Shabda Sagara

അനീക
mn. (-കഃ-കം)
1. An army forces.
2. War, combat.
E. അൻ to live, and ഈകൻ Unādi aff.

Capeller Eng

അ॑നീക n. face, edge, point, front, troop, host.

Yates

അനീക (കഃ-കം) 1.
m. n. An Army; war, battle.

Wilson

അനീക
mn. (-കഃ-കം)
1 An army, forces.
2 War, combat.
E. അൻ to live, and ഈകൻ Uṇādi aff.

Apte

അനീകഃ [anīkḥ] കമ [kama], കമ [അനിതി ജീവത്യനേന; അൻ-ഈകൻ Uṇ.4.16-17]

Army, forces; troop, host; ദൃഷ്ട്വാ തു പാണ്ഡവാനീകമ് Bg.1.2. മഹാരഥാനാം പ്രതിദന്ത്യനീകമ് Ki.16.14. പദാതീംശ്ച മഹീപാലഃ പുരോ$- നീകസ്യ യോജയേത് H.3.73.

A collection, group, mass; നവാമ്ബുദാനീകമുഹൂർതലാഞ്ഛനേ R.3.53.

Battle, fight, combat.

A row, line, marching column.

Front, head; chief; രഥേഷു നോ$നീകേഷ്വധിശ്രിയഃ Rv.8.2.12. (സേനാമുഖേഷു); അഗ്നിർവൈ ദേവാനാമനീകമ് Śat. Br.; അഗ്നിമനീകം കൃത്വാ. cf. അനീകസ്തു രേണ സൈന്യേ സന്ദേഹേ$പി ച കഥ്യതേ Nm.

Face, countenance, ibid (മുഖമ്) (തസ്യ പ്രാണവായുനിസ്സാരണാത് തഥാത്വമ്); splendour; brilliance; form (തേജസ്); സ്വനീക Rv.7.1.23,3.6 (mostly Ved. in these two senses)

Edge, point.

Comp. സ്ഥഃ a warrior, combatant.

a sentinel., (armed) watch. അഭിചക്രാമ ഭർതാരമനീകസ്ഥഃ കൃതാഞ്ജലിഃ Rām.6.32.34.

an elephantdriver, or its trainer (ദ്രാവിഡീ ഽനേഽ = ഹത്തീ); അനീകസ്ഥപ്രമാണൈഃ പ്രശസ്തവ്യഞ്ജനാചാരാൻ ഹസ്തിനോ ഗൃഹ്ണീയുഃ Kau. A.2.2.

a wardrum or trumpet.

a signal, mark; sign. -സ്ഥാനമ് a military station; Kau. A.1.16.

Monier Williams Cologne

അ॑നീക mn. (√ അൻ), face

appearance, splendour, edge, point

front, row, array, march

army, forces

war, combat.

Spoken Sanskrit

അനീകanIkam. row
അനീകanIkam. head
അനീകanIkam. mass
അനീകanIkam. line
അനീകanIkam. splendour
അനീകanIkam. battle
അനീകanIkam. marching column
അനീകanIkam. fight
അനീകanIkam. army
അനീകanIkam. front, head
അനീകanIkam. forces
അനീകanIkam. combat
അനീകanIkam. collection
അനീകanIkam. chief
അനീകanIkam. group
അനീകanIkam. n. face
അനീകanIkam. n. appearance
അനീകanIkam. n. troop

Macdonell

അനീക
án-īka, n. face, front;
middle;
edge, point;
troop, array, army;
i-nī, f. army.

Goldstucker

അനീക
m. n. (-കഃ-കമ്)
1 The face (ved.).
2 The fore part,
front, the principal or conspicuous part (ved.).
3 The point
(e. g. of an arrow) (ved.).
4 Multitude, assemblage, quan
tity (ved.).
5 An army, a host, forces (according to some,
also: part of an army).
6 War, combat. E. അൻ, to breathe
(in 1. 2. 3.) and to go (in 4. 5. 6.), uṇ. aff. ഈകൻ, the radical
being കിത്.

Benfey

അൻ + ഈക, m. n.
1. The face (ved.), front (ved.).
2. An army, Rājat. 5, 452.
-Comp.
അഗ്ര-, the van of an army, Man. 7, 193. യഥാ-അനീക + മ്, adv. as far as the host extended, MBh. 3, 15715.

