Shabda Sagara

anIka
mn. (-kaH-kaM)
1. An army forces.
2. War, combat.
E. an to live, and Ikan Unādi aff.

Capeller Eng

a॑nIka n. face, edge, point, front, troop, host.

Yates

anI_ka (kaH-kaM) 1.
m. n. An Army; war, battle.

Wilson

anIka
mn. (-kaH-kaM)
1 An army, forces.
2 War, combat.
E. an to live, and Ikan Uṇādi aff.

Apte

anIkaH [anīkḥ] kama [kama], kama [aniti jIvatyanena; an-Ikan Uṇ.4.16-17]

Army, forces; troop, host; dR^iShTvA tu pANDavAnIkam Bg.1.2. mahArathAnAM pratidantyanIkam Ki.16.14. padAtIMshcha mahIpAlaH puro$- nIkasya yojayet H.3.73.

A collection, group, mass; navAmbudAnIkamuhUrtalA~nChane R.3.53.

Battle, fight, combat.

A row, line, marching column.

Front, head; chief; ratheShu no$nIkeShvadhishriyaH Rv.8.2.12. (senAmukheShu); agnirvai devAnAmanIkam Śat. Br.; agnimanIkaM kR^itvA. cf. anIkastu reNa sainye sandehe$pi cha kathyate Nm.

Face, countenance, ibid (mukham) (tasya prANavAyunissAraNAt tathAtvam); splendour; brilliance; form (tejas); svanIka Rv.7.1.23,3.6 (mostly Ved. in these two senses)

Edge, point.

Comp. sthaH a warrior, combatant.

a sentinel., (armed) watch. abhichakrAma bhartAramanIkasthaH kR^itA~njaliH Rām.6.32.34.

an elephantdriver, or its trainer (drAviDI .aane.a = hattI); anIkasthapramANaiH prashastavya~njanAchArAn hastino gR^ihNIyuH Kau. A.2.2.

a wardrum or trumpet.

a signal, mark; sign. -sthAnam a military station; Kau. A.1.16.

Monier Williams Cologne

a॑nIka mn. (√ an), face

appearance, splendour, edge, point

front, row, array, march

army, forces

war, combat.

Spoken Sanskrit

anIkaanIkam. row
anIkaanIkam. head
anIkaanIkam. mass
anIkaanIkam. line
anIkaanIkam. splendour
anIkaanIkam. battle
anIkaanIkam. marching column
anIkaanIkam. fight
anIkaanIkam. army
anIkaanIkam. front, head
anIkaanIkam. forces
anIkaanIkam. combat
anIkaanIkam. collection
anIkaanIkam. chief
anIkaanIkam. group
anIkaanIkam. n. face
anIkaanIkam. n. appearance
anIkaanIkam. n. troop

Macdonell

anIka
án-īka, n. face, front;
middle;
edge, point;
troop, array, army;
i-nī, f. army.

Goldstucker

anIka
m. n. (-kaH-kam)
1 The face (ved.).
2 The fore part,
front, the principal or conspicuous part (ved.).
3 The point
(e. g. of an arrow) (ved.).
4 Multitude, assemblage, quan
tity (ved.).
5 An army, a host, forces (according to some,
also: part of an army).
6 War, combat. E. an, to breathe
(in 1. 2. 3.) and to go (in 4. 5. 6.), uṇ. aff. Ikan, the radical
being kit.

Benfey

an + Ika, m. n.
1. The face (ved.), front (ved.).
2. An army, Rājat. 5, 452.
-Comp.
agra-, the van of an army, Man. 7, 193. yathA-anIka + m, adv. as far as the host extended, MBh. 3, 15715.

Amarakosha

anIka puM-napuM|

senA

samAnArthaka:bala,dhvajinI,vAhinI,senA,pR^itanA,anIkinI,chamU,varUthinI,bala,sainya,chakra,anIka

2|8|78|2|5

dhvajinI vAhinI senA pR^itanAnIkinI chamUH| varUthinI balaM sainyaM chakraM chAnIkamastriyAm.|

avayava : hastiH,yUthamukhyahastiH,hastivR^indam,nirbalahastyashvasamUhaH,ashvaH,ashvasamUhaH,rathaH,rathasamUhaH,vAhanam,hastipakaH,sArathiH,rathArUDhayoddhA,ashvArohaH,yoddhA,senArakShakaH,sahasrabhaTanetA,senAniyantaH,sainyAdhipatiH,dhR^itakavachagaNaH,padAtisamUhaH,AyudhajIviH,dhanurdharaH,bANadhAriH,shaktyAyudhadhAriH,yaShTihetikaH,parshvadhahetikaH,khaDgadhAriH,prAsAyudhiH,kuntAyudhiH,phalakadhArakaH,dhvajadhAriH,sainyapR^iShTAnIkaH,chamUjaghanaH

svAmI : sainyAdhipatiH

sambandhi2 : sainyavAsasthAnam,sainyarakShaNapraharikAdiH,senAyAM_samavetaH

vR^ittivAn : senArakShakaH,sainyAdhipatiH

: hastyashvarathapAdAtasenA, padAtiH, padAtisamUhaH, sainyavyUhaH, vyUhapR^iShTabhAgaH, sainyapR^iShTAnIkaH, pattisenA, senAmukhanAmakasenA, gulmasenA, gaNasenA, vAhinIsenA, pR^itanAsenA, chamUsenA, anIkinIsenA, akShauhiNIsenA, prasthitasainyaH, atisa~NkulasainyAH

