Shabda Sagara

ಅನೀಕ
mn. (-ಕಃ-ಕಂ)
೧. An army forces.
೨. War, combat.
E. ಅನ್ to live, and ಈಕನ್ Unādi aff.

Capeller Eng

ಅ॑ನೀಕ n. face, edge, point, front, troop, host.

Yates

ಅನೀಕ (ಕಃ-ಕಂ) ೧.
m. n. An Army; war, battle.

Wilson

ಅನೀಕ
mn. (-ಕಃ-ಕಂ)
೧ An army, forces.
೨ War, combat.
E. ಅನ್ to live, and ಈಕನ್ Uṇādi aff.

Apte

ಅನೀಕಃ [anīkḥ] ಕಮ [kama], ಕಮ [ಅನಿತಿ ಜೀವತ್ಯನೇನ; ಅನ್-ಈಕನ್ Uṇ.೪.೧೬-೧೭]

Army, forces; troop, host; ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತು ಪಾಣ್ಡವಾನೀಕಮ್ Bg.೧.೨. ಮಹಾರಥಾನಾಂ ಪ್ರತಿದನ್ತ್ಯನೀಕಮ್ Ki.೧೬.೧೪. ಪದಾತೀಂಶ್ಚ ಮಹೀಪಾಲಃ ಪುರೋ$- ನೀಕಸ್ಯ ಯೋಜಯೇತ್ H.೩.೭೩.

A collection, group, mass; ನವಾಮ್ಬುದಾನೀಕಮುಹೂರ್ತಲಾಞ್ಛನೇ R.೩.೫೩.

Battle, fight, combat.

A row, line, marching column.

Front, head; chief; ರಥೇಷು ನೋ$ನೀಕೇಷ್ವಧಿಶ್ರಿಯಃ Rv.೮.೨.೧೨. (ಸೇನಾಮುಖೇಷು); ಅಗ್ನಿರ್ವೈ ದೇವಾನಾಮನೀಕಮ್ Śat. Br.; ಅಗ್ನಿಮನೀಕಂ ಕೃತ್ವಾ. cf. ಅನೀಕಸ್ತು ರೇಣ ಸೈನ್ಯೇ ಸನ್ದೇಹೇ$ಪಿ ಚ ಕಥ್ಯತೇ Nm.

Face, countenance, ibid (ಮುಖಮ್) (ತಸ್ಯ ಪ್ರಾಣವಾಯುನಿಸ್ಸಾರಣಾತ್ ತಥಾತ್ವಮ್); splendour; brilliance; form (ತೇಜಸ್); ಸ್ವನೀಕ Rv.೭.೧.೨೩,೩.೬ (mostly Ved. in these two senses)

Edge, point.

Comp. ಸ್ಥಃ a warrior, combatant.

a sentinel., (armed) watch. ಅಭಿಚಕ್ರಾಮ ಭರ್ತಾರಮನೀಕಸ್ಥಃ ಕೃತಾಞ್ಜಲಿಃ Rām.೬.೩೨.೩೪.

an elephantdriver, or its trainer (ದ್ರಾವಿಡೀ ಽನೇಽ = ಹತ್ತೀ); ಅನೀಕಸ್ಥಪ್ರಮಾಣೈಃ ಪ್ರಶಸ್ತವ್ಯಞ್ಜನಾಚಾರಾನ್ ಹಸ್ತಿನೋ ಗೃಹ್ಣೀಯುಃ Kau. A.೨.೨.

a wardrum or trumpet.

a signal, mark; sign. -ಸ್ಥಾನಮ್ a military station; Kau. A.೧.೧೬.

Monier Williams Cologne

ಅ॑ನೀಕ mn. (√ ಅನ್), face

appearance, splendour, edge, point

front, row, array, march

army, forces

war, combat.

Spoken Sanskrit

ಅನೀಕanIkam. row
ಅನೀಕanIkam. head
ಅನೀಕanIkam. mass
ಅನೀಕanIkam. line
ಅನೀಕanIkam. splendour
ಅನೀಕanIkam. battle
ಅನೀಕanIkam. marching column
ಅನೀಕanIkam. fight
ಅನೀಕanIkam. army
ಅನೀಕanIkam. front, head
ಅನೀಕanIkam. forces
ಅನೀಕanIkam. combat
ಅನೀಕanIkam. collection
ಅನೀಕanIkam. chief
ಅನೀಕanIkam. group
ಅನೀಕanIkam. n. face
ಅನೀಕanIkam. n. appearance
ಅನೀಕanIkam. n. troop

Macdonell

ಅನೀಕ
án-īka, n. face, front;
middle;
edge, point;
troop, array, army;
i-nī, f. army.