Amarakosha

അനീക പും-നപും|

സേനാ

സമാനാർഥക:ബല,ധ്വജിനീ,വാഹിനീ,സേനാ,പൃതനാ,അനീകിനീ,ചമൂ,വരൂഥിനീ,ബല,സൈന്യ,ചക്ര,അനീക

2| 8| 78| 2| 5

ധ്വജിനീ വാഹിനീ സേനാ പൃതനാനീകിനീ ചമൂഃ| വരൂഥിനീ ബലം സൈന്യം ചക്രം ചാനീകമസ്ത്രിയാമ്.|

അവയവ : ഹസ്തിഃ,യൂഥമുഖ്യഹസ്തിഃ,ഹസ്തിവൃന്ദമ്,നിർബലഹസ്ത്യശ്വസമൂഹഃ,അശ്വഃ,അശ്വസമൂഹഃ,രഥഃ,രഥസമൂഹഃ,വാഹനമ്,ഹസ്തിപകഃ,സാരഥിഃ,രഥാരൂഢയോദ്ധാ,അശ്വാരോഹഃ,യോദ്ധാ,സേനാരക്ഷകഃ,സഹസ്രഭടനേതാ,സേനാനിയന്തഃ,സൈന്യാധിപതിഃ,ധൃതകവചഗണഃ,പദാതിസമൂഹഃ,ആയുധജീവിഃ,ധനുർധരഃ,ബാണധാരിഃ,ശക്ത്യായുധധാരിഃ,യഷ്ടിഹേതികഃ,പർശ്വധഹേതികഃ,ഖഡ്ഗധാരിഃ,പ്രാസായുധിഃ,കുന്തായുധിഃ,ഫലകധാരകഃ,ധ്വജധാരിഃ,സൈന്യപൃഷ്ടാനീകഃ,ചമൂജഘനഃ

സ്വാമീ : സൈന്യാധിപതിഃ

സമ്ബന്ധി2 : സൈന്യവാസസ്ഥാനമ്,സൈന്യരക്ഷണപ്രഹരികാദിഃ,സേനായാംസമവേതഃ

വൃത്തിവാൻ : സേനാരക്ഷകഃ,സൈന്യാധിപതിഃ

: ഹസ്ത്യശ്വരഥപാദാതസേനാ, പദാതിഃ, പദാതിസമൂഹഃ, സൈന്യവ്യൂഹഃ, വ്യൂഹപൃഷ്ടഭാഗഃ, സൈന്യപൃഷ്ടാനീകഃ, പത്തിസേനാ, സേനാമുഖനാമകസേനാ, ഗുൽമസേനാ, ഗണസേനാ, വാഹിനീസേനാ, പൃതനാസേനാ, ചമൂസേനാ, അനീകിനീസേനാ, അക്ഷൗഹിണീസേനാ, പ്രസ്ഥിതസൈന്യഃ, അതിസങ്കുലസൈന്യാഃ

പദാർഥ-വിഭാഗഃ : സമൂഹഃ, ദ്രവ്യമ്, പൃഥ്വീ, ചലസജീവഃ, മനുഷ്യഃ

അനീക പും|

യുദ്ധമ്

സമാനാർഥക:യുദ്ധ,ആയോധന,ജന്യ,പ്രധന,പ്രവിദാരണ,മൃധ,ആസ്കന്ദന,സങ്ഖ്യ,സമീക,സാമ്പരായിക,സമര,അനീക,രണ,കലഹ,വിഗ്രഹ,സമ്പ്രഹാര,അഭിസമ്പാത,കലി,സംസ്ഫോട,സംയുഗ,അഭ്യാമർദ,സമാഘാത,സങ്ഗ്രാമ,അഭ്യാഗമ,ആഹവ,സമുദായ,സംയത്,സമിതി,ആജി,സമിത്,യുധ്,ആനർത,സംവിദ്,സമ്പരായ,സങ്ഗര,ഹിലി,ദ്വന്ദ്വ

2| 8| 104| 2| 2

മൃധമാസ്കന്ദനം സംഖ്യം സമീകം സാംപരായികമ്. അസ്ത്രിയാം സമരാനീകരണാഃ കലഹവിഗ്രഹൗ ||

അവയവ : യുദ്ധാരമ്ഭേഅന്തേവാപാനകർമഃ,രണവ്യാകുലതാ,ഹസ്തിസങ്ഘഃ,ഛലാദാക്രമണമ്,വിജയഃ,വൈരശോധനമ്,പലായനമ്,പരാജയഃ,നിർജിതഃ,നിലീനഃ,മാരണമ്