padArtha-vibhAgaH : samUhaH, dravyam, pR^ithvI, chalasajIvaH, manuShyaH

anIka puM|

yuddham

samAnArthaka:yuddha,Ayodhana,janya,pradhana,pravidAraNa,mR^idha,Askandana,sa~Nkhya,samIka,sAmparAyika,samara,anIka,raNa,kalaha,vigraha,samprahAra,abhisampAta,kali,saMsphoTa,saMyuga,abhyAmarda,samAghAta,sa~NgrAma,abhyAgama,Ahava,samudAya,saMyat,samiti,Aji,samit,yudh,Anarta,saMvid,samparAya,sa~Ngara,hili,dvandva

2|8|104|2|2

mR^idhamAskandanaM saMkhyaM samIkaM sAMparAyikam. astriyAM samarAnIkaraNAH kalahavigrahau ||

avayava : yuddhArambhe_ante_vA_pAnakarmaH,raNavyAkulatA,hastisa~NghaH,ChalAdAkramaNam,vijayaH,vairashodhanam,palAyanam,parAjayaH,nirjitaH,nilInaH,mAraNam

vR^ittivAn : rathArUDhayoddhA,yoddhA

: bAhuyuddham, dAruNaraNam, pashvahipakShinAmyuddham

padArtha-vibhAgaH : , kriyA

Kalpadruma

anIkaH
, puM, klI, (nAsti nIH svargaprApako yasmAt | kap, arddharchchAditbAt puMstvaM klIvatva~ncha |) yuddhaM, sainyaM | iti medinI ||

Vachaspatyam

anIka
pu0 na0 anityanena ana—Ikan arddharchAdi | saitye, tasya hi jIvanarakShakatvam | na nIyate apasAryyate.asmAt | nI—kvip ba0 kap hrasvAbhAvaH | yuddhe, tatohi prAyomaraNA- nnapunarAvR^ittiH | “ratheShuvo.anIkeShvadhishriya” iti R^i0 8, 20, 12 anIkeShu senAmukheShviti bhA0 | “dR^iShTvA tu pANDavAnIkaM vyUDhaM duryyodhanastadeti” gItA mukhe, tasya prANavAyuniHsA- raNadvAratvAt tathAtvam “agneranIkamapaAviveshApAmiti” yaju0 8, 24, “anIkaM mukhamiti” vedadIpaH |

Capeller Germany

a॑nIka
n. Antlitz, Front;
Heer, Schaar.

Grassman Germany

a॑nIka
ánīka, n., ursprünglich wol der Mund als der athmende [an], aber stets vom ganzen Angesicht gebraucht, und zwar theils 1) im eigentlichen Sinne, theils bildlich, indem 2) der angezündete Agni oder 3) die strahlende Morgenröthe oder 4) Sonne, als den Menschen mit ihrem Angesicht anblickend, dargestellt werden. So wird auch 5) Agni als Angesicht der Opferfeier, 6) Uschas als Angesicht der Aditi aufgefasst. Bisweilen tritt dabei das Bildliche zurück und es erscheint dann 7) in der Bedeutung Glanzerscheinung, jedoch nur von Agni. Ferner wird 8) als Angesicht des Beiles (paraśú) oder der Pfeile, deren Schärfe oder Spitze, aufgefasst. 9) Endlich wird eine der Erscheinung sich darbietende Reihe oder ein Zug (der Marut.as oder der rothschimmernden Kühe, die die Morgenröthe herauftreibt u. s. w.) als Angesicht (Front) aufgefasst. 10) Der Loc. ánīke scheint auch in der Bedeutung coram vorzukommen, vor = im Angesicht.
-am 1) máma (d. Indra) 874,3. — 2) (agnés) 226,11; 301,15; 307,1; 308,2; 356,1; 604,2; 833,3. — 3) (uṣásas) 264,13; 430,1. — 4) (sū́ryasya) 492,1; vgl. 874,3. — 5) adhvarā́nām 828,6 (agním). — 6) ádites 113,19 (uṣā́s). — 7) (agnés) 517,8. 9; 895,3. — 8) paraśós 402,4. — 9) devā́nām 115,1; usríyānām 121, 4; gávām aruṇā́nām 124,11; marútām 168, 9; 301,9; 488,28; 705, 9; (sómānām) 869,4.
-e 2) 683,4; 520,3. — 3) 488,5. — 10) apā́m 354,11; vāyós 711,13; kṣós 809,22.
-ā 7) 253,4. — 8) 319,7 tétikte tigmā́ ….
-ais 7) 235,15; 306,3; 524,5.
-aiṣu 1) 640,12.

Burnouf French

anIka
anIka m. n. armée.
anikastha m. soldat, guerrier; garde royal.
Cornac.
Tambour de guerre.
anikinI f. armée; un 10e de l.aakShauhiNI|

Stchoupak French

anIka-
nt. armée;
masse;
-inI- f. armée.
anIkAgra- nt. front de l.aarmée.