Shabda Sagara

អនីក
mn. (-កះ-កំ)
១. An army forces.
២. War, combat.
E. អន៑ to live, and ឦកន៑ Unādi aff.

Capeller Eng

អ॑នីក n. face, edge, point, front, troop, host.

Yates

អនីក (កះ-កំ) ១.
m. n. An Army; war, battle.

Wilson

អនីក
mn. (-កះ-កំ)
១ An army, forces.
២ War, combat.
E. អន៑ to live, and ឦកន៑ Uṇādi aff.

Apte

អនីកះ [anīkḥ] កម [kama], កម [អនិតិ ជីវត្យនេន; អន៑-ឦកន៑ Uṇ.៤.១៦-១៧]

Army, forces; troop, host; ទ្ឫឞ្ដ្វា តុ បាណ្ឌវានីកម៑ Bg.១.២. មហារថានាំ ប្រតិទន្ត្យនីកម៑ Ki.១៦.១៤. បទាតីំឝ្ច មហីបាលះ បុរោ$- នីកស្យ យោជយេត៑ H.៣.៧៣.

A collection, group, mass; នវាម្ពុទានីកមុហូត៌លាញ្ឆនេ R.៣.៥៣.

Battle, fight, combat.

A row, line, marching column.

Front, head; chief; រថេឞុ នោ$នីកេឞ្វធិឝ្រិយះ Rv.៨.២.១២. (សេនាមុខេឞុ); អគ្និវ៌ៃ ទេវានាមនីកម៑ Śat. Br.; អគ្និមនីកំ ក្ឫត្វា. cf. អនីកស្តុ រេណ សៃន្យេ សន្ទេហេ$បិ ច កថ្យតេ Nm.

Face, countenance, ibid (មុខម៑) (តស្យ ប្រាណវាយុនិស្សារណាត៑ តថាត្វម៑); splendour; brilliance; form (តេជស៑); ស្វនីក Rv.៧.១.២៣,៣.៦ (mostly Ved. in these two senses)

Edge, point.

Comp. ស្ថះ a warrior, combatant.

a sentinel., (armed) watch. អភិចក្រាម ភត៌ារមនីកស្ថះ ក្ឫតាញ្ជលិះ Rām.៦.៣២.៣៤.

an elephantdriver, or its trainer (ទ្រាវិឌី ៜនេៜ = ហត្តី); អនីកស្ថប្រមាណៃះ ប្រឝស្តវ្យញ្ជនាចារាន៑ ហស្តិនោ គ្ឫហ្ណីយុះ Kau. A.២.២.

a wardrum or trumpet.

a signal, mark; sign. -ស្ថានម៑ a military station; Kau. A.១.១៦.

Monier Williams Cologne

អ॑នីក mn. (√ អន៑), face

appearance, splendour, edge, point

front, row, array, march

army, forces

war, combat.

Spoken Sanskrit

អនីកanIkam. row
អនីកanIkam. head
អនីកanIkam. mass
អនីកanIkam. line
អនីកanIkam. splendour
អនីកanIkam. battle
អនីកanIkam. marching column
អនីកanIkam. fight
អនីកanIkam. army
អនីកanIkam. front, head
អនីកanIkam. forces
អនីកanIkam. combat
អនីកanIkam. collection
អនីកanIkam. chief
អនីកanIkam. group
អនីកanIkam. n. face
អនីកanIkam. n. appearance
អនីកanIkam. n. troop

Macdonell

អនីក
án-īka, n. face, front;
middle;
edge, point;
troop, array, army;
i-nī, f. army.

Goldstucker

អនីក
m. n. (-កះ-កម៑)
១ The face (ved.).
២ The fore part,
front, the principal or conspicuous part (ved.).
៣ The point
(e. g. of an arrow) (ved.).
៤ Multitude, assemblage, quan
tity (ved.).
៥ An army, a host, forces (according to some,
also: part of an army).
៦ War, combat. E. អន៑, to breathe
(in ១. ២. ៣.) and to go (in ៤. ៥. ៦.), uṇ. aff. ឦកន៑, the radical
being កិត៑.

Benfey

អន៑ + ឦក, m. n.
១. The face (ved.), front (ved.).
២. An army, Rājat. ៥, ៤៥២.
-Comp.
អគ្រ-, the van of an army, Man. ៧, ១៩៣. យថា-អនីក + ម៑, adv. as far as the host extended, MBh. ៣, ១៥៧១៥.