വൃത്തിവാൻ : രഥാരൂഢയോദ്ധാ,യോദ്ധാ

: ബാഹുയുദ്ധമ്, ദാരുണരണമ്, പശ്വഹിപക്ഷിനാമ്യുദ്ധമ്

പദാർഥ-വിഭാഗഃ : , ക്രിയാ

Kalpadruma

അനീകഃ
, പും, ക്ലീ, (നാസ്തി നീഃ സ്വർഗപ്രാപകോ യസ്മാത് | കപ്, അർദ്ധർച്ചാദിത്ബാത് പുംസ്ത്വം ക്ലീവത്വഞ്ച | ) യുദ്ധം, സൈന്യം | ഇതി മേദിനീ ||

Vachaspatyam

അനീക
പു0 ന0 അനിത്യനേന അന—ഈകൻ അർദ്ധർചാദി | സൈത്യേ, തസ്യ ഹി ജീവനരക്ഷകത്വമ് | ന നീയതേ അപസാര്യ്യതേഽസ്മാത് | നീ—ക്വിപ് ബ0 കപ് ഹ്രസ്വാഭാവഃ | യുദ്ധേ, തതോഹി പ്രായോമരണാ- ന്നപുനരാവൃത്തിഃ | “രഥേഷുവോഽനീകേഷ്വധിശ്രിയ” ഇതി ഋ0 8, 20, 12 അനീകേഷു സേനാമുഖേഷ്വിതി ഭാ0 | “ദൃഷ്ട്വാ തു പാണ്ഡവാനീകം വ്യൂഢം ദുര്യ്യോധനസ്തദേതി” ഗീതാ മുഖേ, തസ്യ പ്രാണവായുനിഃസാ- രണദ്വാരത്വാത് തഥാത്വമ് “അഗ്നേരനീകമപആവിവേശാപാമിതി” യജു0 8, 24, “അനീകം മുഖമിതി” വേദദീപഃ |

Capeller Germany

അ॑നീക
n. Antlitz, Front;
Heer, Schaar.

Grassman Germany

അ॑നീക
ánīka, n., ursprünglich wol der Mund als der athmende [an], aber stets vom ganzen Angesicht gebraucht, und zwar theils 1) im eigentlichen Sinne, theils bildlich, indem 2) der angezündete Agni oder 3) die strahlende Morgenröthe oder 4) Sonne, als den Menschen mit ihrem Angesicht anblickend, dargestellt werden. So wird auch 5) Agni als Angesicht der Opferfeier, 6) Uschas als Angesicht der Aditi aufgefasst. Bisweilen tritt dabei das Bildliche zurück und es erscheint dann 7) in der Bedeutung Glanzerscheinung, jedoch nur von Agni. Ferner wird 8) als Angesicht des Beiles (paraśú) oder der Pfeile, deren Schärfe oder Spitze, aufgefasst. 9) Endlich wird eine der Erscheinung sich darbietende Reihe oder ein Zug (der Marutഽs oder der rothschimmernden Kühe, die die Morgenröthe herauftreibt u. s. w.) als Angesicht (Front) aufgefasst. 10) Der Loc. ánīke scheint auch in der Bedeutung coram vorzukommen, vor = im Angesicht.
-am 1) máma (d. Indra) 874,3. — 2) (agnés) 226,11; 301,15; 307,1; 308,2; 356,1; 604,2; 833,3. — 3) (uṣásas) 264,13; 430,1. — 4) (sū́ryasya) 492,1; vgl. 874,3. — 5) adhvarā́nām 828,6 (agním). — 6) ádites 113,19 (uṣā́s). — 7) (agnés) 517,8. 9; 895,3. — 8) paraśós 402,4. — 9) devā́nām 115,1; usríyānām 121, 4; gávām aruṇā́nām 124,11; marútām 168, 9; 301,9; 488,28; 705, 9; (sómānām) 869,4.
-e 2) 683,4; 520,3. — 3) 488,5. — 10) apā́m 354,11; vāyós 711,13; kṣós 809,22.
-ā 7) 253,4. — 8) 319,7 tétikte tigmā́ ….
-ais 7) 235,15; 306,3; 524,5.
-aiṣu 1) 640,12.

Burnouf French

അനീക
അനീക m. n. armée.
അനികസ്ഥ m. soldat, guerrier; garde royal.
Cornac.
Tambour de guerre.
അനികിനീ f. armée; un 10e de lഽക്ഷൗഹിണീ|

Stchoupak French

അനീക-
nt. armée;
masse;
-ഇനീ- f. armée.
അനീകാഗ്ര- nt. front de lഽarmée.