Goldstucker

ಅನೀಕ
m. n. (-ಕಃ-ಕಮ್)
೧ The face (ved.).
೨ The fore part,
front, the principal or conspicuous part (ved.).
೩ The point
(e. g. of an arrow) (ved.).
೪ Multitude, assemblage, quan
tity (ved.).
೫ An army, a host, forces (according to some,
also: part of an army).
೬ War, combat. E. ಅನ್, to breathe
(in ೧. ೨. ೩.) and to go (in ೪. ೫. ೬.), uṇ. aff. ಈಕನ್, the radical
being ಕಿತ್.

Benfey

ಅನ್ + ಈಕ, m. n.
೧. The face (ved.), front (ved.).
೨. An army, Rājat. ೫, ೪೫೨.
-Comp.
ಅಗ್ರ-, the van of an army, Man. ೭, ೧೯೩. ಯಥಾ-ಅನೀಕ + ಮ್, adv. as far as the host extended, MBh. ೩, ೧೫೭೧೫.

Amarakosha

ಅನೀಕ ಪುಂ-ನಪುಂ|

ಸೇನಾ

ಸಮಾನಾರ್ಥಕ:ಬಲ,ಧ್ವಜಿನೀ,ವಾಹಿನೀ,ಸೇನಾ,ಪೃತನಾ,ಅನೀಕಿನೀ,ಚಮೂ,ವರೂಥಿನೀ,ಬಲ,ಸೈನ್ಯ,ಚಕ್ರ,ಅನೀಕ

೨| ೮| ೭೮| ೨| ೫

ಧ್ವಜಿನೀ ವಾಹಿನೀ ಸೇನಾ ಪೃತನಾನೀಕಿನೀ ಚಮೂಃ| ವರೂಥಿನೀ ಬಲಂ ಸೈನ್ಯಂ ಚಕ್ರಂ ಚಾನೀಕಮಸ್ತ್ರಿಯಾಮ್.|

ಅವಯವ : ಹಸ್ತಿಃ,ಯೂಥಮುಖ್ಯಹಸ್ತಿಃ,ಹಸ್ತಿವೃನ್ದಮ್,ನಿರ್ಬಲಹಸ್ತ್ಯಶ್ವಸಮೂಹಃ,ಅಶ್ವಃ,ಅಶ್ವಸಮೂಹಃ,ರಥಃ,ರಥಸಮೂಹಃ,ವಾಹನಮ್,ಹಸ್ತಿಪಕಃ,ಸಾರಥಿಃ,ರಥಾರೂಢಯೋದ್ಧಾ,ಅಶ್ವಾರೋಹಃ,ಯೋದ್ಧಾ,ಸೇನಾರಕ್ಷಕಃ,ಸಹಸ್ರಭಟನೇತಾ,ಸೇನಾನಿಯನ್ತಃ,ಸೈನ್ಯಾಧಿಪತಿಃ,ಧೃತಕವಚಗಣಃ,ಪದಾತಿಸಮೂಹಃ,ಆಯುಧಜೀವಿಃ,ಧನುರ್ಧರಃ,ಬಾಣಧಾರಿಃ,ಶಕ್ತ್ಯಾಯುಧಧಾರಿಃ,ಯಷ್ಟಿಹೇತಿಕಃ,ಪರ್ಶ್ವಧಹೇತಿಕಃ,ಖಡ್ಗಧಾರಿಃ,ಪ್ರಾಸಾಯುಧಿಃ,ಕುನ್ತಾಯುಧಿಃ,ಫಲಕಧಾರಕಃ,ಧ್ವಜಧಾರಿಃ,ಸೈನ್ಯಪೃಷ್ಟಾನೀಕಃ,ಚಮೂಜಘನಃ

ಸ್ವಾಮೀ : ಸೈನ್ಯಾಧಿಪತಿಃ

ಸಮ್ಬನ್ಧಿ೨ : ಸೈನ್ಯವಾಸಸ್ಥಾನಮ್,ಸೈನ್ಯರಕ್ಷಣಪ್ರಹರಿಕಾದಿಃ,ಸೇನಾಯಾಂಸಮವೇತಃ

ವೃತ್ತಿವಾನ್ : ಸೇನಾರಕ್ಷಕಃ,ಸೈನ್ಯಾಧಿಪತಿಃ

: ಹಸ್ತ್ಯಶ್ವರಥಪಾದಾತಸೇನಾ, ಪದಾತಿಃ, ಪದಾತಿಸಮೂಹಃ, ಸೈನ್ಯವ್ಯೂಹಃ, ವ್ಯೂಹಪೃಷ್ಟಭಾಗಃ, ಸೈನ್ಯಪೃಷ್ಟಾನೀಕಃ, ಪತ್ತಿಸೇನಾ, ಸೇನಾಮುಖನಾಮಕಸೇನಾ, ಗುಲ್ಮಸೇನಾ, ಗಣಸೇನಾ, ವಾಹಿನೀಸೇನಾ, ಪೃತನಾಸೇನಾ, ಚಮೂಸೇನಾ, ಅನೀಕಿನೀಸೇನಾ, ಅಕ್ಷೌಹಿಣೀಸೇನಾ, ಪ್ರಸ್ಥಿತಸೈನ್ಯಃ, ಅತಿಸಙ್ಕುಲಸೈನ್ಯಾಃ