Amarakosha

អនីក បុំ-នបុំ។

សេនា

សមានាត៌្ហក:ពល,ធ្វជិនី,វាហិនី,សេនា,ប្ឫតនា,អនីកិនី,ចមូ,វរូថិនី,ពល,សៃន្យ,ចក្រ,អនីក

២។ ៨។ ៧៨។ ២។ ៥

ធ្វជិនី វាហិនី សេនា ប្ឫតនានីកិនី ចមូះ។ វរូថិនី ពលំ សៃន្យំ ចក្រំ ចានីកមស្ត្រិយាម៑.។

អវយវ : ហស្តិះ,យូថមុខ្យហស្តិះ,ហស្តិវ្ឫន្ទម៑,និព៌លហស្ត្យឝ្វសមូហះ,អឝ្វះ,អឝ្វសមូហះ,រថះ,រថសមូហះ,វាហនម៑,ហស្តិបកះ,សារថិះ,រថារូឍយោទ្ធា,អឝ្វារោហះ,យោទ្ធា,សេនារក្ឞកះ,សហស្រភដនេតា,សេនានិយន្តះ,សៃន្យាធិបតិះ,ធ្ឫតកវចគណះ,បទាតិសមូហះ,អាយុធជីវិះ,ធនុទ៌្ហរះ,ពាណធារិះ,ឝក្ត្យាយុធធារិះ,យឞ្ដិហេតិកះ,បឝ៌្វធហេតិកះ,ខឌ្គធារិះ,ប្រាសាយុធិះ,កុន្តាយុធិះ,ផលកធារកះ,ធ្វជធារិះ,សៃន្យប្ឫឞ្ដានីកះ,ចមូជឃនះ

ស្វាមី : សៃន្យាធិបតិះ

សម្ពន្ធិ២ : សៃន្យវាសស្ថានម៑,សៃន្យរក្ឞណប្រហរិកាទិះ,សេនាយាំសមវេតះ

វ្ឫត្តិវាន៑ : សេនារក្ឞកះ,សៃន្យាធិបតិះ

: ហស្ត្យឝ្វរថបាទាតសេនា, បទាតិះ, បទាតិសមូហះ, សៃន្យវ្យូហះ, វ្យូហប្ឫឞ្ដភាគះ, សៃន្យប្ឫឞ្ដានីកះ, បត្តិសេនា, សេនាមុខនាមកសេនា, គុល្មសេនា, គណសេនា, វាហិនីសេនា, ប្ឫតនាសេនា, ចមូសេនា, អនីកិនីសេនា, អក្ឞៅហិណីសេនា, ប្រស្ថិតសៃន្យះ, អតិសង្កុលសៃន្យាះ

បទាត៌្ហ-វិភាគះ : សមូហះ, ទ្រវ្យម៑, ប្ឫថ្វី, ចលសជីវះ, មនុឞ្យះ

អនីក បុំ។

យុទ្ធម៑

សមានាត៌្ហក:យុទ្ធ,អាយោធន,ជន្យ,ប្រធន,ប្រវិទារណ,ម្ឫធ,អាស្កន្ទន,សង្ខ្យ,សមីក,សាម្បរាយិក,សមរ,អនីក,រណ,កលហ,វិគ្រហ,សម្ប្រហារ,អភិសម្បាត,កលិ,សំស្ផោដ,សំយុគ,អភ្យាមទ៌,សមាឃាត,សង្គ្រាម,អភ្យាគម,អាហវ,សមុទាយ,សំយត៑,សមិតិ,អាជិ,សមិត៑,យុធ៑,អានត៌,សំវិទ៑,សម្បរាយ,សង្គរ,ហិលិ,ទ្វន្ទ្វ

២។ ៨។ ១០៤។ ២។ ២

ម្ឫធមាស្កន្ទនំ សំខ្យំ សមីកំ សាំបរាយិកម៑. អស្ត្រិយាំ សមរានីករណាះ កលហវិគ្រហៅ ៕

អវយវ : យុទ្ធារម្ភេអន្តេវាបានកម៌ះ,រណវ្យាកុលតា,ហស្តិសង្ឃះ,ឆលាទាក្រមណម៑,វិជយះ,វៃរឝោធនម៑,បលាយនម៑,បរាជយះ,និជ៌ិតះ,និលីនះ,មារណម៑

វ្ឫត្តិវាន៑ : រថារូឍយោទ្ធា,យោទ្ធា

: ពាហុយុទ្ធម៑, ទារុណរណម៑, បឝ្វហិបក្ឞិនាម្យុទ្ធម៑

បទាត៌្ហ-វិភាគះ : , ក្រិយា

Kalpadruma

អនីកះ
, បុំ, ក្លី, (នាស្តិ នីះ ស្វគ៌ប្រាបកោ យស្មាត៑ ។ កប៑, អទ៌្ធច៌្ចាទិត្ពាត៑ បុំស្ត្វំ ក្លីវត្វញ្ច ។ ) យុទ្ធំ, សៃន្យំ ។ ឥតិ មេទិនី ៕

