၃၅၄,၁၁; vāyós ၇၁၁,၁၃; kṣós ၈၀၉,၂၂.
-ā ၇) ၂၅၃,၄. — ၈) ၃၁၉,၇ tétikte tigmā́ ….
-ais ၇) ၂၃၅,၁၅; ၃၀၆,၃; ၅၂၄,၅.
-aiṣu ၁) ၆၄၀,၁၂.

Burnouf French

အနီက
အနီက m. n. armée.
အနိကသ္ထ m. soldat, guerrier; garde royal.
Cornac.
Tambour de guerre.
အနိကိနီ f. armée; un ၁၀e de l'က္ၐော်ဟိဏီ၊

Stchoupak French

အနီက-
nt. armée;
masse;
-ဣနီ- f. armée.
အနီကာဂြ- nt. front de l'armée.