ಪದಾರ್ಥ-ವಿಭಾಗಃ : ಸಮೂಹಃ, ದ್ರವ್ಯಮ್, ಪೃಥ್ವೀ, ಚಲಸಜೀವಃ, ಮನುಷ್ಯಃ

ಅನೀಕ ಪುಂ|

ಯುದ್ಧಮ್

ಸಮಾನಾರ್ಥಕ:ಯುದ್ಧ,ಆಯೋಧನ,ಜನ್ಯ,ಪ್ರಧನ,ಪ್ರವಿದಾರಣ,ಮೃಧ,ಆಸ್ಕನ್ದನ,ಸಙ್ಖ್ಯ,ಸಮೀಕ,ಸಾಮ್ಪರಾಯಿಕ,ಸಮರ,ಅನೀಕ,ರಣ,ಕಲಹ,ವಿಗ್ರಹ,ಸಮ್ಪ್ರಹಾರ,ಅಭಿಸಮ್ಪಾತ,ಕಲಿ,ಸಂಸ್ಫೋಟ,ಸಂಯುಗ,ಅಭ್ಯಾಮರ್ದ,ಸಮಾಘಾತ,ಸಙ್ಗ್ರಾಮ,ಅಭ್ಯಾಗಮ,ಆಹವ,ಸಮುದಾಯ,ಸಂಯತ್,ಸಮಿತಿ,ಆಜಿ,ಸಮಿತ್,ಯುಧ್,ಆನರ್ತ,ಸಂವಿದ್,ಸಮ್ಪರಾಯ,ಸಙ್ಗರ,ಹಿಲಿ,ದ್ವನ್ದ್ವ

೨| ೮| ೧೦೪| ೨| ೨

ಮೃಧಮಾಸ್ಕನ್ದನಂ ಸಂಖ್ಯಂ ಸಮೀಕಂ ಸಾಂಪರಾಯಿಕಮ್. ಅಸ್ತ್ರಿಯಾಂ ಸಮರಾನೀಕರಣಾಃ ಕಲಹವಿಗ್ರಹೌ ||

ಅವಯವ : ಯುದ್ಧಾರಮ್ಭೇಅನ್ತೇವಾಪಾನಕರ್ಮಃ,ರಣವ್ಯಾಕುಲತಾ,ಹಸ್ತಿಸಙ್ಘಃ,ಛಲಾದಾಕ್ರಮಣಮ್,ವಿಜಯಃ,ವೈರಶೋಧನಮ್,ಪಲಾಯನಮ್,ಪರಾಜಯಃ,ನಿರ್ಜಿತಃ,ನಿಲೀನಃ,ಮಾರಣಮ್

ವೃತ್ತಿವಾನ್ : ರಥಾರೂಢಯೋದ್ಧಾ,ಯೋದ್ಧಾ

: ಬಾಹುಯುದ್ಧಮ್, ದಾರುಣರಣಮ್, ಪಶ್ವಹಿಪಕ್ಷಿನಾಮ್ಯುದ್ಧಮ್

ಪದಾರ್ಥ-ವಿಭಾಗಃ : , ಕ್ರಿಯಾ

Kalpadruma

ಅನೀಕಃ
, ಪುಂ, ಕ್ಲೀ, (ನಾಸ್ತಿ ನೀಃ ಸ್ವರ್ಗಪ್ರಾಪಕೋ ಯಸ್ಮಾತ್ | ಕಪ್, ಅರ್ದ್ಧರ್ಚ್ಚಾದಿತ್ಬಾತ್ ಪುಂಸ್ತ್ವಂ ಕ್ಲೀವತ್ವಞ್ಚ | ) ಯುದ್ಧಂ, ಸೈನ್ಯಂ | ಇತಿ ಮೇದಿನೀ ||