Vachaspatyam

អនីក
បុ០ ន០ អនិត្យនេន អន—ឦកន៑ អទ៌្ធច៌ាទិ ។ សៃត្យេ, តស្យ ហិ ជីវនរក្ឞកត្វម៑ ។ ន នីយតេ អបសាយ៌្យតេៜស្មាត៑ ។ នី—ក្វិប៑ ព០ កប៑ ហ្រស្វាភាវះ ។ យុទ្ធេ, តតោហិ ប្រាយោមរណា- ន្នបុនរាវ្ឫត្តិះ ។ “រថេឞុវោៜនីកេឞ្វធិឝ្រិយ” ឥតិ ឫ០ ៨, ២០, ១២ អនីកេឞុ សេនាមុខេឞ្វិតិ ភា០ ។ “ទ្ឫឞ្ដ្វា តុ បាណ្ឌវានីកំ វ្យូឍំ ទុយ៌្យោធនស្តទេតិ” គីតា មុខេ, តស្យ ប្រាណវាយុនិះសា- រណទ្វារត្វាត៑ តថាត្វម៑ “អគ្នេរនីកមបអាវិវេឝាបាមិតិ” យជុ០ ៨, ២៤, “អនីកំ មុខមិតិ” វេទទីបះ ។

Capeller Germany

អ॑នីក
n. Antlitz, Front;
Heer, Schaar.

Grassman Germany

អ॑នីក
ánīka, n., ursprünglich wol der Mund als der athmende [an], aber stets vom ganzen Angesicht gebraucht, und zwar theils ១) im eigentlichen Sinne, theils bildlich, indem ២) der angezündete Agni oder ៣) die strahlende Morgenröthe oder ៤) Sonne, als den Menschen mit ihrem Angesicht anblickend, dargestellt werden. So wird auch ៥) Agni als Angesicht der Opferfeier, ៦) Uschas als Angesicht der Aditi aufgefasst. Bisweilen tritt dabei das Bildliche zurück und es erscheint dann ៧) in der Bedeutung Glanzerscheinung, jedoch nur von Agni. Ferner wird ៨) als Angesicht des Beiles (paraśú) oder der Pfeile, deren Schärfe oder Spitze, aufgefasst. ៩) Endlich wird eine der Erscheinung sich darbietende Reihe oder ein Zug (der Marutៜs oder der rothschimmernden Kühe, die die Morgenröthe herauftreibt u. s. w.) als Angesicht (Front) aufgefasst. ១០) Der Loc. ánīke scheint auch in der Bedeutung coram vorzukommen, vor = im Angesicht.
-am ១) máma (d. Indra) ៨៧៤,៣. — ២) (agnés) ២២៦,១១; ៣០១,១៥; ៣០៧,១; ៣០៨,២; ៣៥៦,១; ៦០៤,២; ៨៣៣,៣. — ៣) (uṣásas) ២៦៤,១៣; ៤៣០,១. — ៤) (sū́ryasya) ៤៩២,១; vgl. ៨៧៤,៣. — ៥) adhvarā́nām ៨២៨,៦ (agním). — ៦) ádites ១១៣,១៩ (uṣā́s). — ៧) (agnés) ៥១៧,៨. ៩; ៨៩៥,៣. — ៨) paraśós ៤០២,៤. — ៩) devā́nām ១១៥,១; usríyānām ១២១, ៤; gávām aruṇā́nām ១២៤,១១; marútām ១៦៨, ៩; ៣០១,៩; ៤៨៨,២៨; ៧០៥, ៩; (sómānām) ៨៦៩,៤.
-e ២) ៦៨៣,៤; ៥២០,៣. — ៣) ៤៨៨,៥. — ១០) apā́m ៣៥៤,១១; vāyós ៧១១,១៣; kṣós ៨០៩,២២.
-ā ៧) ២៥៣,៤. — ៨) ៣១៩,៧ tétikte tigmā́ ….
-ais ៧) ២៣៥,១៥; ៣០៦,៣; ៥២៤,៥.
-aiṣu ១) ៦៤០,១២.

Burnouf French

អនីក
អនីក m. n. armée.
អនិកស្ថ m. soldat, guerrier; garde royal.
Cornac.
Tambour de guerre.
អនិកិនី f. armée; un ១០e de lៜក្ឞៅហិណី។

Stchoupak French

អនីក-
nt. armée;
masse;
-ឥនី- f. armée.
អនីកាគ្រ- nt. front de lៜarmée.