Vachaspatyam

ಅನೀಕ
ಪು೦ ನ೦ ಅನಿತ್ಯನೇನ ಅನ—ಈಕನ್ ಅರ್ದ್ಧರ್ಚಾದಿ | ಸೈತ್ಯೇ, ತಸ್ಯ ಹಿ ಜೀವನರಕ್ಷಕತ್ವಮ್ | ನ ನೀಯತೇ ಅಪಸಾರ್ಯ್ಯತೇಽಸ್ಮಾತ್ | ನೀ—ಕ್ವಿಪ್ ಬ೦ ಕಪ್ ಹ್ರಸ್ವಾಭಾವಃ | ಯುದ್ಧೇ, ತತೋಹಿ ಪ್ರಾಯೋಮರಣಾ- ನ್ನಪುನರಾವೃತ್ತಿಃ | “ರಥೇಷುವೋಽನೀಕೇಷ್ವಧಿಶ್ರಿಯ” ಇತಿ ಋ೦ ೮, ೨೦, ೧೨ ಅನೀಕೇಷು ಸೇನಾಮುಖೇಷ್ವಿತಿ ಭಾ೦ | “ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತು ಪಾಣ್ಡವಾನೀಕಂ ವ್ಯೂಢಂ ದುರ್ಯ್ಯೋಧನಸ್ತದೇತಿ” ಗೀತಾ ಮುಖೇ, ತಸ್ಯ ಪ್ರಾಣವಾಯುನಿಃಸಾ- ರಣದ್ವಾರತ್ವಾತ್ ತಥಾತ್ವಮ್ “ಅಗ್ನೇರನೀಕಮಪಆವಿವೇಶಾಪಾಮಿತಿ” ಯಜು೦ ೮, ೨೪, “ಅನೀಕಂ ಮುಖಮಿತಿ” ವೇದದೀಪಃ |

Capeller Germany

ಅ॑ನೀಕ
n. Antlitz, Front;
Heer, Schaar.

Grassman Germany

ಅ॑ನೀಕ
ánīka, n., ursprünglich wol der Mund als der athmende [an], aber stets vom ganzen Angesicht gebraucht, und zwar theils ೧) im eigentlichen Sinne, theils bildlich, indem ೨) der angezündete Agni oder ೩) die strahlende Morgenröthe oder ೪) Sonne, als den Menschen mit ihrem Angesicht anblickend, dargestellt werden. So wird auch ೫) Agni als Angesicht der Opferfeier, ೬) Uschas als Angesicht der Aditi aufgefasst. Bisweilen tritt dabei das Bildliche zurück und es erscheint dann ೭) in der Bedeutung Glanzerscheinung, jedoch nur von Agni. Ferner wird ೮) als Angesicht des Beiles (paraśú) oder der Pfeile, deren Schärfe oder Spitze, aufgefasst. ೯) Endlich wird eine der Erscheinung sich darbietende Reihe oder ein Zug (der Marutಽs oder der rothschimmernden Kühe, die die Morgenröthe herauftreibt u. s. w.) als Angesicht (Front) aufgefasst. ೧೦) Der Loc. ánīke scheint auch in der Bedeutung coram vorzukommen, vor = im Angesicht.
-am ೧) máma (d. Indra) ೮೭೪,೩. — ೨) (agnés) ೨೨೬,೧೧; ೩೦೧,೧೫; ೩೦೭,೧; ೩೦೮,೨; ೩೫೬,೧; ೬೦೪,೨; ೮೩೩,೩. — ೩) (uṣásas) ೨೬೪,೧೩; ೪೩೦,೧. — ೪) (sū́ryasya) ೪೯೨,೧; vgl. ೮೭೪,೩. — ೫) adhvarā́nām ೮೨೮,೬ (agním). — ೬) ádites ೧೧೩,೧೯ (uṣā́s). — ೭) (agnés) ೫೧೭,೮. ೯; ೮೯೫,೩. — ೮) paraśós ೪೦೨,೪. — ೯) devā́nām ೧೧೫,೧; usríyānām ೧೨೧, ೪; gávām aruṇā́nām ೧೨೪,೧೧; marútām ೧೬೮, ೯; ೩೦೧,೯; ೪೮೮,೨೮; ೭೦೫, ೯; (sómānām) ೮೬೯,೪.
-e ೨) ೬೮೩,೪; ೫೨೦,೩. — ೩) ೪೮೮,೫. — ೧೦) apā́m ೩೫೪,೧೧; vāyós ೭೧೧,೧೩; kṣós ೮೦೯,೨೨.
-ā ೭) ೨೫೩,೪. — ೮) ೩೧೯,೭ tétikte tigmā́ ….
-ais ೭) ೨೩೫,೧೫; ೩೦೬,೩; ೫೨೪,೫.
-aiṣu ೧) ೬೪೦,೧೨.

Burnouf French

ಅನೀಕ
ಅನೀಕ m. n. armée.
ಅನಿಕಸ್ಥ m. soldat, guerrier; garde royal.
Cornac.
Tambour de guerre.
ಅನಿಕಿನೀ f. armée; un ೧೦e de lಽಕ್ಷೌಹಿಣೀ|

Stchoupak French

ಅನೀಕ-
nt. armée;
masse;
-ಇನೀ- f. armée.
ಅನೀಕಾಗ್ರ- nt. front de lಽarmée.